U bent hier

Trimestriële indicatoren van de arbeidsmarkt - Situtatie op 31 maart 2019

Daling van de vergoede werkloosheid in het 1e trimester van 2019

Daling van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (1)

Voor het 19e trimester op rij daalt het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW WZ): gemiddeld waren er 346.969 in het 1e trimester van 2019. De daling ten opzichte van het 1e trimester van 2018 bedraagt 6,0% ( 22.057 eenheden).

Voor de interpretatie van de statistieken is het van belang om een aantal reglementaire wijzigingen in gedachten te houden, met name:

  • De beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen:
    In 2018 eindigde voor 5.050 werklozen (waarvan 1.209 in T1 2018), die inschakelingsuitkeringen ontvingen tijdens de voorgaande maanden, het recht op die uitkering. Volgens voorlopige cijfers tellen we in T1 2019 954 dergelijke gevallen. Een aantal onder hen is echter uitgestroomd uit de werkloosheid omwille van andere redenen, zoals bv. een werkhervatting.
  • Het optrekken van de leeftijdsvereiste voor een vrijstelling van IWZ:

Sinds 1 januari 2015 werden de mogelijkheden om die vrijstelling aan te vragen ingeperkt voor de nieuwe intreders van 60 jaar of ouder. In 2017 werd de minimumleeftijd voor het verkrijgen van de vrijstelling opgetrokken van 61 tot 62 jaar, in 2018 van 62 tot 63 jaar en in 2019 van 63 tot 64 jaar. In vergelijking met het 1e trimester van 2018 is het aantal UVW-WZ van 60 jaar en ouder op die manier gestegen met 7.827 eenheden (+24,6%).

De hierna volgende vaststellingen dienen dan ook in het licht van deze reglementaire wijzigingen te worden geïnterpreteerd.

Grafiek: variatie van het aantal UVW-WZ op jaarbasis

T1 2018=-6,5% T2 2018=-6,5% T3 2018=-7,0% T4 2018=-7,3% T1 2019=-6,0%

Tussen het 1e trimester van 2018 en het 1e trimester van 2019 noteren we:

  • een daling van het aantal UVW-WZ in elk van de drie gewesten: -8,2% in het Vlaams, -6,0% in het Waals en -0,8% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor T1 2019 noteren we 141.328 UVW-WZ in het Vlaams, 141.030 in het Waals en 64.610 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • een daling van 5,2% bij de mannelijke en van 6,9% bij de vrouwelijke UVW WZ;
  • een daling van 11,9% bij UVW-WZ jonger dan 25 jaar, van 7,3% in de leeftijdsklasse van 25-49 jaar en van 11,4% in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar en een stijging van 24,6% in de leeftijdsklasse van 60 jaar en ouder ingevolge de eerder genoemde optrekking van de leeftijdsgrens voor het aanvragen van een vrijstelling van IWZ.

De recentste geharmoniseerde werkloosheidsgraad, die wordt gepubliceerd door Eurostat, bedraagt 5,8% in België tegenover gemiddeld 6,5% voor de Europese Unie (EU-28) en 7,8% voor de Eurozone.

Het aantal niet-werkzoekende werklozen daalt verder

Het aantal niet-werkzoekende werklozen blijft afnemen ( 26,9%). Ook die daling is grotendeels toe te schrijven aan de hoger genoemde reglementaire wijzigingen m.b.t. de leeftijdsgrens voor het aanvragen van een vrijstelling van IWZ. Verder speelt ook het effect van de uitstroom van de ‘babyboom-generatie’ naar het pensioen.

De daling bedraagt 43,4% bij de vrijgestelde oudere werklozen en 22,6% bij de SWT’ers met vrijstelling van inschrijving als werkzoekende.

Onder invloed van de verschillende hierboven aangehaalde factoren bedraagt de totale vergoede werkloosheid (werkzoekenden en niet-werkzoekenden met inbegrip van de werkloosheid met bedrijfstoeslag) in T1 2019 419.153 eenheden, d.i. een daling met 10,4% op jaarbasis. Ten opzichte van hun aantal in precrisisjaar 2007 (T1) noteren we een daling met 41,0%.

Daling van de tijdelijke werkloosheid

De tijdelijke werkloosheid betrof gemiddeld 138.206 betalingen, wat overeenkomt met 30.502 budgettaire eenheden (+/- voltijdse equivalenten). Daarmee daalt de tijdelijke werkloosheid in budgettaire eenheden in T1 2019 met 4,6% op jaarbasis.

Het aantal dagen tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen, die beter de evolutie van de conjunctuur weergeeft, is gestegen met 2,5% op jaarbasis. Het aantal dagen tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer is gedaald met 8,7% op jaarbasis. Ook de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht laat een daling noteren met 3,5% op jaarbasis.

Afname van het aantal betalingen in het kader van IGU

Het totale aantal betalingen in het kader van de inkomensgarantie-uitkering (IGU) voor deeltijds werkenden laat een daling van 3,3% op jaarbasis noteren. Deze tendens laat zich verklaren door de combinatie van het effect van enerzijds een aantal reglementaire wijzigingen ingevoerd in 2015 m.b.t. de berekeningswijze en toekenningsvoorwaarden van het IGU en anderzijds van de daling van het aantal UVW (wat een daling impliceert van het werklozenbestand dat in dit stelsel kunnen intreden).

Daling van het aantal betalingen in het kader van de tewerkstellingsmaatregelen

In T1 2019 bedraagt de daling 7,4% voor de werk- en activeringsmaatregelen en er is een stijging van 3,4% voor de vrijstellingen.

De evoluties in het kader van de tewerkstellingsmaatregelen worden echter beïnvloed door de bevoegdheidsoverdracht naar de gewesten.2 In T1 2019 blijft de RVA evenwel verantwoordelijk voor het uitvoeren van de betalingen voor bepaalde overgedragen tewerkstellingsmaatregelen.

Daling van het aantal uitkeringstrekkers in loopbaanonderbreking en tijdskrediet en een lichte stijging van het thematisch verlof

In het 1e trimester van 2019 stellen we op jaarbasis een daling vast van 2,5% van het totale aantal uitkeringstrekkers in loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en verlof voor palliatieve zorgen).

Ook het aantal betalingen voor werknemers die hun loopbaan onderbreken in het kader van een tijdskrediet neemt af met 1,7% op jaarbasis.

De stijgende tendens die we in T1 en T2 2017 bij de betalingen voor gewone loopbaanonderbreking nog konden waarnemen (onder meer beïnvloed door de grotere instroom in dit stelsel van personen die anticipeerden op de aangekondigde restricties vanwege de Vlaamse regering die deze bevoegdheid sinds 2 september 2016 heeft overgenomen) is vanaf T3 2017 omgebogen in een dalende trend. We zien ondertussen voor het 7e trimester op rij een daling op jaarbasis. In T1 2019 bedraagt deze daling 9,7%.

De betalingen voor thematische verloven laten een stijging noteren van 1,8%.

Positief georiënteerde indicatoren

Nog steeds in vergelijking met het 1e trimester van 2018, daalde het totale aantal uitkeringsgerechtigden in het kader van de voornaamste opdrachten van de RVA met 5,9%.

De belangrijkste indicatoren voor de arbeidsmarkt blijven een positieve tendens tonen: de evolutie van de economische groei op trimestriële basis is positief sinds

24 trimesters en we noteren ook een stijgend aantal werkaanbiedingen en een stijging van het aantal oprichtingen van ondernemingen. De tijdelijke werkloosheid neemt af, net zoals de jongerenwerkloosheid, de werkloosheid van korte duur en de volledige werkloosheid in het algemeen.

We noteren verder een vertraging van de dalingen bij de werkloosheid van korte duur en een daling van de uitzendarbeid. Ook de tijdelijke werkloosheid om economische redenen is weer gestegen. Deze evolutie moet de komende kwartalen worden opgevolgd.

De volledige publicatie: Trimestriële indicatoren van de arbeidsmarkt - Situtatie op 31 maart 2019.

-------------------------------

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. De statistieken gepubliceerd in de brochure ‘Trimestriële indicatoren van de arbeidsmarkt’ zijn gebaseerd op betalingen van werkloosheidsuitkeringen die uitgevoerd werden in de loop van het trimester.

(2) De RVA heeft een aparte publicatie voorzien om de specifieke aard, impact en timing van de diverse overdrachten gedetailleerder in kaart te brengen, cf. de Spotlight ‘Tewerkstellings- en opleidingsmaatregelen onderhevig aan de Zesde Staatshervorming’ – augustus 2017. In maart 2019 werd een update versie gepubliceerd op de RVA-website om de situatie begin 2019 toe te lichten.

Een RVA-kantoor zoeken

Top