Beheer

Hoe wordt de RVA beheerd?

Wie zetelt in het beheerscomité?

Welke minister heeft de voogdij over de RVA?

Hier vindt u tekst en uitleg bij het algemeen en dagelijks beheer.

Het algemeen beheer van de RVA wordt verzekerd door een beheerscomité. Daarin zetelen leden van werknemers- en werkgeversorganisaties. Ook de regering heeft vertegenwoordigers in het beheerscomité.

Het beheerscomité heeft de volgende bevoegdheden:

 • bestuursovereenkomst: de onderhandelingen bij de opmaak van de bestuursovereenkomst opvolgen, het ontwerp goedkeuren, overleggen met de leidend ambtenaar en zijn adjunct met het oog op de jaarlijkse toetsing
 • reglementering: adviezen geven over materies waarvoor de RVA bevoegd is
 • personeelsbeheer: het personeelsplan opmaken
 • financieel beheer: de begroting ontwerpen en de rekeningen opmaken

Het dagelijks beheer wordt uitgeoefend door de administrateur-generaal, bijgestaan door de adjunct-administrateur-generaal. Het omvat onder andere:

 • informatie verstrekken aan het beheerscomité;
 • uitvoeren van de door het beheerscomité genomen beslissingen;
 • beheer van het personeel;
 • de goede werking van de diensten verzekeren.

Voor de uitvoering van dit dagelijks beheer beschikt de RVA over een hoofdbestuur en werkloosheidsbureaus (RVA-kantoren).

De RVA valt onder de voogdij van de minister van Werk.

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel

Tel: 02 233 41 11

Fax: 02 233 44 88

https://www.werk.belgie.be 

De RVA maakt voor zijn intern beheer gebruik van een model van geïntegreerd beheer. Daarmee kan de strategie systematisch worden bepaald en opgevolgd. Het gaat dan om de strategie inzake:

 • de efficiënte uitvoering van de dagelijkse kernactiviteiten via procesbeheer en middelenbeheer;
 • de uitvoering van noodzakelijke verbeteringsprojecten om de interne werking en de dienstverlening aan de klanten te optimaliseren.

Aan de hand van een doorgedreven objectivering en opvolging van de bereikte resultaten met de missie, visie en waarden als uitgangspunt kunnen de resultaten continu worden geëvalueerd en is een efficiënte bijsturing mogelijk.

Ook het model van geïntegreerd beheer zelf evolueert en wordt regelmatig aangepast in functie van de evoluties op het vlak van gebruikte managementtechnieken en wijzigingen in onze omgeving.

Schematisch kunnen we het model van geïntegreerd beheer als volgt voorstellen:

het model van geïntegreerd beheer

Het schema vergroten

Het uitgangspunt van het model zijn de missie, visie en de waarden van de organisatie.

De missie omschrijft de bestaansreden en activiteiten van de RVA.

De visie geeft de richting aan waarin de RVA, samen met zijn medewerkers, wil evolueren tegen 2025.

De strategie geeft een antwoord op de vraag: "Welke strategische keuzes moet de RVA maken om de komende 3 jaar verder stappen te zetten in de realisatie van zijn visie 2025?”. De strategie vertaalt zich in concrete acties/ projecten … opgenomen in het operationeel plan van de RVA.

De waarden geven aan welke principes en ideeën het intern gedrag van de medewerkers en de relaties van de RVA met de buitenwereld bepalen.

Voor het realiseren van zijn strategie en zijn opdrachten investeert de RVA concreet in 3 grote domeinen:

 • Procesbeheer
 • Middelenbeheer
 • Veranderingsbeheer

Meer weten?

Voor meer info, mail naar strategie@rva.be

De RVA is een van de instellingen van sociale zekerheid die in het kader van de modernisering van de sociale zekerheid een bestuursovereenkomst gesloten heeft met de staat over de wederzijdse rechten en plichten.

Die definieert de opdrachten die de RVA vervult en de doelstellingen op vlak van kwaliteit en efficiëntie. Ze preciseert hoe de opvolging van de activiteiten gemeten wordt, bepaalt de werkingskredieten en stelt de gedragsregels tegenover het publiek vast.

Sinds 2002 heeft de RVA al 5 bestuursovereenkomsten afgesloten met de federale regering. De 5de bestuursovereenkomst heeft betrekking op 2016-2018 en werd verlengd met een 1ste avenant voor de periode 2019-2020 en een 2de avenant voor het jaar 2021.