Handvest voor een klantgerichte overheid

De RVA wil een klantgerichte overheidsdienst zijn. In het handvest voor een klantgerichte overheid beschrijft de RVA welke diensten hij aanbiedt en gaat hij een aantal engagementen aan. Ook worden van de klanten bepaalde zaken verwacht om de dienstverlening op een vlotte manier te kunnen leveren.

Wat doen we?

De RVA doet snel en correct uitspraak over uw recht op:

 • werkloosheidsuitkeringen en uitkeringen bij werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) (betaling door de uitbetalingsinstellingen)
 • aanvullende uitkeringen in geval van deeltijdse arbeid of tijdelijke werkloosheid (betaling door de uitbetalingsinstellingen)
 • uitkeringen loopbaanonderbreking of tijdskrediet (betaling door de RVA zelf)
 • uitkeringen bij de sluiting van uw onderneming (betaling door de RVA zelf)

We vrijwaren het werkloosheidsstelsel door:

 • fraude te voorkomen en te bestrijden bij uitkeringstrekkers en werkgevers;
 • onterecht verkregen uitkeringen terug te vorderen.

Waarvoor staan we?

We bieden een kwaliteitsvolle dienstverlening door:

 • uw dossier af te werken binnen een redelijke en korte termijn;
 • uw vragen snel en duidelijk te beantwoorden;
 • een klantvriendelijk en professioneel onthaal te organiseren in vlot toegankelijke kantoren;
 • de tevredenheid van onze klanten regelmatig te meten en verbeteringsacties uit te voeren;
 • alle klachten over onze dienstverlening te behandelen.

We geven duidelijke informatie door:

 • brochures, infobladen … ter beschikking te stellen in onze kantoren en op onze website;
 • de leesbaarheid van onze formulieren en brieven te optimaliseren.

We garanderen een correcte toepassing van de regels door:

 • kwaliteitscontroles uit te voeren op de genomen beslissingen;
 • onze klanten rechtvaardig en gelijk te behandelen, zonder enige vorm van discriminatie.

Wat verwachten we van u?

 • Bezorg ons snel alle inlichtingen die nodig zijn om uw dossier te behandelen.
 • Meld ook elke verandering in uw situatie (nieuw adres, wijziging in de gezinssamenstelling …).
 • Zorg dat de inlichtingen die u verstrekt volledig en juist zijn.
 • Lees aandachtig alle documenten die u ontvangt of ondertekent. Die documenten bevatten informatie over uw rechten én uw plichten.
 • Gedraag u hoffelijk ten aanzien van onze medewerkers en andere klanten.