UNIPROC-procedure

UNIPROC is een samenwerkingsakkoord tussen de RVA, de OCMW’s en de uitbetalingsinstellingen om ervoor te zorgen dat de OCMW’s minder voorschotten moeten betalen op werkloosheidsuitkeringen.

Werklozen die financiële problemen hebben omdat hun uitkeringsaanvraag trager wordt behandeld, kunnen het OCMW van hun gemeente vragen om een voorschot op hun werkloosheidsuitkeringen.

Via de UNIPROC-procedure zetten de RVA en de uitbetalingsinstellingen zich in om dossiers zo snel mogelijk te behandelen, zich uit te spreken over het recht op een uitkering of, zo nodig, zo snel mogelijk de betaling uit te voeren om te vermijden dat de OCMW’s voorschotten moeten betalen.

De Uniproc-procedure houdt de verbintenis in van de RVA en de uitbetalingsinstellingen om alles in het werk te stellen om:

 • het dossier zo snel mogelijk af te handelen;
 • uitspraak te doen over het recht op een uitkering;
 • of zo snel mogelijk te betalen, en dus een voorschot te vermijden.

Aanvragen om werkloosheidsuitkeringen door sociaal verzekerden, die tegelijk een beroep doen op het OCMW voor het leefloon, worden prioritair onderzocht.

Wanneer iemand bij het OCMW een voorschot op zijn werkloosheidsuitkering vraagt, wint het gemeentelijk OCMW per mail/fax informatie in bij de bevoegde uitbetalingsinstelling over de stand van het werkloosheidsdossier.

Als de uitbetalingsinstelling niet gekend is, wordt de informatie bij het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA ingewonnen.

Om die informatie in te winnen en te verstrekken, gebruiken de OCMW’s, de uitbetalingsinstellingen en de RVA altijd het formulier C-UNIPROC.

Het formulier C-UNIPROC omvat 4 delen

 • Deel 1: aanvraag om inlichtingen door het OCMW Opgelet: de aanvraag moet digitaal ondertekend zijn door de medewerker van het gemeentelijk OCMW of moet een handtekening met stempel van het gemeentelijk OCMW bevatten.
 • Deel 2: antwoord van de uitbetalingsinstelling.
 • Deel 3: antwoord van het werkloosheidsbureau.
 • Deel 4: feedback van het OCMW aan de RVA

Als het OCMW vóór 15 uur een volledige aanvraag indient, verbindt de RVA zich ertoe het OCMW diezelfde dag nog een antwoord te geven.

Om een voorschot te vermijden, zal de RVA het volgende aan het OCMW meedelen:

 • of de werkloze recht heeft op uitkeringen;
 • en zo ja, het bedrag van de uitkering en de vermoedelijke betalingsdatum.

Indien over het recht op uitkeringen nog geen uitspraak kan worden gedaan, zal de uitbetalingsinstelling of de RVA aan het OCMW meedelen welke stappen de werkloze nog moet ondernemen

 • zich inschrijven als werkzoekende bij de VDAB, Actiris, de Forem of de ADG;
 • zich aanmelden bij de RVA (in het kader van een procedure artikel 70);
 • ontbrekende stukken indienen bij de uitbetalingsinstelling.