Tijdskrediet / loopbaanonderbreking / thematisch verlof in geval van deeltijdse tewerkstelling bij twee verschillende werkgevers

E68

Laatste update : 24.08.2017

Principe

Een werknemer die deeltijds tewerkgesteld is bij twee verschillende werkgevers heeft de mogelijkheid om zijn prestaties volledig te onderbreken of om ze te verminderen tot de helft of met 1/5 onder bepaalde voorwaarden en modaliteiten die in dit infoblad worden toegelicht. In dat kader kan hij onderbrekingsuitkeringen krijgen van de RVA.

Toepassingsgebied

De mogelijkheid om een volledige loopbaanonderbreking te nemen of om zijn arbeidsprestaties te verminderen tot een halftijdse of met 1/5 in geval van tewerkstelling bij twee verschillende werkgevers is van toepassing in alle sectoren (privésector, openbare sector, sector van autonome overheidsbedrijven, onderwijs ...) en voor alle onderbrekingsstelsels (tijdskrediet met motief en tijdskrediet landingsbaan in de privésector, gewone loopbaanonderbreking en eindeloopbaan in de openbare sector, thematische verloven in alle sectoren).

Volledige onderbreking van de prestaties in geval van deeltijdse tewerkstelling bij twee werkgevers

De werknemer die deeltijds tewerkgesteld is bij twee juridisch verschillende werkgevers heeft de mogelijkheid om een volledige onderbreking te verkrijgen van zijn prestaties bij elk van zijn werkgevers, ofwel tegelijkertijd, ofwel op verschillende momenten. Als de volledige onderbrekingen niet op hetzelfde moment worden genomen bij de twee werkgevers, is het niet verplicht ze na elkaar te nemen.

De werknemer kan in dat kader onderbrekingsuitkeringen genieten. Die worden toegekend in verhouding tot zijn tewerkstellingsbreuk bij de werkgever(s) bij wie hij zijn prestaties volledig onderbreekt.

Let op! De regels met betrekking tot cumulatie met een nevenactiviteit zijn niet van toepassing aangezien de 2 tewerkstellingen als een geheel worden beschouwd. Dat impliceert dat de tweede deeltijdse tewerkstelling niet kan worden beschouwd als een nevenactiviteit, die ervoor zou kunnen zorgen dat de uitkeringen zouden worden geweigerd.

Wat zijn de mogelijkheden van volledige onderbreking en hoe worden de uitkeringen berekend?

 • De werknemer onderbreekt zijn prestaties volledig bij zijn twee werkgevers tegelijkertijd

Hij kan in dat geval, als aan alle voorwaarden is voldaan, uitkeringen verkrijgen voor een volledige onderbreking (100%); Let op! Als de som van de twee tewerkstellingen bij de twee werkgevers groter is dan een voltijdse betrekking, zal de werknemer nooit meer ontvangen dan het bedrag dat voorzien is voor een volledige onderbreking.

 • De werknemer onderbreekt zijn prestaties volledig bij werkgever A, en daarna, al dan niet volgend op de eerste onderbreking, onderbreekt hij zijn prestaties volledig bij werkgever B

In dat geval kan hij voor elke periode van volledige onderbreking die hij heeft genomen, uitkeringen verkrijgen in verhouding tot zijn tewerkstellingsbreuk bij elk van zijn werkgevers.

Voorbeeld: een werknemer werkt bij werkgever A 19/38 en bij werkgever B 19/38. Hij neemt een voltijds tijdskrediet bij A voor 3 maanden van 1 januari tot 31 maart en daarna neemt hij voltijds tijdskrediet voor 6 maanden bij werkgever B van 1 juni tot 31 november.

Voor elk van de periodes van voltijds tijdskrediet die de werknemer heeft genomen, kan hij uitkeringen verkrijgen in verhouding tot zijn tewerkstellingsbreuk bij elk van die werkgevers. Dat is de helft van het barema dat voorzien is voor een voltijds tijdskrediet (bedrag van het barema voor een voltijds tijdskrediet x 19/38).

 • De werknemer neemt bij beide werkgevers een volledige onderbreking, met begin- en/of einddatum die niet samenvallen

In dat geval kan hij, tijdens de periode(s) van onderbreking bij één van zijn twee werkgevers - als alle voorwaarden vervuld zijn - uitkeringen bekomen die berekend zijn in verhouding tot de tewerkstellingsbreuk bij die werkgever.

Tijdens de periode van onderbreking bij beide werkgevers samen (100% schorsing) is het toegekende bedrag dat van de uitkering voor een volledige onderbreking. Als de som van de twee tewerkstellingen bij de twee werkgevers groter is dan een voltijdse betrekking, zal de werknemer nooit meer ontvangen dan het bedrag dat voorzien is voor een volledige onderbreking.

Voorbeeld:

De werknemer werkt 19/38 bij werkgever A en 19/38 bij werkgever B. Hij wenst voltijds tijdskrediet te nemen bij werkgever A van 01.01 tot en met 28.02, alsook een voltijds tijdskrediet bij werkgever B van 01.02 tot en met 31.03.

De werknemer heeft recht op onderbrekingsuitkeringen (50%) voor de periode van 01.01 tot en met 31.01 tijdens dewelke hij een voltijds tijdskrediet neemt bij werkgever A.

De werknemer heeft recht op onderbrekingsuitkeringen (100%) voor de periode van 01.02 tot en met 28.02 tijdens dewelke hij een voltijds tijdskrediet neemt bij de twee werkgevers samen.

 De werknemer heeft recht op onderbrekingsuitkeringen (50%) voor de periode van 01.03 tot en met 31.03 tijdens dewelke hij een voltijds tijdskrediet neemt bij werkgever B.

Hoe moet de werknemer de onderbreking aanvragen?

Volledige onderbreking bij de 2 werkgevers

Die onderbreking kan tegelijkertijd worden gevraagd of met begin- en/of einddata die niet samenvallen.

In dat geval moet de werknemer zijn twee werkgevers schriftelijk op de hoogte brengen van zijn wens om zijn prestaties volledig te onderbreken.

Volledige onderbreking bij slechts één van de 2 werkgevers

In dat geval moet de werknemer enkel de werkgever bij wie hij de prestaties volledig wenst te onderbreken schriftelijk op de hoogte brengen.

Wat is de aanvraagprocedure bij de RVA?

Zodra de werknemer het akkoord heeft gekregen van de betrokken werkgever(s), moet hij een aanvraag indienen bij de RVA. Die procedure moet worden gevolgd voor elke aanvraag (eerste aanvraag of verlenging).

Volledige onderbreking bij de 2 werkgevers

Die onderbreking kan tegelijkertijd worden gevraagd of met begin- en/of einddata die niet samenvallen.

Als de werknemer het akkoord heeft gekregen van de twee werkgevers, moethij twee formulieren indienen bij de RVA, ten vroegste 6 maanden voor het begin van de onderbreking en ten laatste 2 maanden na het begin ervan. Elk formulier moet door de werknemer en door elk van de betrokken werkgever worden ingevuld en ondertekend. De RVA kan de aanvragen pas behandelen als de twee formulieren in de juiste vorm op de juiste manier werden ingediend.

Let op! Ook al worden er geen onderbrekingsuitkeringen betaald in het kader van de onderbrekingsaanvraag/-aanvragen, toch is de werknemer verplicht om de aanvraagformulieren te versturen naar de RVA.

Volledige onderbreking bij slechts één van de 2 werkgevers

Als de werknemer bij wie de werknemer zijn prestaties volledig wenst te onderbreken zijn akkoord heeft gegeven, moet de werknemer één aanvraagformulier indienen dat is ingevuld en ondertekend door hemzelf en door die werkgever.

Bij het aanvraagformulier moet hij ook een verklaring voegen van zijn tweede werkgever waarin alle gegevens staan vermeld met betrekking tot die tweede tewerkstelling. Op de website van de RVA is een model van een aangifte van tewerkstelling beschikbaar.

Vermindering van de prestaties in geval van deeltijdse tewerkstelling bij twee werkgevers

Wat zijn de mogelijkheden voor het verminderen van de prestaties in geval van deeltijdse tewerkstelling bij twee werkgevers?

Als alle voorwaarden vervuld zijn (zie volgende vraag), kan het tijdskrediet, de loopbaanonderbreking of het thematisch verlof worden genomen:

 • ofwel enkel bij één van de twee werkgevers;
 • ofwel bij elk van de twee werkgevers.

Voorbeeld 1: de werknemer werkt bij werkgever A 19/38 en bij werkgever B 19/38. Hij wil 1/5 tijdskrediet nemen. In dat geval kan hij, naar keuze, ofwel enkel bij A zijn prestaties verminderen met 1/5 of enkel bij B, ofwel zijn prestaties met 1/10 verminderen bij A en met 1/10 bij B.

Voorbeeld 2: de werknemer werkt bij werkgever A 19/38 en bij werkgever B 19/38. Hij wil een halftijds tijdskrediet nemen. In dat geval kan hij, naar keuze, ofwel enkel bij A zijn prestaties tot een halftijdse betrekking verminderen of enkel bij B; ofwel zijn prestaties met bv. 20% verminderen bij A en met 30% bij B.

Welke voorwaarden moet de werknemer vervullen om een vermindering van de prestaties tot een halftijdse of met een vijfde te verkrijgen?

 • Deeltijds tewerkgesteld zijn bij twee juridisch gezien verschillende werkgevers;
 • De som van de tewerkstellingsbreuken van de twee deeltijdse betrekkingen moet overeenstemmen met:
 • minstens een voltijdse betrekking voor de vermindering met een vijfde;

Let op! In geval van tijdskrediet, moet er bovendien een werkregime zijn dat verdeeld is over minimum 5 dagen per week.

 • minstens 3/4 van een voltijdse betrekking voor een vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking.
 • De werkgever(s) bij wie de werknemer een prestatievermindering aanvraagt, moet/moeten zijn/hun akkoord geven;
 • De vermindering van de prestaties met 1/5 ten belope van één dag of twee halve dagen moet zorgen voor een vermindering van de arbeidsduur van 1/5 ten opzichte van de voltijdse arbeidsduur bij de werkgever bij wie de vermindering van de arbeidsprestaties wordt genomen.

De vermindering van de prestaties met 1/5 kan bij één van beide werkgevers of bij elk van de twee werkgevers worden opgenomen. Ingeval de vermindering wordt genomen bij elk van de werkgevers, moeten de twee loopbaanverminderingen een identieke begin- en einddatum hebben en moeten ze samen een prestatievermindering met 1/5 vormen.

Bovendien mag de werknemer tijdens de periode van vermindering van de prestaties niet meer dan 4/5 van het totaal bij de twee werkgevers samen werken. Ingeval de tewerkstelling van de werknemer meer bedraagt dan een voltijdse betrekking, moet het aantal uren van de vermindering van de prestaties groter zijn dan 1/5. Het bedrag van de uitkering wordt berekend vanuit een voltijdse tewerkstelling (100%), ook al is de werknemer meer dan voltijds tewerkgesteld.

 • De vermindering van de prestaties tot een halftijdse leidt tot een vermindering van 50% van het voltijdse uurrooster. De halftijdse vermindering kan bij één of bij beide werkgevers worden opgenomen. Ingeval de vermindering bij de beide werkgevers wordt opgenomen, moet de aanvang en de duurtijd van beide loopbaanverminderingen identiek zijn en samen een halftijdse vermindering van de prestaties vormen. Tijdens de periode van vermindering mag de werknemer bovendien niet meer dan een halftijdse betrekking verrichten bij de twee werkgevers samen.

Alle andere voorwaarden in verband met de vorm van de vermindering van de prestaties (anciënniteit, tewerkstellingsvoorwaarde ...) moeten exact vervuld zijn zoals dat het geval is voor een werknemer die voltijds werkt bij één werkgever.

De prestatievermindering wordt toegepast in overeenstemming met de modaliteiten (duur, drempel ...) die van toepassing zijn bij de werkgever bij wie de onderbreking wordt opgenomen.

Indien een einde wordt gesteld aan een van beide tewerkstellingen, komt er ook een einde aan de 1/5 of halftijdse vermindering van de prestaties, aangezien de voorwaarden niet langer vervuld zijn.

Hoe moet de werknemer de vermindering van de prestaties aanvragen?

Vermindering van de prestaties bij de 2 werkgevers tegelijkertijd

In dat geval moet de werknemer de twee werkgevers schriftelijk op de hoogte brengen van zijn wens om zijn arbeidsprestaties te verminderen. Hij moet bovendien aan elke werkgever een tewerkstellingsbewijs bezorgen van de tewerkstelling bij de andere werkgever (bv. kopie van de arbeidsovereenkomst, attest).

Vermindering van de prestaties bij slechts één van de 2 werkgevers

In dat geval moet de werknemer de werkgever bij wie hij zijn prestaties wil verminderen, schriftelijk op de hoogte brengen. Hij moet bovendien aan die werkgever een tewerkstellingsbewijs bezorgen van de tewerkstelling bij de andere werkgever (bv. kopie van de arbeidsovereenkomst, attest,…).

Wat is de aanvraagprocedure bij de RVA?

De werknemer moet enkel dan een aanvraag bij de RVA indienen als de werkgever(s) hem het tijdskrediet heeft/hebben toegekend. De procedure moet worden gevolgd voor elke aanvraag (eerste aanvraag of verlenging).

Vermindering van de prestaties bij de 2 werkgevers tegelijkertijd

Zodra de werknemer het akkoord heeft gekregen van de twee werkgevers, moethij twee aanvraagformulieren indienen bij de RVA, ten vroegste 6 maanden voor het begin van de onderbreking en ten laatste 2 maanden na het begin of de verlenging ervan. Elk formulier moet door de werknemer en door de betrokken werkgever worden ingevuld en ondertekend. De RVA kan de aanvragen pas behandelen als de twee formulieren in de juiste vorm op de juiste manier werden ingediend.

Vermindering van de prestaties bij slechts één van de 2 werkgevers

Als de werknemer bij wie de werknemer zijn prestaties volledig wenst te onderbreken zijn akkoord heeft gegeven, moet de werknemer één aanvraagformulier indienen dat is ingevuld en ondertekend door hemzelf en door die werkgever.

Bij het aanvraagformulier moet u ook een aangifte van tewerkstelling voegen van de andere werkgever waarin alle gegevens staan vermeld met betrekking tot die tweede tewerkstelling. Op de website van de RVA is een model van een aangifte van tewerkstelling beschikbaar.

Let op! Ook al worden er geen onderbrekingsuitkeringen betaald voor uw onderbrekingsaanvraag/-aanvragen, toch bent u verplicht om het/de aanvraagformulier(en) te versturen naar de RVA.