Deel D: Opstellen van het formulier C220B

Definitie

Het formulier C220B is het maandelijkse werkloosheidsattest voor onthaalouder dat het mogelijk maakt het aantal opvanguitkeringen te bepalen waarop de onthaalouder recht heeft voor de betrokken maand.

Wie vult het in?

Het formulier wordt enerzijds ingevuld door de dienst, op basis van de gegevens die overeenstemmen met de betrokken codes van het RSZ-rekenblad en, anderzijds, door de onthaalouder.

Waar vindt men het formulier?

De meest recente versie van dit formulier vindt op de website www.rva.be. De dienst voor onthaalgezinnen kan dit model kopiƫren.

Wil de dienst de lay-out van het formulier wijzigen (om het gemakkelijker te kunnen printen), dan moet een machtigingsnummer gevraagd worden bij de navermelde directie. Een voorstel van formulier met aangepaste lay-out wordt dan overgemaakt aan
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, Directie reglementering
Keizerslaan 7, 1000 Brussel
Fax 02 515 43 15
e-mail reglement@rva.be

Deze directie controleert of alle noodzakelijke gegevens voorkomen op het formulier en kent het machtigingsnummer toe. Het nummer wordt dan toegevoegd bovenaan rechts op het formulier.

In welke gevallen en wanneer levert de dienst het formulier af?

Het formulier moet slechts afgeleverd worden aan onthaalouders die uitkeringen wensen te genieten. Onthaalouders die een pensioen ontvangen kunnen geen onthaaluitkeringen genieten en hebben dus geen belang bij dergelijk formulier.

De aflevering van een formulier is niet vereist voor maanden waarvoor het vergoedbare aantal werkloosheidsuren (code WU op het RSZ/RSZ-PPO-rekenblad) gelijk is aan nul. Niets belet echter dat de dienst ter informatie voor de onthaalouder, ook voor die maand een formulier aflevert. De onthaalouder dient dit formulier dan niet in bij de uitbetalingsinstelling.

Het formulier wordt door de dienst bezorgd aan de onthaalouder na het verstrijken van de betreffende maand. De wetgeving voorziet geen afleveringstermijn. De dienst levert het formulier pas af wanneer hij zekerheid heeft omtrent de gegevens die ingevuld moeten worden. De aflevering geschiedt zo snel mogelijk, zodat de uitkering binnen een redelijke termijn betaald kan worden.

Waar moet de onthaalouder het ingevulde formulier indienen?

De onthaalouder dient het formulier (binnen een termijn van 3 jaar) in bij de uitbetalingsinstelling, die het bedrag van de uitkering berekent en de betaling overmaakt aan de onthaalouder.

Wat indien het formulier nadien gecorrigeerd moet worden?

In principe levert de dienst het formulier pas af als er zekerheid is omtrent de betrokken gegevens. Indien achteraf toch blijkt dat een formulier dat reeds ingediend is bij de uitbetalingsinstelling, foute gegevens bevat, levert de dienst een nieuw correct ingevuld formulier af, vermeldend "vervangt en vernietigt formulier afgeleverd dd. ##.##.####." Het formulier wordt overgemaakt aan de onthaalouder met de vraag dit in te dienen bij de uitbetalingsinstelling ter regularisatie.

Bevat het nieuwe formulier een hoger aantal werkloosheidsuren (code WU), dan zal de uitbetalingsinstelling voor de betreffende maand een supplement betalen.

Bevat het nieuwe formulier een lager aantal werkloosheidsuren (code WU), dan zal de uitbetalingsinstelling het formulier overmaken aan het werkloosheidsbureau met de vraag het teveel betaalde bedrag terug te vorderen. Vooraleer de terugvorderingsbeslissing wordt genomen, wordt de onthaalouder uitgenodigd bij het werkloosheidsbureau. De onthaalouder is niet verplicht op die uitnodiging in te gaan en kan desgewenst ook schriftelijk reageren. Zij kan hieromtrent een afspraak maken met de uitbetalingsinstelling.

Het teveel betaalde bedrag wordt teruggevorderd, zonder dat er sprake is van enige sanctie. Er zijn slechts strafsancties mogelijk ten aanzien van de dienst of de onthaalouder indien ten onrechte opvanguitkeringen worden toegekend ingevolge bedrog of kwaadwillig verzwijgen van informatie.