Werkgeversformulieren - algemeen

E17

Laatste update : 18.11.2013

In welke taal moeten de formulieren uitgereikt worden?

Het gebruik der talen in sociale zaken wordt geregeld door een federale wet en door het Nederlands en het Frans taaldecreet. Deze wetgevingen zijn zowel toepasselijk op de voorgedrukte tekst van het formulier als op de taal waarin het formulier moet worden ingevuld. Het formulier moet dus steeds worden ingevuld in de taal waarin het is opgesteld.

Voor formulieren wordt de taal gebruikt van de plaats waar de exploitatiezetel van de onderneming gevestigd is (dus niet de woonplaats van de werknemer, de plaats van tewerkstelling of de maatschappelijke zetel van de onderneming).

Voorbeeld:

Een werknemer woont in Leuven, en werkt voor een firma met maatschappelijke zetel te Brussel en exploitatiezetel te Nijvel. In geval van ontslag zal het formulier in het Frans moeten worden opgesteld.

In de Nederlandse, Franse en Duitse taalgebieden wordt respectievelijk het Nederlands, Frans of Duits gebruikt (ook voor de faciliteitengemeenten die er deel van uitmaken).

In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wordt het Nederlands of het Frans gebruikt, naargelang het een Nederlandstalige of Franstalige werknemer betreft.

Wat als de werkgever de verplichte documenten niet overhandigt?

Indien de werkgever een verplicht document niet aflevert, kan de sociaal controleur van de RVA dit zelf opmaken ter vervanging van het verplichte document. Deze bevoegdheid is voorzien in het sociaal strafwetboek.

Bijv. wanneer de werkgever bij ontslag weigert een formulier C4 af te leveren, kan de controleur dat zelf opmaken.

De controleur kan bovendien een proces-verbaal opmaken indien de werkgever weigert een verplicht document op te maken, te overhandigen of aan te vullen. De werkgever riskeert dus ook een strafrechtelijke veroordeling.

De bevoegdheden van de RVA-controleurs zijn zeer ruim. Zo kunnen zij niet alleen de verplichte documenten opvragen, maar alle documenten die zij nodig achten (bv. een kopie van de opzegbrief), en hiervan kosteloos kopies vragen.

Indien de werkgever het controleformulier tijdelijke werkloosheid C3.2A niet overhandigt aan de werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld, dan moet de werknemer onmiddellijk contact opnemen met het werkloosheidsbureau van de RVA om een controlekaart te bekomen.

In welke gevallen kan de RVA-controleur een proces-verbaal opstellen?

De RVA-controleur is belast met het toezicht op de werkloosheidsreglementering en nog andere wetgevingen. Aangaande de werkloosheidsreglementering kan hij een proces-verbaal opstellen wanneer de werkgever (of diegene die bevoegd is om in de plaats van de werkgever op te treden):

  • weigert of nalaat om de documenten voorgeschreven door de werkloosheidsreglementering op te maken, te overhandigen of aan te vullen onder de voorgeschreven voorwaarden en binnen de voorgeschreven termijnen;
  • onjuiste of onvolledige verklaringen aflegt (mondeling of schriftelijk, op gestandaardiseerde documenten of op andere) aangaande het ontslag van een werknemer (b.v. onjuiste vermeldingen op het formulier C 4);
  • onjuiste of onvolledige verklaringen aflegt aangaande de tijdelijke werkloosheid of de deeltijdse tewerkstelling;
  • de inlichtingen die nodig zijn voor werkloosheidscontrole niet verstrekt binnen de termijnen opgelegd door de controleur;
  • inlichtingen die nodig zijn voor de werkloosheidscontrole heeft verstrekt welke onjuist of onvolledig zijn.

Het proces-verbaal wordt overgemaakt aan de Arbeidsauditeur en aan de bevoegde ambtenaar bij de FOD Werk, Arbeid en Sociaal overleg. Deze laatste kan een administratieve geldboete opleggen, tenzij de werkgever vervolgd wordt voor de correctionele rechtbank in welk geval hij kan veroordeeld worden tot een gevangenisstraf en/of een strafrechtelijke geldboete.

Naast het opstellen van een proces-verbaal kan de RVA-controleur ook een waarschuwing geven of een termijn bepalen voor de werkgever om zich in regel te stellen.

Wat indien er vergissingen gebeuren bij het invullen van formulieren?

Indien de werkgever zich vergist bij het invullen van formulieren en er op een formulier correcties voorkomen (bijv. op het formulier C4 of het formulier C3.2-WERKGEVER), dan moet elke correctie in de marge geparafeerd worden door de persoon die de rubriek heeft ondertekend (gebruik van naamstempel, firmastempel of volledige handtekening). Hetzelfde geldt voor de vervollediging van formulieren die door de RVA zijn teruggestuurd omdat zij onvolledig waren ingevuld.

Waar kunt u blanco-formulieren bekomen?

U kunt blanco-formulieren bestellen bij de dienst economaat van het werkloosheidsbureau in wiens ambtsgebied u gevestigd bent. De formulieren worden gratis verstrekt.

Op de website van de RVA worden blanco-formulieren ter beschikking gesteld in pdf-formaat, onder de rubriek Documentatie < Formulieren - Attesten. U kunt er het formulier dat u nodig hebt terugvinden op twee manieren, door te zoeken op onderwerp of op het nummer van het formulier.

Kunt u gebruik maken van eigen formulieren?

De bevoegdheid tot vaststelling van het model van alle formulieren komt toe aan de RVA.

Indien u geen RVA-formulier wil gebruiken maar zelf een formulier wil reproduceren, dan zijn er verschillende mogelijkheden.

U mag de RVA-formulieren zelf recto-verso kopiëren of printen. Deze formulieren vindt u op de RVA-site in pdf formaat in de rubriek Documentatie < Formulieren - Attesten (van sommige nieuwe formulieren vindt u de wordversie in de rubiek "Nieuw').

Print u het formulier en neemt u volledig het RVA-formulier over, dan moet u geen machtigingsnummer aanvragen. U moet wel het druknummer links onderaan overnemen. Dit nummer geeft de datum weer van het gedrukte exemplaar dat u overgenomen heeft.

Wil u een eigen model gebruiken met een afwijkende lay-out, dan moet u dit model sturen naar de RVA, Directie Reglementering, Keizerslaan 7 te 1000 Brussel, met de vraag een machtigingsnummer te bekomen. Dit nummer wordt u toegekend indien het formulier inhoudelijk overeenstemt met het officiële model. U moet het machtigingsnummer bovenaan rechts op het formulier vermelden en het druknummer links onderaan.

Deze procedures kunnen niet worden toegepast voor het controleformulier tijdelijke werkloosheid C3.2A. De genummerde controleformulieren C3.2A kunt u niet kopiëren of printen maar moet u bestellen bij het werkloosheidsbureau. U kunt de identiteitsgegevens bovenaan het formulier geïnformatiseerd invullen vooraleer u het formulier bezorgt aan de werknemer.