RVA - Een klacht indienen

Vind je dat een reactie van onze diensten te lang op zich laat wachten, dat een van onze medewerkers niet correct te werk is gegaan, dat de geleverde informatie onnauwkeurig is ...?

In dat geval kan je een klacht indienen om je ontevredenheid over onze dienstverlening te uiten.

Opmerking

Voor aangiftes van zwartwerk of sociale fraude kun je terecht op de pagina Melding van sociale fraude | De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (rva.be)

Voorwaarden

Iedereen die in contact komt met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening kan een klacht indienen. Enkel klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de RVA worden als ontvankelijk beschouwd. Je moet je klacht motiveren en je persoonlijk belang aantonen. Om de procedure efficiënt te kunnen afsluiten, moet je je naam, adres en rijksregisternummer meegeven. Telefonische klachten worden niet aanvaard.

Welke klachten kan je indienen?

Je kan een klacht indienen die betrekking heeft op:

  • een materiële fout of een duidelijke juridische fout van de RVA
  • een gebrek aan informatie of een weigering om informatie te geven
  • informatie van slechte kwaliteit
  • een tussenkomst van een medewerker
  • de organisatie van de dienst (toegankelijkheid, openingsuren, geen/gebrekkige dienstverlening). Dus geen klachten die enkel bestaan uit een suggestie, een verzoekschrift of een bedenking bij de reglementering of bij het algemeen beleid.

Welke klachten worden NIET aanvaard?

  • Anonieme klachten
  • Klachten over feiten die meer dan 1 jaar oud zijn
  • Klachten die niet tot de bevoegdheid van de RVA behoren
  • Klachten die enkel bestaan uit een suggestie, een verzoekschrift of een bedenking bij de reglementering of bij het algemeen beleid
  • Klachten over beslissingen van de RVA waarvoor een beroepsmogelijkheid is voorzien

Wil je enkel informatie of heb je een informatieve vraag over je dossier, gebruik dan het contactformulier.

Hoe een klacht indienen?

Via onze site

online klachtenformulier

Per brief

Download het formulier en vul het in. Verstuur het vervolgens naar het RVA-bureau dat bevoegd is voor het ambtsgebied van jouw woonplaats, ter attentie van de klachtencoördinator.

Het formulier kan ook gewoon per telefoon of aan de loketten van onze werkloosheidsbureaus worden opgevraagd.

Behandeling van jouw klacht

De RVA verbindt zich ertoe jouw klacht te beantwoorden binnen de 20 kalenderdagen na de datum van ontvangst, tenzij die termijn wordt onderbroken door een tussentijds bericht. We hechten veel belang aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Naast de behandeling van jouw klacht, gebruiken we je informatie ook om onze dienstverlening te verbeteren.

Privacy

We behandelen je klacht conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Niet tevreden met het antwoord van onze interne klachtendienst?

Dan kan je tereucht bij de federale Ombudsman: www.federaalombudsman.be
 

Meer informatie?