RVA - Een klacht indienen

Vind je dat een reactie van onze diensten te lang op zich laat wachten, dat één van onze medewerkers niet correct tewerk is gegaan, dat de geleverde informatie onnauwkeurig is ...?

In dat geval kan je een klacht indienen om je ontevredenheid over onze dienstverlening te uiten.

Opmerking

Voor aangiftes van zwartwerk of sociale fraude kunt u terecht op de pagina Melding van sociale fraude | De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (rva.be)

Voorwaarden

Iedereen die in contact komt met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening kan een klacht indienen. Enkel de klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de RVA worden als ontvankelijk beschouwd. U moet uw klacht motiveren en uw persoonlijk belang aantonen. Om de procedure efficiënt te kunnen afsluiten, moet u uw naam, uw adres en uw rijksregisternummer meedelen. Telefonische klachten worden niet aanvaard.

Welke klachten kan u indienen?

U kan een klacht indienen die betrekking heeft op:

  • een materiële fout of een duidelijke juridische fout van de RVA
  • een gebrek aan of weigeren van informatie
  • informatie van slechte kwaliteit
  • een tussenkomst van een medewerker
  • de organisatie van de dienst (toegankelijkheid, openingsuren, geen/gebrekkige dienstverlening). Dus niet de klachten die enkel bestaan uit een suggestie, een verzoekschrift of een bedenking bij de reglementering of bij het algemeen beleid.

Welke klachten worden NIET aanvaard?

  • Anonieme klachten
  • Klachten over feiten die meer dan 1 jaar oud zijn
  • Klachten die niet tot de bevoegdheid van de RVA behoren
  • Klachten die enkel bestaan uit een suggestie, een verzoekschrift of een bedenking bij de reglementering of bij het algemeen beleid
  • Klachten over beslissingen van de RVA waarvoor een beroepsmogelijkheid is voorzien.

Wenst u enkel informatie of heeft u een informatieve vraag over uw dossier, dan kan u gebruik maken van het contactformulier.

Hoe een klacht indienen?

Via onze site

online klachtenformulier

Per brief

Download het formulier en vul het in. Verstuur het vervolgens naar het RVA-bureau dat bevoegd is voor het ambtsgebied van uw woonplaats, ter attentie van de klachtencoördinator.

Het formulier kan ook gewoon per telefoon of aan de loketten van onze werkloosheidsbureaus worden opgevraagd.

Behandeling van uw klacht

De RVA verbindt zich ertoe uw klacht te beantwoorden binnen de 20 kalenderdagen volgend op de datum van ontvangst, tenzij die termijn wordt onderbroken door een tussentijds bericht. We hechten veel belang aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Naast de behandeling van uw klacht, gebruiken we uw informatie eveneens om onze dienstverlening te verbeteren.

Privacy

Wij behandelen uw klacht conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Niet tevreden met het antwoord van onze interne klachtendienst?

Dan kunt u zich richten tot de federale Ombudsman:  www.federaalombudsman.be
 

Meer informatie?