Nieuwe regeling voor jonge schoolverlaters

De regeling van uitkeringen toegekend aan jonge schoolverlaters is gewijzigd vanaf 1 januari 2012.

De wachtuitkeringen en de wachttijd heten voortaan "inschakelingsuitkeringen" en "beroepsinschakelingstijd".

De belangrijkste wijzigingen die in werking treden vanaf 1 januari 2012 zijn de volgende :

  • De jonge schoolverlaters dienen, ongeacht hun leeftijd, eerst een beroepsinschakelingstijd van 310 dagen te vervullen, vooraleer zij aanspraak kunnen maken op inschakelingsuitkeringen. Deze beroepsinschakelingstijd van 310 dagen is van toepassing vanaf 1 januari 2012, ook voor de schoolverlaters die zich in een lopende wachttijd bevinden. Dit beduidt dat schoolverlaters die afgestudeerd zijn in juni of juli 2011 en ingeschreven werden als werkzoekende vóór 10 augustus 2011, ten vroegste vanaf 27 juli 2012 recht kunnen hebben op uitkeringen (en zich dan kunnen aanmelden bij een uitbetalingsinstelling voor de indiening van een uitkeringsaanvraag).
  • De beroepsinschakelingstijd wordt niet verlengd noch verkort door studentenarbeid. Daarentegen worden de dagen studentenarbeid gelegen nà 31 juli volgend op het einde van de studies, in rekening gebracht voor de beroepsinschakelingstijd.
  • De inschakelingsuitkeringen worden toegekend voor een periode van maximum 36 maanden, verlengbaar onder bepaalde voorwaarden. De berekening van dit krediet van 36 maanden start vanaf 1 januari 2012 (met andere woorden, de met wachtuitkeringen vergoede werkloosheidsperiodes gelegen voor 1 januari 2012 worden geneutraliseerd voor de berekening van het krediet).

Er zijn overgangsmaatregelen voorzien voor de jonge werknemers met gezinslast, de alleenwonenden en de bevoorrechte samenwonenden.