Aanvraagprocedure van het tijdskrediet

T159

Laatste update : 1.07.2024

Woord vooraf

Als u in de privésector tijdskrediet wenst te verkrijgen, moet u de procedure voorzien in de reglementering volgen.

Die procedure legt twee verschillende stappen op: de schriftelijke verwittiging die u moet overmaken aan uw werkgever en vervolgens de aanvraag bij de RVA. Die procedure moet voor elke aanvraag worden gevolgd.

In dit infoblad vindt u antwoorden op vragen zoals: wat is de procedure bij mijn werkgever? Binnen welke termijn moet mijn werkgever me antwoorden? Wat is de aanvraagprocedure om uitkeringen te verkrijgen van de RVA? Wat doet de RVA als hij mijn aanvraag heeft ontvangen?

Op wie is de inhoud van dit infoblad van toepassing ?

De inhoud van dit infoblad is van toepassing op de werknemers die hun werkgever schriftelijk hebben verwittigd na 31.05.2017 (zie hierna de procedure die moet worden gevolgd bij de werkgever).

Op basis van de reglementering die momenteel van kracht is, kunt u tijdskrediet met motief of tijdskrediet landingsbaan verkrijgen.

Voor meer informatie over:

 • het tijdskrediet met motief, kunt u het infoblad T160 raadplegen;
 • het tijdskrediet landingsbaan, kunt u:
  • het infoblad T161 raadplegen, wat het recht op tijdskrediet bij de werkgever betreft
  • het infoblad T162 raadplegen, wat het recht op onderbrekingsuitkeringen betreft

Welke formaliteiten moet u vervullen op recht te hebben op een volledig tijdskrediet?

Wat moet u doen ten aanzien van uw werkgever?

Bij elke aanvraag om tijdskrediet moet u uw werkgever op de hoogte brengen van het feit dat u uw prestaties wilt schorsen of verminderen.

Naargelang van het aantal tewerkgestelde personen bij de werkgever, moet die kennisgeving 3 of 6 maanden vooraf worden uitgevoerd:

 • 3 maanden vooraf, indien er meer dan 20 werknemers zijn;
 • 6 maanden vooraf, indien er 20 werknemers of minder zijn.

Dat betekent dat u uw kennisgeving aan de werkgever 3 of 6 maanden vóór de gewenste aanvangsdatum van het tijdskrediet moet bezorgen.

Die termijnen liggen vast. Ze moeten worden gerespecteerd voor elke nieuwe aanvraag, maar ook voor een verlenging van de initiële periode. Ze kunnen echter in onderling overleg met uw werkgever worden gewijzigd.

Die kennisgeving moet schriftelijk gebeuren. U moet ze naar uw werkgever versturen via een aangetekende brief of ze hem persoonlijk overhandigen, met een kopie die hij zal ondertekenen als ontvangstbewijs.

Die schriftelijke kennisgeving moet de volgende informatie bevatten:

 • de aangevraagde vorm van tijdskrediet (met motief of in het eindeloopbaanstelsel);
 • de aangevraagde vorm van onderbreking (voltijds, halftijds of met 1/5);
 • de datum waarop het gewenste tijdskrediet ingaat en de duur ervan;
 • in geval van halftijdse onderbreking of onderbreking met 1/5, uw voorstel met betrekking tot de modaliteiten van de uitoefening van uw recht, namelijk de manier waarop u uw prestaties wenst te verminderen.

Er is geen vooropgesteld model voor de schriftelijke kennisgeving die aan de werkgever moet worden bezorgd. U kunt uw brief dus opstellen zoals u wilt, voor zover hij de voormelde elementen bevat.

Attest dat u moet bijvoegen in geval van tijdskrediet met motief

U moet bij uw kennisgeving een 'attest tijdskrediet' voegen.

Daarmee kan uw werkgever nagaan of u de maximumduur van tijdskrediet met motief nog niet heeft bereikt, en om te zien of hij op basis daarvan uw aanvraag al dan niet kan aanvaarden.

Via de onlinedienst BreakatWork kunt u zien op hoeveel maanden en dagen tijdskrediet u nog recht heeft afhankelijk van de al opgenomen periodes en kunt u het attest voor de werkgever downloaden.

Als u geen toegang tot internet heeft, mag u dit attest aanvragen bij het RVA-kantoor bevoegd over uw woonplaats of, indien u niet in België woont, bij het RVA-kantoor bevoegd over de plaats waar de onderneming is gevestigd.

NB: dit attest is niet vereist bij een aanvraag om tijdskrediet eindeloopbaan

Bewijs van het motief van tijdskrediet te voegen bij de aanvraag

U moet uw werkgever het bewijs van het motief leveren door middel van een van de volgende documenten:

Motief 'zorgen voor uw kind(eren) jonger dan 8 jaar'

Indien de werkgever dit nog niet in bezit heeft, moet u hem, ten laatste op het moment waarop het tijdskrediet aanvangt, een kopie bezorgen van de geboorteakte van het kind jonger dan 8 jaar voor wie u wilt zorgen.

In geval van adoptie van het kind moet u aan uw werkgever een attest kunnen voorleggen dat de adoptie van het kind bewijst en een gezinssamenstellingsattest dat bewijst dat het kind onder uw dak leeft op de aanvangsdatum van het tijdskrediet met motief.

Motief 'palliatieve zorgen verlenen'

Ten laatste op het moment waarop het tijdskrediet aanvangt, moet u uw werkgever een attest bezorgen, afgeleverd door de behandelend geneesheer van de persoon die de palliatieve zorgen nodig heeft, waaruit blijkt dat u zich bereid heeft verklaard om hem die palliatieve zorgen te verstrekken.

De identiteit van de patiënt die de palliatieve zorgen nodig heeft, moet niet op het attest vermeld staan.

De RVA heeft een model van attest gemaakt dat beschikbaar is op www.rva.be: Medisch attest 2. Dat attest kunt u zelf invullen en kunt u laten invullen door de behandelend arts van de patiënt die palliatieve zorgen nodig heeft. In dat model staat alle informatie die wij nodig hebben om je aanvraag te kunnen behandelen.

 • Wanneer het gepaste attest is ingevuld door de behandelende arts van de patiënt die palliatief verlof nodig heeft, moet u het in de elektronische toepassing breakatwork uploaden.
 • Wanneer de aanvraag om onderbrekingsuitkeringen met een papieren formulier wordt ingediend, zit het attest al in dat formulier zelf.

Motief 'zorg of medische bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid'

Ten laatste op het moment waarop het tijdskrediet aanvangt, moet u uw werkgever een attest bezorgen, afgeleverd door de behandelend geneesheer van de zwaar zieke patiënt, waaruit blijkt dat u zich bereid heeft verklaard om hem bij te staan of zorgen te verstrekken en dat de volledige of gedeeltelijke onderbreking van uw prestaties noodzakelijk is naast de professionele bijstand die de patiënt elders kan krijgen.

U moet aan de werkgever eveneens meedelen welke band u heeft met de zwaar zieke patiënt, te weten of het een familielid is (en zo ja, welk familielid), een gezinslid of de vader, de moeder of het kind van de persoon met wie u wettelijk samenwoont en u moet zijn identiteit preciseren.

De RVA heeft een model van attest gemaakt dat beschikbaar is op www.rva.be: Medisch attest 1. Dat attest kunt u zelf invullen en kunt u laten invullen door de arts van de patiënt. In dat model staat alle informatie die wij nodig hebben om je aanvraag te kunnen behandelen. Aan de hand van dat ingevulde en ondertekende attest, kan de werkgever gemakkelijk nagaan of je recht hebt op het tijdskrediet dat je hem vraagt. De RVA kan zo ook controleren of je recht hebt op de onderbrekingsuitkering.

Wanneer het gepaste attest is ingevuld door de behandelende arts / ziekenhuis van de patiënt die medische bijstand nodig heeft, moet u het in de elektronische toepassing breakatwork uploaden.

Wanneer de aanvraag om onderbrekingsuitkeringen met een papieren formulier wordt ingediend, zit het attest al in dat formulier zelf.

Motief 'een erkende opleiding volgen'

U moet uw werkgever een attest bezorgen van de opleidingsinstelling (universiteit, hogeschool, centrum voor basiseducatie, enz.) dat, naargelang het geval, vermeldt dat u geldig bent ingeschreven voor:

-      een opleiding erkend door de gemeenschap (Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap) van minstens 360 uren of 27 studiepunten per jaar of 120 uren of 9 studiepunten per schooltrimester of per ononderbroken periode van 3 maanden;

-      onderwijs gegeven in een centrum voor basiseducatie of een opleiding gericht op het bekomen van een diploma of attest van het secundair onderwijs, waarvan de limiet is vastgesteld op 300 lesuren per jaar of 100 lesuren per kwartaal of per ononderbroken periode van 3 maanden.

De RVA heeft een model van attest gemaakt dat beschikbaar is op www.rva.be: Attest Inschrijving - opleiding. Dat attest kunt u zelf invullen en kunt u laten invullen door de school of de onderwijsinstelling. In dat model staat alle informatie die wij nodig hebben om je aanvraag te kunnen behandelen.

Opgelet!Tijdens de opleiding zult u ook, binnen de 20 kalenderdagen die volgen op het einde van elk trimester, uw werkgever en de RVA een attest van regelmatige aanwezigheid tijdens de opleiding moeten bezorgen (zie de vraag 'moet u andere stappen verrichten tijdens het tijdskrediet?').

Motief 'zorgen voor uw gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar'

Ten laatste op het moment dat het tijdskrediet aanvangt, moet u uw werkgever een attest bezorgen dat de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66% van uw kind bewijst of een attest met de vermelding dat de aandoening waaraan uw kind lijdt voor gevolg heeft dat het minstens 4 punten toegekend krijgt in pijler I van de medisch-sociale schaal in de zin van de reglementering op de kinderbijslag of een aandoening hebben die leidt tot een erkenning van minstens 9 punten voor de 3 pijlers samen van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving met betrekking tot de kinderbijslag.

Motief 'bijstand of zorg verlenen aan uw zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van uw gezin'

Ten laatste op het moment waarop het tijdskrediet aanvangt, moet u uw werkgever een attest bezorgen, afgeleverd door de behandelend geneesheer van uw zwaar ziek kind of van het zwaar ziek minderjarige kind dat lid is van uw gezin, waaruit blijkt dat u zich bereid heeft verklaard om het bij te staan of zorgen te verstrekken.

De RVA heeft een model van attest gemaakt dat beschikbaar is op www.rva.be: Medisch attest 1. Dat attest kunt u zelf invullen en kunt u laten door de behandelend arts van het kind. In dat model staat alle informatie die wij nodig hebben om je aanvraag te kunnen behandelen. Aan de hand van dat ingevulde en ondertekende attest, kan de werkgever gemakkelijk nagaan of je recht hebt op het tijdskrediet dat je hem vraagt. De RVA kan zo ook controleren of je recht hebt op de onderbrekingsuitkering.

 

Moet er rekening worden gehouden met het quotum van gelijktijdige afwezigheden in de aanvraag die werd overgemaakt aan de werkgever ?

Als er meer dan 10 werknemers zijn tewerkgesteld bij de werkgever, is het recht op tijdskrediet beperkt tot een quotum van gelijktijdige afwezigheden, behalve in geval van aanvraag om tijdskrediet van 1/5 voor de werknemers van 55 jaar of ouder.

Volgens de algemene regel is dat quotum gelijk aan 5% van het personeelsbestand. Dat percentage kan echter worden gewijzigd door een collectieve arbeidsovereenkomst of door het arbeidsreglement. Als het quotum bereikt of overschreden is, moet de werkgever de aanvang van het tijdskrediet uitstellen. In dat geval is een voorkeur- en planningsmechanisme van de gelijktijdige afwezigheden van toepassing. De bedoeling daarvan is te bepalen welke werknemer de prioriteit krijgt voor het bekomen van het tijdskrediet. Dat mechanisme kan intern worden bepaald. Bij gebrek daaraan is het mechanisme dat in de reglementering is voorzien van toepassing.

NB : Voor meer informatie over het voorkeur- en planningsmechanisme van de gelijktijdige afwezigheden dat van toepassing is binnen uw onderneming moet u contact opnemen met uw werkgever.

In uw schriftelijke kennisgeving kunt u dus, indien nodig, de elementen opgeven die nodig zijn voor de toepassing van het voorkeur- en planningsmechanisme van de gelijktijdige afwezigheden (bijvoorbeeld: indien u een eenoudergezin vormt met een of meerdere kinderen van minder dan 12 jaar).

Binnen welke termijn moet uw werkgever u antwoorden ?

In het algemeen moet de werkgever u zijn antwoord meedelen ten laatste op de laatste dag van de maand die volgt op de maand waarin u hem de schriftelijke kennisgeving heeft overhandigd.

Indien hij echter de aanvangsdatum van het tijdskrediet wil uitstellen, moet hij u op de hoogte brengen van zijn voornemen binnen de maand die volgt op de schriftelijke kennisgeving. Het uitstel kan om ernstige interne of externe redenen worden gerechtvaardigd in de ondernemingen met meer dan 10 werknemers als het quotum van gelijktijdige afwezigheden bereikt of overschreden is of, voor de werknemers van 55 jaar of ouder, die een tijdskrediet van 1/5 aanvragen als ze een sleutelfunctie bekleden.

Voorbeeld : u wenst vanaf 15 juli een tijdskrediet te genieten. Aangezien er in de onderneming meer dan 20 werknemers zijn, brengt u uw werkgever 3 maanden vooraf, dus op 15 april, schriftelijk op de hoogte.

 • Indien de werkgever het recht op tijdskrediet wil uitstellen, moet hij u uiterlijk op 14 mei zijn voornemen meedelen, dat wil zeggen binnen de maand die volgt op de ontvangst van de schriftelijke kennisgeving;
 • Indien er geen uitstel is, moet de werkgever u uiterlijk op 30 mei zijn antwoord meedelen, dat wil zeggen op de laatste dag van de maand volgend op de maand april (de maand waarin u hem uw schriftelijke kennisgeving heeft bezorgd).

In dat antwoord moet de werkgever preciseren of u het gevraagde tijdskrediet kunt bekomen (naargelang de toegangsvoorwaarden vervuld zijn) en, zo ja, of het tijdskrediet kan aanvangen vanaf de gewenste datum of dat het naar een latere datum wordt uitgesteld. In geval van uitstel moet de werkgever zijn beslissing motiveren en u preciseren vanaf welke datum u het gevraagde tijdskrediet kunt genieten. In geval van aanvraag om halftijds of 1/5 tijdskrediet moet de werkgever ook preciseren of hij akkoord gaat met uw voorstel betreffende de modaliteiten van de prestatievermindering. Als dat niet het geval is, moeten die modaliteiten in onderling overleg worden afgesproken, ten laatste op de dag waarop het tijdskrediet ingaat en, moeten ze vervolgens schriftelijk worden vastgelegd in een avenant bij de arbeidsovereenkomst.

Wat is de aanvraagprocedure bij de RVA ?

Als u een positief antwoord heeft gekregen van de werkgever en zodra de aanvangsdatum van het tijdskrediet is afgesproken, moet u uw aanvraag indienen bij de RVA.

Daarmee kunt u onderbrekingsuitkeringen aanvragen. In geval van tijdskrediet met motief maakt de aanvraag het ook mogelijk om de periode te verrekenen die u werd toegekend door de werkgever.

Let op ! Zelfs al vraagt u het tijdskrediet zonder onderbrekingsuitkeringen aan, u bent verplicht een aanvraag in te dienen bij de RVA, opdat de RVA weet welke periode de werkgever u heeft toegekend.

De procedure, die hierna wordt beschreven, moet worden gevolgd voor elke aanvraag om tijdskrediet, dat wil zeggen voor elke nieuwe aanvraag en voor alle latere verlengingen.

(...)

De aanvraag wordt liefst elektronisch ingediend, maar kan ook via een papieren formulier worden ingediend.

Per aanvraag, kunt u vragen om:

 • een enkele ononderbroken periode van tijdskrediet;
 • een enkele prestatieverminderingsbreuk (halftijds of 1/5);
 • een enkel stelsel van tijdskrediet (met motief of eindeloopbaan);
 • een enkel motief tegelijk, in geval van aanvraag van tijdskrediet met motief.

Vanaf 1 juli 2024 zullen de aanvragen om uitkeringen voor loopbaanonderbreking verplicht elektronisch moeten worden ingediend bij de RVA.

Om iedereen de mogelijkheid te geven de online toepassing te leren kennen, voorziet de RVA in een algemene overgangsperiode van 3 maanden. Voor de werknemers die problemen hebben met het gebruik van de toepassing, aanvaardt de RVA nog tot en met 30 september 2024 aanvragen op papier.

Heb je een vraag of een probleem bij het invullen, raadpleeg dan de handleiding en instructiefilmpjes op de RVA-website. Lukt het toch niet om de aanvraag online in te vullen, neem dan contact op met het contactcenter van de RVA op 02/515.44.44. Je kan er een afspraak maken met een digicoach in één van de RVA-kantoren om de aanvraag samen in te vullen.

Aangezien de werkgever een deel van de aanvraag moet invullen, kan het handig zijn om de aanvraag samen in te vullen en meteen in te dienen bij de RVA.

Nuttige links en instructievideo’s: rva.be/breakatwork

Online aanvraag

U dient uw onderbrekingsaanvraag liefst online in.

Via deze link kunt u snel en eenvoudig uw aanvraag indienen, uw dossier raadplegen, uw werkgever op de hoogte brengen van uw intentie om uw loopbaan te onderbreken en het aantal maanden berekenen waarop u recht hebt:

Break@work - Dossier loopbaanonderbreking en tijdskrediet (burgers) (rva.be)

U vindt er ook video's en documenten met uitleg over hoe u zich online kunt identificeren, uw e-Box kunt activeren en de procedure voor een online aanvraag.

(...)

Bewijzen die aan de RVA moeten worden bezorgd

Bij een aanvraag om tijdskrediet voor de volgende motieven moet het model van attest worden bezorgd aan de RVA nadat het werd ondertekend door jezelf en, naargelang het geval, door:

 • de arts van de patiënt of
 • de school of onderwijsinstelling waar je de opleiding gaat volgen.

Het gaat om het tijdskrediet met de volgende motieven en de volgende attesten:

 • Tijdskrediet met motief 'zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid' à medisch attest 1 verlof voor medische bijstand of tijdskrediet met motief zorg;
 • Tijdskrediet met motief 'palliatieve zorgen' à medisch attest 2 – palliatief verlof of tijdskrediet met motief palliatieve zorg;
 • Tijdskrediet met motief 'een erkende opleiding volgen' à Attest inschrijving - opleiding.

Het attest moet worden opgeladen in de toepassing. Anders is de aanvraag niet volledig en kunnen we ze niet behandelen.

Papieren aanvraagformulier

Als u de aanvraag niet elektronisch kunt indienen, kunt u ze ook op papier indienen met het formulier van het soort thematisch verlof tot en met 30.09.2024 ten laatste:

(…)

 • 'C61 – volledig tijdskrediet – CAO 103ter – 06/17';
 • 'C61 – 1/2-tijds tijdskrediet – CAO 103ter – 06/17';
 • 'C61 – 1/5-tijds tijdskrediet – CAO 103ter – 06/17';
 • 'C61 – tijdskrediet landingsbanen – CAO nr. 103ter – 06/17'.

Let op! Het juiste attest moet worden ingevuld door de behandelend arts van de patiënt voor de motieven:
- palliatieve zorgen
- zorgen voor een ernstig ziek gezins- of familielid of zorgen voor zijn ernstig ziek minderjarig kind of een ernstig ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van zijn gezin.
Bij het motief 'volgen van een erkende opleiding', moet het juiste attest worden ingevuld door de school of de opleidingsinstelling waar de lessen worden gevolgd.

Die aanvraag wordt alleen aanvaard als beide delen van het formulier (werknemer en werkgever) worden ingevuld met behulp van een papieren formulier dat verkrijgbaar is op www.rva.be.

U vult deel 1 in en uw personeelsdienst deel 2, bedoeld voor de werkgever.

Opgelet: u kunt slechts één loopbaanonderbreking per aanvraag aanvragen.

Zodra de aanvraag correct ingevuld en ondertekend is, moet het aangetekend worden verzonden naar de dienst Loopbaanonderbreking/Tijdskrediet van uw RVA-kantoor.

De RVA aanvaardt ook gewone zendingen, maar in geval van betwisting ligt de bewijslast van de verzending van de aanvraag bij u.

Woont u in ander een land van de Europese Economische Ruimte dan België of in Zwitserland, dan moet u dat formulier indienen bij de dienst loopbaanonderbreking van het RVA-kantoor bevoegd voor de technische bedrijfseenheid of de administratie waar u werkt.

De contactgegevens van de RVA-kantoren staan in de rubriek 'Contact' van onze website.

Let op: als uw werkgever de aanvraag al elektronisch heeft ingediend, moet die eerst de al elektronisch ondernomen stappen bij de RVA (het werkgeversdeel van de aanvraag) annuleren en vervolgens het werkgeversdeel van het papieren formulier opnieuw invullen.

Het is dus veel gemakkelijker en sneller om de aanvraag die uw werkgever elektronisch heeft opgestart, voort te zetten.

(…)

Van welk RVA-kantoor hangt u af ?

In het algemeen is het kantoor waarvan u afhangt, dat van het ambtsgebied van uw woonplaats. Als u gedomicilieerd bent in een ander land van de Europese Economische Ruimte (Frankrijk, Groothertogdom Luxemburg, Duitsland, Nederland ...) is het RVA-kantoor waarvan u afhangt, als uitzondering op dat principe, datgene van het ambtsgebied van de gemeente waar de Belgische werkgever voor wie u werkt, zich bevindt.

In geval van tijdskrediet met motief, als je het 'attest tijdskrediet' niet kan verkrijgen via de onlinedienst 'breakatwork', is het dat kantoor dat u het 'attest tijdskrediet' zal afleveren dat u moet voegen bij de schriftelijke kennisgeving die u aan uw werkgever moet bezorgen.

Het is ook aan dat RVA-kantoor dat uw aanvraag om tijdskrediet zal moeten worden overgemaakt.

Voor alle vragen met betrekking tot de behandeling van uw dossier (ontvangst van aanvraag, beslissing tot toekenning of weigering van de onderbrekingsuitkeringen, betaling van de uitkeringen etc.) kan je contact opnemen met het RVA-kantoor waarvan je afhangt, ofwel via het contactformulier dat op onze website staat, ofwel door te bellen naar ons contactcenter op het nummer 02 515 44 44.

Binnen welke termijn moet de aanvraag bij de RVA worden ingediend ?

U moet de aanvraag bij de RVA indienen vanaf het moment waarop de werkgever u het gevraagde tijdskrediet heeft toegekend en wanneer de aanvangsdatum ervan werd vastgelegd, en dat :

 • ten vroegste 6 maanden vóór de begindatum of de datum van verlenging;
 • en ten laatste 2 maanden na die begindatum of datum van verlenging.

NB: Deze termijn van 2 maanden gaat in de dag na de dag waarop het tijdskrediet aanvangt en die vermeld is in de aanvraag en wordt berekend van datum tot datum.

Wat gebeurt er indien u de aanvraag buiten termijn indient?

De aanvraag tijdskrediet is pas volledig zodra u uw deel hebt verstuurd (en niet zodra de werkgever zijn deel verstuurt).  De controle op de naleving van de termijn zal dan ook gebeuren op basis van de datum van verzending van uw deel van de aanvraag.

Als de aanvraag wordt ingediend bij de RVA na de termijn van 2 maanden volgend op de begindatum of de verlenging van het thematisch verlof, wordt het recht op onderbrekingsuitkeringen pas geopend op de datum waarop de volledige aanvraag werd ingediend  (ingevuld door de 2 partijen – werkgever en werknemer).

Voorbeeld: voor een tijdskrediet dat begint op 01.07 moet de aanvraag ten laatste op 02.09 bij de RVA worden ingediend (dat wil zeggen binnen een termijn van twee maanden, zoals hierboven vermeld).

 • Als de volledige aanvraag op 15.08 bij de RVA wordt ingediend, wordt het recht op onderbrekingsuitkeringen met terugwerkende kracht toegekend vanaf 01.07.
 • Als de volledige aanvraag op 15.09 bij de RVA wordt ingediend, wordt het recht op uitkeringen toegekend vanaf die datum, waardoor de loopbaanonderbreker 2,5 maand uitkeringen verliest (van 01.07 tot 14.09).

 

Hoe wordt uw aanvraag om tijdskrediet door de RVA behandeld ?

Wanneer de RVA de aanvraag ontvangt, gaan onze diensten na of ze volledig is. Als dat niet het geval is, kan het RVA-kantoor u vragen om de ontbrekende elementen in te vullen of kan hij de ontbrekende bewijzen opvragen.

Als de aanvraag volledig is, wordt ze behandeld en ontvangt u vervolgens een antwoord via de beslissing C62.

De beslissing C62 wordt verzonden naar uw e-Box als die geactiveerd is.
​Is dat niet het geval, dan krijgt u ze via de post toegestuurd.

NB: De e-Box is de onlinedienst van de sociale zekerheid.  Het is een persoonlijke en beveiligde mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen, waaronder documenten van de RVA.

Meer informatie over de e-Box vindt u op www.myebox.be.

Als u tijdskrediet zonder uitkeringen aanvraagt

 • ofwel kent de RVA u de onderbrekingsuitkeringen toe, als aan alle toekenningsvoorwaarden is voldaan.

In dat geval herneemt de beslissing C62 uw identificatiegegevens, de vorm van tijdskrediet (met motief of eindeloopbaan), de vorm van onderbreking (voltijds, halftijds of 1/5), het bedrag van uw uitkeringen en de periode tijdens dewelke ze u worden toegekend. De RVA betaalt u elke maand achteraf uw onderbrekingsuitkering.(…)

 • ofwel weigert de RVA u de uitkeringen, als niet voldaan is aan een van de toekenningsvoorwaarden.

Vooraleer in dat geval een beslissing tot weigering wordt genomen, wordt u uitgenodigd voor een verhoor opdat de RVA u de reden(en) voor de weigering uitlegt, en opdat u zich, indien nodig, kunt verantwoorden. U kunt uw argumenten ook schriftelijk bezorgen. Na het verhoor of nadat de RVA de brief heeft ontvangen waarin u uw argumenten uiteenzet, betekent hij u de beslissing C62. Er wordt ook een kopie van die beslissing aan de werkgever bezorgd.

Als u het tijdskrediet met uitkeringen aanvraagt

 • ofwel kent de RVA u de onderbrekingsuitkeringen toe, als aan alle toekenningsvoorwaarden is voldaan.
  In dat geval herneemt de beslissing C62 uw identificatiegegevens, de vorm van tijdskrediet (met motief of eindeloopbaan), de vorm van onderbreking (voltijds, halftijds of 1/5), het bedrag van uw uitkeringen en de periode tijdens dewelke ze u worden toegekend. De RVA betaalt u elke maand achteraf uw onderbrekingsuitkering.(…)
 • ofwel weigert de RVA u de uitkeringen, als niet voldaan is aan een van de toekenningsvoorwaarden.
  Vooraleer in dat geval een beslissing tot weigering wordt genomen, wordt u uitgenodigd voor een verhoor opdat de RVA u de reden(en) voor de weigering uitlegt, en opdat u zich, indien nodig, kunt verantwoorden. U kunt uw argumenten ook schriftelijk bezorgen. Na het verhoor of nadat de RVA de brief heeft ontvangen waarin u uw argumenten uiteenzet, betekent hij u de beslissing C62. Er wordt ook een kopie van die beslissing aan de werkgever bezorgd.

Als u tijdskrediet zonder uitkeringen aanvraagt

Neemt de RVA akte van uw tijdskrediet zonder uitkeringen en neemt, wat het tijdskrediet met motief betreft, de periode die door uw werkgever werd toegekend op in de maximumduur waarop u aanspraak kunt maken.

In dat geval herneemt de beslissing C62 enkel uw identificatiegegevens, de vorm van tijdskrediet die werd toegekend en de periode waarin u uw prestaties schorst of vermindert.

Kunt u de beslissing van de RVA betwisten?

Ja, u kunt bij de bevoegde arbeidsrechtbank in beroep gaan tegen de beslissing van de RVA. Voor meer informatie over de te volgen procedure, kunt u het infoblad T110 raadplegen dat beschikbaar is op www.rva.be. (…)

Hoe kunt u uw dossier tijdskrediet opvolgen?

U kunt uw dossier raadplegen op de portaalsite van de sociale zekerheid www.socialsecurity.be en op onze website Burgers | Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (rva.be).

U kunt de volgende informatie online raadplegen:

 • de status van uw dossier
 • betalingen
 • beslissingen C62
 • fiscale fiches
 • attesten tijdskrediet.

Moet u tijdens uw tijdskrediet andere stappen ondernemen bij de RVA?

Indien een of meer van de gegevens die u in uw aanvraag heeft meegedeeld aan het RVA-kantoor wijzigen tijdens uw tijdskrediet, moet u uw RVA-kantoor daar onmiddellijk en schriftelijk van op de hoogte brengen. Het betreft onder meer gebeurtenissen zoals:

 • een adreswijziging;
 • een wijziging van rekeningnummer;
 • de vervroegde beëindiging van het lopende tijdskrediet (voor zover uw werkgever daarover zijn akkoord heeft gegeven);
 • het einde van uw arbeidsovereenkomst (omdat u ontslagen bent of ontslag heeft genomen);
 • een verandering van werkgever;
 • de ontvangst van een pensioen (rustpensioen, overlevingspensioen, etc.);
 • het aanvatten van een bijkomende activiteit als zelfstandige;
 • het aanvatten van een bijkomende activiteit als loontrekkende;
 • de uitbreiding van bijkomende activiteit in loondienst die voordien al bestond, waarvoor de cumulatie werd toegelaten;
 • enz.

Om die informatie mee te delen aan het RVA-kantoor waarvan u afhangt, kunt u de 'Aangifte van een wijziging betreffende de gegevens loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof' gebruiken die op deze site beschikbaar is.

NB Arbeidsongeschiktheid, verwijdering wegens zwangerschap en/of moederschapsverlof hebben geen invloed op het lopende tijdskrediet. U moet die gebeurtenissen dus niet meedelen aan de RVA. 

In geval van tijdskrediet met motief 'erkende opleiding'

Om het tijdskrediet en onderbrekingsuitkeringen voor dit motief te blijven genieten, moet u aan het einde van elk trimester een 'attest van regelmatige aanwezigheid' bezorgen aan het RVA-kantoor waarvan u afhangt (zie hierboven).

Bij de opening van het recht op tijdskrediet met motief 'erkende opleiding' bezorgt uw RVA-kantoor u zoveel modellen van dat attest als nodig.

Aan het einde van elke periode van 3 maanden die volgt op de opening van uw recht, moet dat attest worden ingevuld door de school, de universiteit of de opleidingsinstelling waar u uw lessen volgt. U moet het attest behoorlijk ingevuld en ondertekend overmaken aan uw RVA-kantoor.

De RVA moet dat attest ten laatste 20 kalenderdagen na het einde van elk trimester ontvangen. Opgelet! Als de RVA dat attest niet binnen die termijn van 20 dagen ontvangt, is het recht op onderbrekingsuitkeringen en ook het recht op tijdskrediet met motief verloren voor het volgende trimester.