Aanvraagprocedure van het tijdskrediet

T159

Laatste update : 1.02.2023

Woord vooraf

Als u in de privésector tijdskrediet wenst te verkrijgen, moet u de procedure voorzien in de reglementering volgen.

Die procedure legt twee verschillende stappen op: de schriftelijke verwittiging die u moet overmaken aan uw werkgever en vervolgens de aanvraag bij de RVA. Die procedure moet voor elke aanvraag worden gevolgd.

In dit infoblad vindt u antwoorden op vragen zoals: wat is de procedure bij mijn werkgever? Binnen welke termijn moet mijn werkgever me antwoorden? Wat is de aanvraagprocedure bij om uitkeringen te verkrijgen van de RVA? Wat doet de RVA als hij mijn aanvraag heeft ontvangen?

Op wie is de inhoud van dit infoblad van toepassing ?

De inhoud van dit infoblad is van toepassing op de werknemers die hun werkgever schriftelijk hebben verwittigd na 31.05.2017 (zie hierna de procedure die moet worden gevolgd bij de werkgever).

Op basis van de reglementering die momenteel van kracht is, kunt u tijdskrediet met motief of tijdskrediet landingsbaan verkrijgen.

Voor meer informatie over:

 • het tijdskrediet met motief, kunt u het infoblad T160 raadplegen;
 • het tijdskrediet landingsbaan, kunt u:
  • het infoblad T161 raadplegen, wat het recht op tijdskrediet bij de werkgever betreft
  • het infoblad T162 raadplegen, wat het recht op onderbrekingsuitkeringen betreft

Wat is de te volgen procedure bij uw werkgever ?

Bij elke aanvraag om tijdskrediet moet u uw werkgever op de hoogte brengen van het feit dat u uw prestaties wilt schorsen of verminderen.

Naargelang van het aantal tewerkgestelde personen bij de werkgever, moet die kennisgeving 3 of 6 maanden vooraf worden uitgevoerd:

 • 3 maanden vooraf, indien er meer dan 20 werknemers zijn;
 • 6 maanden vooraf, indien er 20 werknemers of minder zijn.

Dat betekent dat u uw kennisgeving aan de werkgever 3 of 6 maanden vóór de gewenste aanvangsdatum van het tijdskrediet moet bezorgen.

Die termijnen liggen vast. Ze moeten worden gerespecteerd voor elke nieuwe aanvraag, maar ook voor een verlenging van de initiële periode. Ze kunnen echter in onderling overleg met uw werkgever worden gewijzigd.

Die kennisgeving moet schriftelijk gebeuren. U moet ze naar uw werkgever versturen via een aangetekende brief of ze hem persoonlijk overhandigen, met een kopie die hij zal ondertekenen als ontvangstbewijs.

Die schriftelijke kennisgeving moet de volgende informatie bevatten:

 • de aangevraagde vorm van tijdskrediet (met motief of in het eindeloopbaanstelsel);
 • de aangevraagde vorm van onderbreking (voltijds, halftijds of met 1/5);
 • de datum waarop het gewenste tijdskrediet ingaat en de duur ervan;
 • in geval van halftijdse onderbreking of onderbreking met 1/5, uw voorstel met betrekking tot de modaliteiten van de uitoefening van uw recht, namelijk de manier waarop u uw prestaties wenst te verminderen.

Er is geen vooropgesteld model voor de schriftelijke kennisgeving die aan de werkgever moet worden bezorgd. U kunt uw brief dus opstellen zoals u wilt, voor zover hij de voormelde elementen bevat.

Attest dat u moet bijvoegen in geval van tijdskrediet met motief

U moet bij uw kennisgeving een 'attest tijdskrediet' voegen.

Daarmee kan uw werkgever nagaan of u de maximumduur van tijdskrediet met motief nog niet heeft bereikt, en om te zien of hij op basis daarvan uw aanvraag al dan niet kan aanvaarden.

Via de onlinedienst BreakatWork kunt u zien op hoeveel maanden en dagen tijdskrediet u nog recht heeft afhankelijk van de al opgenomen periodes en kunt u het attest voor de werkgever downloaden.

Als u geen toegang tot internet heeft, mag u dit attest aanvragen bij het RVA-kantoor bevoegd over uw woonplaats of, indien u niet in België woont, bij het RVA-kantoor bevoegd over de plaats waar de onderneming is gevestigd.

NB: dit attest is niet vereist bij een aanvraag om tijdskrediet eindeloopbaan

Bewijs van het motief van tijdskrediet te voegen bij de aanvraag

U moet uw werkgever het bewijs van het motief leveren door middel van een van de volgende documenten:

Motief 'zorgen voor uw kind(eren) jonger dan 8 jaar'

Indien de werkgever dit nog niet in bezit heeft, moet u hem, ten laatste op het moment waarop het tijdskrediet aanvangt, een kopie bezorgen van de geboorteakte van het kind jonger dan 8 jaar voor wie u wilt zorgen.

In geval van adoptie van het kind moet u aan uw werkgever een attest kunnen voorleggen dat de adoptie van het kind bewijst en een gezinssamenstellingsattest dat bewijst dat het kind onder uw dak leeft op de aanvangsdatum van het tijdskrediet met motief.

Motief 'palliatieve zorgen verlenen'

Ten laatste op het moment waarop het tijdskrediet aanvangt, moet u uw werkgever een attest bezorgen, afgeleverd door de behandelend geneesheer van de persoon die de palliatieve zorgen nodig heeft, waaruit blijkt dat u zich bereid heeft verklaard om hem die palliatieve zorgen te verstrekken.

De identiteit van de patiënt die de palliatieve zorgen nodig heeft, moet niet op het attest vermeld staan.

De RVA heeft een model van attest gemaakt dat je zelf kunt invullen en dat je kunt laten invullen door de behandelend arts van de patiënt die palliatieve zorgen nodig heeft. In dat model staat alle informatie die wij nodig hebben om je aanvraag te kunnen behandelen.

Informeer eerst bij je werkgever of hij je aanvraag bij de RVA elektronisch of op papier zal indienen voordat je het attest laat invullen door de behandelend arts van de patiënt.

 • Wanneer de aanvraag om onderbrekingsuitkeringen elektronisch wordt overgemaakt aan de RVA, moet het model 'medisch attest – palliatief verlof' of 'tijdskrediet voor palliatieve zorgen' worden gedownload via de website van de RVA.
 • Wanneer de aanvraag om onderbrekingsuitkeringen met een papieren formulier wordt ingediend bij de RVA, gebruik je het model van attest dat in dat formulier zit. Je kunt dat formulier ook downloaden op de website van de RVA.

Motief 'zorg of medische bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid'

Ten laatste op het moment waarop het tijdskrediet aanvangt, moet u uw werkgever een attest bezorgen, afgeleverd door de behandelend geneesheer van de zwaar zieke patiënt, waaruit blijkt dat u zich bereid heeft verklaard om hem bij te staan of zorgen te verstrekken en dat de volledige of gedeeltelijke onderbreking van uw prestaties noodzakelijk is naast de professionele bijstand die de patiënt elders kan krijgen.

U moet aan de werkgever eveneens meedelen welke band u heeft met de zwaar zieke patiënt, te weten of het een familielid is (en zo ja, welk familielid), een gezinslid of de vader, de moeder of het kind van de persoon met wie u wettelijk samenwoont en u moet zijn identiteit preciseren.

De RVA heeft een model van attest gemaakt dat je zelf kunt invullen en dat je kunt laten invullen door de arts van de patiënt. In dat model staat alle informatie die wij nodig hebben om je aanvraag te kunnen behandelen. Aan de hand van dat ingevulde en ondertekende attest, kan de werkgever gemakkelijk nagaan of je recht hebt op het tijdskrediet dat je hem vraagt. De RVA kan zo ook controleren of je recht hebt op de onderbrekingsuitkering.

Informeer eerst bij je werkgever of hij je aanvraag bij de RVA elektronisch of op papier zal indienen voordat je het gepaste attest laat invullen door de behandelend arts van de patiënt.

 • Wanneer de aanvraag om onderbrekingsuitkeringen elektronisch wordt overgemaakt aan de RVA, moet het model van attest worden gedownload via de website van de RVA.

Opmerking! Dit attest is hetzelfde als het attest dat moet worden gebruikt voor het (thematisch) verlof voor medische bijstand. De titel van het attest is: 'medisch attest 1 – verlof voor medische bijstand of tijdskrediet met motief zorg'.

 • Wanneer de aanvraag om onderbrekingsuitkeringen met een papieren formulier wordt ingediend bij de RVA, gebruik je het model van attest dat in dat formulier zit. Je kunt dat formulier ook downloaden op de website van de RVA.

Motief 'een erkende opleiding volgen'

U moet uw werkgever een attest bezorgen van de opleidingsinstelling (universiteit, hogeschool, centrum voor basiseducatie, enz.) dat, naargelang het geval, vermeldt dat u geldig bent ingeschreven voor:

 • een opleiding erkend door de gemeenschap (Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap) van minstens 360 uren of 27 studiepunten per jaar of 120 uren of 9 studiepunten per schooltrimester of per ononderbroken periode van 3 maanden;
 • onderwijs gegeven in een centrum voor basiseducatie of een opleiding gericht op het bekomen van een diploma of attest van het secundair onderwijs, waarvan de limiet is vastgesteld op 300 lesuren per jaar of 100 lesuren per kwartaal of per ononderbroken periode van 3 maanden.

De RVA heeft een model van attest gemaakt dat je zelf kunt invullen en dat je kunt laten invullen door de school of de onderwijsinstelling. In dat model staat alle informatie die wij nodig hebben om je aanvraag te kunnen behandelen.

Informeer eerst bij je werkgever of hij je aanvraag bij de RVA elektronisch of op papier zal indienen voordat je het attest laat invullen door de school of de onderwijsinstelling waar je de opleiding gaat volgen.

 • Wanneer de aanvraag om onderbrekingsuitkeringen elektronisch wordt overgemaakt aan de RVA, moet het model attest inschrijving - opleiding worden gedownload via de website van de RVA.
 • Wanneer de aanvraag om onderbrekingsuitkeringen met een papieren formulier wordt ingediend bij de RVA, gebruik je het model van attest dat in dat formulier zit. Je kunt dat formulier ook downloaden op de website van de RVA.

Opgelet! Tijdens de opleiding zult u ook, binnen de 20 kalenderdagen die volgen op het einde van elk trimester, uw werkgever en de RVA een attest van regelmatige aanwezigheid tijdens de opleiding moeten bezorgen (zie de vraag 'moet u andere stappen verrichten tijdens het tijdskrediet?').

Motief 'zorgen voor uw gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar'

Ten laatste op het moment dat het tijdskrediet aanvangt, moet u uw werkgever een attest bezorgen dat de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66% van uw kind bewijst of een attest met de vermelding dat de aandoening waaraan uw kind lijdt voor gevolg heeft dat het minstens 4 punten toegekend krijgt in pijler I van de medisch-sociale schaal in de zin van de reglementering op de kinderbijslag.

Motief 'bijstand of zorg verlenen aan uw zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van uw gezin'

Ten laatste op het moment waarop het tijdskrediet aanvangt, moet u uw werkgever een attest bezorgen, afgeleverd door de behandelend geneesheer van uw zwaar ziek kind of van het zwaar ziek minderjarige kind dat lid is van uw gezin, waaruit blijkt dat u zich bereid heeft verklaard om het bij te staan of zorgen te verstrekken.

De RVA heeft een model van attest gemaakt dat je zelf kunt invullen en dat je kunt laten invullen door de behandelend arts van het kind. In dat model staat alle informatie die wij nodig hebben om je aanvraag te kunnen behandelen. Aan de hand van dat ingevulde en ondertekende attest, kan de werkgever gemakkelijk nagaan of je recht hebt op het tijdskrediet dat je hem vraagt. De RVA kan zo ook controleren of je recht hebt op de onderbrekingsuitkering.

Informeer eerst bij je werkgever of hij je aanvraag bij de RVA elektronisch of op papier zal indienen voordat je het gepaste attest laat invullen door de behandelend arts van het kind.

 • Wanneer de aanvraag om onderbrekingsuitkeringen elektronisch wordt overgemaakt aan de RVA, moet het model van attest worden gedownload via de website van de RVA.

Opmerking! Dat attest is hetzelfde als het attest dat moet worden gebruikt voor het (thematisch) verlof voor medische bijstand voor een ernstig ziek minderjarig kind. De titel van het attest is 'medisch attest 3'.

 • Wanneer de aanvraag om onderbrekingsuitkeringen met een papieren formulier wordt ingediend bij de RVA, gebruik je het model van attest dat in dat formulier zit. Je kunt dat formulier ook downloaden op de website van de RVA.

Moet er rekening worden gehouden met het quotum van gelijktijdige afwezigheden in de aanvraag die werd overgemaakt aan de werkgever ?

Als er meer dan 10 werknemers zijn tewerkgesteld bij de werkgever, is het recht op tijdskrediet beperkt tot een quotum van gelijktijdige afwezigheden, behalve in geval van aanvraag om tijdskrediet van 1/5 voor de werknemers van 55 jaar of ouder.

Volgens de algemene regel is dat quotum gelijk aan 5% van het personeelsbestand. Dat percentage kan echter worden gewijzigd door een collectieve arbeidsovereenkomst of door het arbeidsreglement. Als het quotum bereikt of overschreden is, moet de werkgever de aanvang van het tijdskrediet uitstellen. In dat geval is een voorkeur- en planningsmechanisme van de gelijktijdige afwezigheden van toepassing. De bedoeling daarvan is te bepalen welke werknemer de prioriteit krijgt voor het bekomen van het tijdskrediet. Dat mechanisme kan intern worden bepaald. Bij gebrek daaraan is het mechanisme dat in de reglementering is voorzien van toepassing.

NB : Voor meer informatie over het voorkeur- en planningsmechanisme van de gelijktijdige afwezigheden dat van toepassing is binnen uw onderneming moet u contact opnemen met uw werkgever.

In uw schriftelijke kennisgeving kunt u dus, indien nodig, de elementen opgeven die nodig zijn voor de toepassing van het voorkeur- en planningsmechanisme van de gelijktijdige afwezigheden (bijvoorbeeld: indien u een eenoudergezin vormt met een of meerdere kinderen van minder dan 12 jaar).

Binnen welke termijn moet uw werkgever u antwoorden ?

In het algemeen moet de werkgever u zijn antwoord meedelen ten laatste op de laatste dag van de maand die volgt op de maand waarin u hem de schriftelijke kennisgeving heeft overhandigd.

Indien hij echter de aanvangsdatum van het tijdskrediet wil uitstellen, moet hij u op de hoogte brengen van zijn voornemen binnen de maand die volgt op de schriftelijke kennisgeving. Het uitstel kan om ernstige interne of externe redenen worden gerechtvaardigd in de ondernemingen met meer dan 10 werknemers als het quotum van gelijktijdige afwezigheden bereikt of overschreden is of, voor de werknemers van 55 jaar of ouder, die een tijdskrediet van 1/5 aanvragen als ze een sleutelfunctie bekleden.

Voorbeeld : u wenst vanaf 15 juli een tijdskrediet te genieten. Aangezien er in de onderneming meer dan 20 werknemers zijn, brengt u uw werkgever 3 maanden vooraf, dus op 15 april, schriftelijk op de hoogte.

 • Indien de werkgever het recht op tijdskrediet wil uitstellen, moet hij u uiterlijk op 14 mei zijn voornemen meedelen, dat wil zeggen binnen de maand die volgt op de ontvangst van de schriftelijke kennisgeving;
 • Indien er geen uitstel is, moet de werkgever u uiterlijk op 30 mei zijn antwoord meedelen, dat wil zeggen op de laatste dag van de maand volgend op de maand april (de maand waarin u hem uw schriftelijke kennisgeving heeft bezorgd).

In dat antwoord moet de werkgever preciseren of u het gevraagde tijdskrediet kunt bekomen (naargelang de toegangsvoorwaarden vervuld zijn) en, zo ja, of het tijdskrediet kan aanvangen vanaf de gewenste datum of dat het naar een latere datum wordt uitgesteld. In geval van uitstel moet de werkgever zijn beslissing motiveren en u preciseren vanaf welke datum u het gevraagde tijdskrediet kunt genieten. In geval van aanvraag om halftijds of 1/5 tijdskrediet moet de werkgever ook preciseren of hij akkoord gaat met uw voorstel betreffende de modaliteiten van de prestatievermindering. Als dat niet het geval is, moeten die modaliteiten in onderling overleg worden afgesproken, ten laatste op de dag waarop het tijdskrediet ingaat en, moeten ze vervolgens schriftelijk worden vastgelegd in een avenant bij de arbeidsovereenkomst.

Wat is de aanvraagprocedure bij de RVA ?

Als u een positief antwoord heeft gekregen van de werkgever en zodra de aanvangsdatum van het tijdskrediet is afgesproken, moet u uw aanvraag indienen bij de RVA.

Daarmee kunt u onderbrekingsuitkeringen aanvragen. In geval van tijdskrediet met motief maakt de aanvraag het ook mogelijk om de periode te verrekenen die u werd toegekend door de werkgever.

Let op ! Zelfs al vraagt u het tijdskrediet zonder onderbrekingsuitkeringen aan, u bent verplicht een aanvraag in te dienen bij de RVA, opdat de RVA weet welke periode de werkgever u heeft toegekend.

De procedure, die hierna wordt beschreven, moet worden gevolgd voor elke aanvraag om tijdskrediet, dat wil zeggen voor elke nieuwe aanvraag en voor alle latere verlengingen.

De aanvraag wordt liefst elektronisch ingediend, maar kan ook via een papieren formulier worden ingediend.

Per aanvraag, kunt u vragen om:

 • een enkele ononderbroken periode van tijdskrediet;
 • een enkele prestatieverminderingsbreuk (halftijds of 1/5);
 • een enkel stelsel van tijdskrediet (met motief of eindeloopbaan);
 • een enkel motief tegelijk, in geval van aanvraag van tijdskrediet met motief.

Hoe de aanvraag elektronisch indienen bij de RVA ?

Een snelle en milieuvriendelijke oplossing

De aanvraag om tijdskrediet wordt liefst online ingediend op de portaalsite van de sociale zekerheid: "www.socialsecurity.be".

Het deel van de aanvraag:

 • dat moet worden ingevuld door de werkgever, bevindt zich in de lijst ‘beheer van de arbeidsrelaties’ van het luik ‘werkgever’ van die website;
 • dat u moet invullen na de werknemer, staat onder het luik ‘burger’ van die website, in het tabblad ‘Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet’.

De werkgever moet verplicht als eerste zijn deel invullen en het via internet aan de RVA bezorgen. Slechts na die eerste stap wordt u via uw e-Box verwittigd dat u uw deel van de aanvraag kunt invullen en aan de RVA kunt bezorgen via de onlinedienst van de portaalsite van de sociale zekerheid.

Als u het gedeelte ‘werknemer’ niet elektronisch kunt invullen, kunt u het PDF-document dat de toepassing creëert, afdrukken, invullen en aangetekend versturen naar het RVA-kantoor waarvan u afhangt (zie hierna).

Noodzaak om uw 'e-Box' te activeren

De 'e-Box' is een persoonlijke en beveiligde mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen van de verschillende diensten van de sociale zekerheid, waaronder de RVA. De 'e-Box' is beschikbaar op de site  "www.mysocialsecurity.be".

Om hem te activeren, moet u enkel uw e-mailadres meedelen. Vervolgens zult u op dat mailadres worden verwittigd zodra een mededeling beschikbaar is in uw 'e-Box'. Om in te loggen en de documenten die beveiligd werden doorgestuurd te raadplegen, moet u zich enkel aanmelden met uw elektronische identiteitskaart (ook 'eID' genoemd) of via de toepassing 'Itsme'.

Indien u uw deel van de aanvraag tijdskrediet via internet indient, worden alle aan de RVA meegedeelde gegevens opgeslagen in een algemeen pdf-document dat dient als ontvangstbewijs. Dat pdf-document wordt naar uw ‘e-Box’ gestuurd.

Het is dus onontbeerlijk om die ‘e-Box’ te activeren als u uw deel van de aanvraag elektronisch wil indienen.

Bewijzen die aan de RVA moeten worden bezorgd

Bij een aanvraag om tijdskrediet voor de volgende motieven moet het model van attest worden bezorgd aan de RVA nadat het werd ondertekend door jezelf en, naargelang het geval, door:

 • de arts van de patiënt of
 • de school of onderwijsinstelling waar je de opleiding gaat volgen.

Het gaat om het tijdskrediet met de volgende motieven en de volgende attesten:

 • Tijdskrediet met motief 'palliatieve zorgen' > medisch attest – palliatief verlof;
 • Tijdskrediet met motief 'zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid' > medisch attest 1;
 • Tijdskrediet met motief 'zorg voor zijn zwaar ziek minderjarig kind of voor een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van het gezin' > medisch attest 3;
 • Tijdskrediet met motief 'een erkende opleiding volgen' > Attest inschrijving - opleiding.

Als de aanvraag online wordt ingediend, moet het attest worden opgeladen in de toepassing. Anders is de aanvraag niet volledig en kunnen we ze niet behandelen.

De andere bewijzen die je aan de werkgever moet bezorgen om aan te tonen dat je terecht tijdskrediet aanvraagt (bijvoorbeeld de vereiste attesten in geval van tijdskrediet met motief voor een geadopteerd of gehandicapt kind) moeten niet bij de online aanvraag worden gevoegd. Toch moet je die bewijzen bijhouden. De RVA kan die opvragen om na te gaan of de aanvraag wel conform is. Let op! Als je, in geval van controle, de vereiste attesten niet kunt voorleggen aan de RVA of als die attesten niet conform de reglementering zijn, kan de RVA een beslissing tot herziening nemen en eventueel de onderbrekingsuitkeringen die je al ontvangen hebt, terugvorderen.

Bijkomende informatie

U kunt alle informatie met betrekking tot de onlineaanvraag op deze website terugvinden. Naast de fiches met uitleg die u als geheugensteuntje kunt afdrukken, zijn er ook video's beschikbaar waarin de onlineprocedure stap voor stap wordt uitgelegd.

Hoe de aanvraag met een papieren formulier indienen bij de RVA en welk formulier gebruiken?

Als u de aanvraag niet elektronisch kunt indienen, kunt u uw aanvraag ook met een papieren formulier indienen:

 • De formulieren vindt u terug in het tabblad ‘Formulieren’ op de website van de RVA.

Voor het tijdskrediet met motief, gaat het om :

 • 'C61 – volledig tijdskrediet – CAO 103ter – 06/17';
 • 'C61 – 1/2-tijds tijdskrediet – CAO 103ter – 06/17';
 • 'C61 – 1/5-tijds tijdskrediet – CAO 103ter – 06/17'. 

Let op! Het juiste attest moet worden ingevuld door de behandelend arts van de patiënt voor de motieven:

 • palliatieve zorgen
 • zorgen voor een ernstig ziek gezins- of familielid
 • zorgen voor zijn ernstig ziek minderjarig kind of een ernstig ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van zijn gezin.

Bij het motief 'volgen van een erkende opleiding', moet het juiste attest worden ingevuld door de school of de opleidingsinstelling waar de lessen worden gevolgd. 

Voor het tijdskrediet landingsbaan, moet u het formulier 'C61 – tijdskrediet landingsbanen – CAO nr. 103ter – 06/17' gebruiken.

Naargelang van uw keuze, kan met het formulier de vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking worden aangevraagd, of de vermindering van de prestaties met 1/5. Het volstaat om het juiste vakje aan te vinken in het formulier om aan de RVA te laten weten welke vermindering van prestaties u aanvraagt.

NB: Indien je geen toegang hebt tot internet of indien je niet over een printer beschikt, kun je het formulier vragen bij het 'contactcenter' van de RVA op het nummer 02.515.44.44. Er zal u een formulier worden verstuurd.

Als het behoorlijk ingevuld en ondertekend is door u en uw werkgever (de twee delen moeten aan elkaar worden geniet en in een omslag worden verstuurd) moet het formulier aangetekend worden verzonden naar de 'dienst Loopbaanonderbreking/tijdskrediet' van het RVA-kantoor waarvan u afhangt (zie hierna). De RVA aanvaardt ook gewone zendingen, maar in geval van betwisting ligt de bewijslast van de verzending van de aanvraag bij u.

Indien u het formulier zelf afgeeft in het bevoegde RVA-kantoor, vraag dan zeker een ontvangstbewijs.

Van welk RVA-kantoor hangt u af ?

In het algemeen is het kantoor waarvan u afhangt, dat van het ambtsgebied van uw woonplaats. Als u gedomicilieerd bent in een ander land van de Europese Economische Ruimte (Frankrijk, Groothertogdom Luxemburg, Duitsland, Nederland ...) is het RVA-kantoor waarvan u afhangt, als uitzondering op dat principe, datgene van het ambtsgebied van de gemeente waar de Belgische werkgever voor wie u werkt, zich bevindt.

In geval van tijdskrediet met motief, als je het 'attest tijdskrediet' niet kan verkrijgen via de onlinedienst 'breakatwork', is het dat kantoor dat u het 'attest tijdskrediet' zal afleveren dat u moet voegen bij de schriftelijke kennisgeving die u aan uw werkgever moet bezorgen.

Het is ook aan dat RVA-kantoor dat uw aanvraag om tijdskrediet zal moeten worden overgemaakt.

Voor alle vragen met betrekking tot de behandeling van uw dossier (ontvangst van aanvraag, beslissing tot toekenning of weigering van de onderbrekingsuitkeringen, betaling van de uitkeringen etc.) kan je contact opnemen met het RVA-kantoor waarvan je afhangt, ofwel via het contactformulier dat op onze website staat, ofwel door te bellen naar ons contactcenter op het nummer 02 515 44 44.

Binnen welke termijn moet de aanvraag bij de RVA worden ingediend ?

U moet de aanvraag bij de RVA indienen vanaf het moment waarop de werkgever u het gevraagde tijdskrediet heeft toegekend en wanneer de aanvangsdatum ervan werd vastgelegd, en dat :

 • ten vroegste 6 maanden vóór de begindatum of de datum van verlenging;
 • en ten laatste 2 maanden na die begindatum of datum van verlenging.

NB: Deze termijn van 2 maanden gaat in de dag na de dag waarop het tijdskrediet aanvangt en die vermeld is in de aanvraag en wordt berekend van datum tot datum.

Wat gebeurt er indien u de aanvraag te laat indient?

Als de aanvraag online is ingediend, is het dossier tijdskrediet pas volledig wanneer u uw deel van de aanvraag heeft verstuurd (en niet al vanaf de verzending van het deel van de werkgever). De controle op de naleving van de termijn zal dan ook gebeuren op basis van de datum van verzending van uw deel van de aanvraag.

Als het gedeelte ‘werknemer’ online is ingevuld of als het formulier de RVA bereikt na de termijn van 2 maanden die volgt op de aanvangsdatum van het tijdskrediet of op de datum van verlenging, wordt het recht op uitkeringen pas geopend vanaf de datum waarop het gedeelte werknemer online werd ingediend of waarop het formulier werd verstuurd.

Voorbeeld: voor een tijdskrediet dat begint op 01.07 moet het formulier naar de RVA verzonden zijn ten laatste op 02.09 (dat wil zeggen binnen een termijn van twee maanden, zoals hierboven vermeld).

 • Indien het formulier naar de RVA is verzonden (of de volledige aanvraag elektronisch werd ingediend) op 15.08, kan het recht op onderbrekingsuitkeringen met terugwerkende kracht worden toegekend vanaf 01.07;
 • Indien het formulier naar de RVA is verzonden (of de volledige aanvraag elektronisch werd ingediend) op 15.09, wordt het recht op uitkeringen toegekend vanaf die datum en verliest u dus twee en een halve maand uitkeringen (van 01.07 tot 14.09).

Hoe wordt uw aanvraag om tijdskrediet door de RVA behandeld ?

Wanneer de RVA de aanvraag ontvangt, gaan onze diensten na of ze volledig is. Als dat niet het geval is, kan het RVA-kantoor u vragen om de ontbrekende elementen in te vullen of kan hij de ontbrekende bewijzen opvragen.

Opgelet! Als u bij een onlineaanvraag uw deel van de aanvraag niet indient, zal uw dossier niet volledig zijn en zal de aanvraag dan ook niet kunnen worden behandeld. Zolang uw deel niet is ingediend, worden in dat geval om de twee weken herinneringsmails verzonden naar uw 'e-Box' en dat tot 2 maanden na de aanvangsdatum die door de werkgever vermeld is in zijn deel van de aanvraag. De werkgever ontvangt ook een kopie van die mail zodat hij op de hoogte wordt gebracht dat de aanvraag niet volledig is.

Als de aanvraag volledig is, wordt ze behandeld en ontvangt u vervolgens een antwoord via de beslissing C62.

 • Indien u uw aanvraag online heeft ingediend, wordt de beslissing C62 automatisch naar uw 'e-Box' verstuurd.
 • Indien u uw aanvraag via de post heeft ingediend, kunt u de RVA vragen u de beslissing C62 naar uw 'e-Box' te versturen. Als u dat niet vraagt, krijgt u de beslissing C62 via de post.

U moet het origineel van de beslissing C62 bijhouden. Indien een instelling u vraagt om het bewijs te leveren dat u in tijdskrediet bent en/of dat u onderbrekingsuitkeringen toegekend door de RVA geniet, moet u haar een kopie van dat document bezorgen.

Indien u een duplicaat wenst van de beslissing C62, moet u dat aanvragen bij het RVA-kantoor bevoegd voor uw woonplaats of kunt u het afdrukken vanuit uw 'e-Box'.

 Als u het tijdskrediet met uitkeringen aanvraagt

 • ofwel kent de RVA u de onderbrekingsuitkeringen toe, als aan alle toekenningsvoorwaarden is voldaan.

In dat geval herneemt de beslissing C62 uw identificatiegegevens, de vorm van tijdskrediet (met motief of eindeloopbaan), de vorm van onderbreking (voltijds, halftijds of 1/5), het bedrag van uw uitkeringen en de periode tijdens dewelke ze u worden toegekend. Op de maandelijkse vervaldatum betaalt de RVA uw uitkering via een bankoverschrijving of bij gebrek daaraan, met een circulaire cheque.

 • ofwel weigert de RVA u de uitkeringen, als niet voldaan is aan een van de toekenningsvoorwaarden.

Vooraleer in dat geval een beslissing tot weigering wordt genomen, wordt u uitgenodigd voor een verhoor opdat de RVA u de reden(en) voor de weigering uitlegt, en opdat u zich, indien nodig, kunt verantwoorden. U kunt uw argumenten ook schriftelijk bezorgen. Na het verhoor of nadat de RVA de brief heeft ontvangen waarin u uw argumenten uiteenzet, betekent hij u de beslissing C62. Er wordt ook een kopie van die beslissing aan de werkgever bezorgd.

Als u tijdskrediet zonder uitkeringen aanvraagt

Neemt de RVA akte van uw tijdskrediet zonder uitkeringen en neemt, wat het tijdskrediet met motief betreft, de periode die door uw werkgever werd toegekend op in de maximumduur waarop u aanspraak kunt maken.

In dat geval herneemt de beslissing C62 enkel uw identificatiegegevens, de vorm van tijdskrediet die werd toegekend en de periode waarin u uw prestaties schorst of vermindert.

Kunt u de beslissing van de RVA betwisten ?

Ja, u kunt bij de bevoegde arbeidsrechtbank in beroep gaan tegen de beslissing van de RVA. Voor meer informatie over de te volgen procedure, kunt u het infoblad T110 raadplegen dat beschikbaar is op deze site.

Hoe kunt u uw dossier tijdskrediet opvolgen ?

U kunt uw dossier raadplegen op de portaalsite van de sociale zekerheid "www.socialsecurity.be", rubriek 'Online diensten' via 'De sociaal verzekerde / Dossier Loopbaanonderbreking / raadpleging'. U kunt het eveneens raadplegen via de link "dossier loopbaanonderbreking en tijdskrediet (burgers)"op onze website.

Om toegang te hebben tot uw onlinedossier, moet u zich identificeren met een elektronische identiteitskaart (ook 'eID' genoemd) of via de toepassing 'Itsme'..

Dankzij die toepassing, kunt u de volgende zaken online raadplegen:

 • de vooruitgang van uw dossier;
 • de beslissing C62;
 • en indien u een tijdskrediet met uitkeringen aanvraagt:
  • het bedrag van de uitkeringen;
  • de betaaldatum;
  • de historiek van de uitkeringen;
  • de fiscale fiche 281.18;
  • de periodes tijdskrediet die u reeds genoten heeft.

Moet u tijdens uw tijdskrediet andere stappen ondernemen bij de RVA ?

Indien een of meer van de gegevens die u in uw aanvraag heeft meegedeeld aan het RVA-kantoor wijzigen tijdens uw tijdskrediet, moet u uw RVA-kantoor daar onmiddellijk en schriftelijk van op de hoogte brengen. Het betreft onder meer gebeurtenissen zoals:

 • een adreswijziging;
 • een wijziging van rekeningnummer;
 • de vervroegde beëindiging van het lopende tijdskrediet (voor zover uw werkgever daarover zijn akkoord heeft gegeven);
 • het einde van uw arbeidsovereenkomst (omdat u ontslagen bent of ontslag heeft genomen);
 • een verandering van werkgever;
 • de ontvangst van een pensioen (rustpensioen, overlevingspensioen, etc.);
 • het aanvatten van een bijkomende activiteit als zelfstandige;
 • het aanvatten van een bijkomende activiteit als loontrekkende;
 • de uitbreiding van bijkomende activiteit in loondienst die voordien al bestond, waarvoor de cumulatie werd toegelaten;
 • enz.

Om die informatie mee te delen aan het RVA-kantoor waarvan u afhangt, kunt u de "Aangifte van een wijziging betreffende de gegevens loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof" gebruiken die op deze site beschikbaar is.

NB: Arbeidsongeschiktheid, verwijdering wegens zwangerschap en/of moederschapsverlof hebben geen invloed op het lopende tijdskrediet. U moet die gebeurtenissen dus niet meedelen aan de RVA. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie de Vraag/Antwoord daarover in onze FAQ.

In geval van tijdskrediet met motief 'erkende opleiding'

Om het tijdskrediet en onderbrekingsuitkeringen voor dit motief te blijven genieten, moet u aan het einde van elk trimester een 'attest van regelmatige aanwezigheid' bezorgen aan het RVA-kantoor waarvan u afhangt (zie hierboven).

Bij de opening van het recht op tijdskrediet met motief 'erkende opleiding' bezorgt uw RVA-kantoor u zoveel modellen van dat attest als nodig.

Aan het einde van elke periode van 3 maanden die volgt op de opening van uw recht, moet dat attest worden ingevuld door de school, de universiteit of de opleidingsinstelling waar u uw lessen volgt. U moet het attest behoorlijk ingevuld en ondertekend overmaken aan uw RVA-kantoor.

De RVA moet dat attest ten laatste 20 kalenderdagen na het einde van elk trimester ontvangen. Opgelet! Als de RVA dat attest niet binnen die termijn van 20 dagen ontvangt, is het recht op onderbrekingsuitkeringen en ook het recht op tijdskrediet met motief verloren voor het volgende trimester.