Beroep tegen de beslissing van de RVA inzake loopbaanonderbreking / tijdskrediet

T110

Laatste update : 1.03.2011

Principe

Ingevolge uw aanvraag om loopbaanonderbreking of tijdskrediet, beslist de directeur van het RVA-kantoor waarvan u afhangt:

 • ofwel, u de uitkeringen toe te kennen;
 • ofwel, u de uitkeringen te weigeren;
 • ofwel, u de loopbaanonderbreking of het tijdskrediet toe te kennen zonder uitkeringen.

Indien één van de elementen die u ons hebt meegedeeld toen u de aanvraag indiende, gewijzigd wordt, kan de RVA overigens tijdens de loopbaanonderbreking of het tijdskrediet, naargelang het geval:

 • uw dossier herzien, dit wil zeggen:
  • het bedrag van uw uitkeringen wijzigen;
  • de betaling van uw uitkeringen stopzetten.
 • de uitkeringen die u onterecht werden betaald, terugvorderen.

Wat ook de hypothese is, de RVA deelt u zijn beslissing mee door middel van het document C62.

Gaat u niet akkoord met deze beslissing, dan kunt in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank.

Binnen welke termijn moet u het beroep instellen?

U moet het beroep instellen binnen een termijn van 3 maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing C62.

De termijn van 3 maanden gaat in vanaf de ontvangst van de beslissing, dit wil zeggen, in principe, de dag na de verzendingsdatum van de C62.

Opmerking

Indien u de termijn van 3 maanden laat voorbijgaan, kan de beslissing C62 niet meer betwist worden voor de arbeidsrechtbank en wordt zij dus definitief.

Welke arbeidsrechtbank is bevoegd voor uw beroep?

U moet uw beroep indienen bij de arbeidsrechtbank vermeld op de beslissing C62.

U kunt deze gegevens ook terugvinden op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie: Hoven & Rechtbanken (tribunaux-rechtbanken.be)

Hoe kunt u het beroep indienen?

U kunt het beroep indienen:

 • hetzij via een dagvaarding (deurwaardersexploot)
 • hetzij via een verzoekschrift op tegenspraak (een aangetekende brief of een brief die neergelegd wordt) bij de griffie van de bevoegde arbeidsrechtbank.

Wat is de inhoud van het verzoekschrift op tegenspraak?

Op straffe van nietigheid, moet uw verzoekschrift op tegenspraak de volgende elementen bevatten:

 • de datum van uw verzoekschrift (dag, maand, jaar);
 • uw naam, voornaam, beroep, woonplaats en, in voorkomend geval, uw hoedanigheid en inschrijving in het handelsregister of ambachtregister;
 • de gegevens van de persoon die moet opgeroepen worden, dit wil zeggen de gegevens van de RVA, waarvan de zetel van het Hoofdbestuur gelegen is aan de Keizerslaan 7 - 1000 Brussel;
 • het onderwerp van uw beroep en een korte samenvatting; u vermeldt hierbij datum en kenmerk van de beslissing van de RVA;
 • de rechter bij wie de vraag aanhangig wordt gemaakt, dit wil zeggen de rechter van de arbeidsrechtbank waarvan u afhangt;
 • uw handtekening of deze van de persoon die u vertegenwoordigt (zie de vraag: kunt u zich voor de rechtbank laten vertegenwoordigen?).

Kunt u zich voor de arbeidsrechtbank laten vertegenwoordigen?

U moet persoonlijk verschijnen of u door een advocaat laten vertegenwoordigen.

U kunt zich ook laten vertegenwoordigen door uw echtgeno(o)t(e), door een bloed- of aanverwant of door een afgevaardigde van een erkende vakbond, aan wie u een schriftelijke volmacht hebt gegeven.

Wie betaalt de proceskosten?

De RVA betaalt steeds de proceskosten (uitgaven), zelfs wanneer uw beroep ongegrond wordt verklaard.

Uitzondering

Indien u het proces verliest en de rechter uw beroep "tergend en roekeloos" acht, zult u de proceskosten (uitgaven) moeten betalen.

Een beroep kan "tergend en roekeloos" worden verklaard, wanneer het te kwader trouw wordt ingediend.

Voorbeeld: U weet dat de beslissing van de RVA gerechtvaardigd is, maar wil de terugbetaling van de onterecht ontvangen bedragen uitstellen.

Kosten en erelonen van een advocaat

Indien u een beroep doet op een advocaat, moet u zelf instaan voor de kosten en erelonen en dit, in alle gevallen, dit wil zeggen ongeacht of u het proces wint of niet.