Hoeveel bedraagt uw uitkering bij tijdelijke werkloosheid?

T66

Laatste update : 1.05.2024

Op welk loon wordt uw uitkering berekend?

Indien u een voltijdse werknemer bent, een deeltijdse werknemer gelijkgesteld met een voltijdse of een vrijwillig deeltijdse werknemer wordt er rekening gehouden met het laatst verdiende loon tijdens de lopende arbeidscyclus. Het loon dat in aanmerking genomen wordt is evenwel geplafonneerd: er wordt rekening gehouden met een bedrag van hoogstens 3.365,16 euro per maand.  Indien u meer verdient, zal uw uitkering berekend worden op dit begrensd loon.

Indien u op het ogenblik van de werkhervatting minstens 45 jaar was, kunt u kiezen tussen de meest voordelige uitkering (berekend op basis van het loon van de lopende arbeidscyclus of op grond van het laatst verdiende voltijdse loon).

Indien u deeltijdse werknemer met behoud van rechten bent (met of zonder bijkomende uitkering) wordt rekening gehouden met het laatst verdiende voltijds loon dat u ontving voordat u deeltijds begon te werken.

Zolang u in dienst blijft bij dezelfde werkgever, blijft het bedrag van uw uitkering in principe behouden.

Het bedrag van uw uitkering wordt evenwel herzien indien u:

 • van werkgever verandert;
 • opnieuw tijdelijk werkloos wordt indien u langer dan 36 maanden niet tijdelijk werkloos bent geweest;
 • opnieuw tijdelijk werkloos wordt na een wijziging van uw contractuele arbeidsduur (bijv. indien u minder uren werkt of in loopbaanonderbreking of tijdskrediet gaat);
 • een hogere uitkering wenst te bekomen aangezien u bij uw huidige werkgever een loonsverhoging heeft gekregen.

Indien u zich in een van de eerste 3 situaties bevindt, moet u een nieuwe uitkeringsaanvraag indienen (voor meer inlichtingen lees het infoblad "Hebt u recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid?” nr. T32). Dit infoblad kunt u krijgen bij uw uitbetalingsinstelling of bij het werkloosheidsbureau van de RVA of downloaden van de website www.rva.be).  Indien u zich in de laatste situatie bevindt, zal uw uitbetalingsinstelling (de vakbond of de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen) nagaan of u aanspraak kan maken op een hogere uitkering bij de eerste tijdelijke werkloosheid die zich voordoet van 1 oktober van een jaar tot 30 september van het volgend jaar.

Indien u een leerling bent beoogd in artikel 1bis van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (meer bepaald een leerling met een alternerende overeenkomst in de Franse Gemeenschap en met een overeenkomst van alternerende opleiding in de Vlaamse Gemeenschap), ontvangt u een forfaitair bedrag als uitkering.

Hoeveel bedraagt uw uitkering?

Vanaf 01.01.2024 ontvangt u:

 • voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid (behalve tijdelijke werkloosheid wegens overmacht) 60% van uw (eventueel begrensd) loon.
 • In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 65% van uw (eventueel begrensd) loon.

Deze bedragen worden toegekend, ongeacht uw gezinstoestand.

In tegenstelling tot de uitkeringen die worden betaald in geval van volledige werkloosheid, kennen de uitkeringen tijdelijke werkloosheid geen dalend verloop.

Indien u deeltijdse werknemer met behoud van rechten met inkomensgarantie-uitkering bent, wordt rekening gehouden met de referte-uitkering op basis waarvan de inkomensgarantie-uitkering wordt berekend.

Heeft u recht op een supplement bovenop uw uitkering?

De wet voorziet twee supplementen:

 • Een supplement voorzien in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
  Indien u tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens technische stoornis, slecht weer of werkgebrek wegens economische oorzaken, heeft u recht op een supplement bovenop uw werkloosheidsuitkering voor elke dag waarop u tijdelijk werkloos wordt gesteld. Het minimumbedrag van het supplement bedraagt 2 euro per werkloosheidsdag voor arbeiders en 5 euro per werkloosheidsdag voor bedienden.
  Uw werkgever moet dit supplement betalen, tenzij de betaling ervan door een algemeen verbindend verklaarde cao ten laste wordt gelegd van een Fonds voor Bestaanszekerheid.
 • Daarnaast voorziet de wet van 5 november 2023 houdende diverse bepalingen (BS 23.11.2023) dat u vanaf 1 januari 2024 mogelijks (*) ook nog recht heeft op een bijkomende toeslag van 5,10 euro per dag (geïndexeerd bedrag, geldig vanaf 1 mei 2024) voor elke dag die gedekt wordt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering.
  Deze toeslag compenseert het feit dat het bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen (met uitzondering van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht) vanaf 1 januari 2024 60% van het gemiddelde dagloon bedraagt.
  U heeft recht op deze toeslag voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid, behalve tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
  • Indien uw bruto maandloon niet hoger is dan 4.000 euro, heeft u recht op deze toeslag vanaf de eerste werkloosheidsdag voor elke dag gedekt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering;
  • Indien uw bruto maandloon hoger is dan 4.000 euro, heeft u recht op deze toeslag vanaf de 27ste dag tijdelijke werkloosheid in hetzelfde kalenderjaar bij dezelfde werkgever. Voor de telling van de tijdelijke werkloosheidsdagen wordt geen rekening gehouden met de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Uw werkgever moet deze toeslag betalen, tenzij de betaling ervan door een algemeen verbindend verklaarde cao ten laste wordt gelegd van het Fonds voor Bestaanszekerheid.

(*) Uitzondering: uw werkgever moet deze toeslag niet betalen indien door een cao bij tijdelijke werkloosheid een percentage van het loon wordt gewaarborgd waardoor u een supplement ontvangt dat ten minste gelijk is aan de bijkomende toeslag.

Hoeveel uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontvangt u per maand?

U bent vergoedbaar voor de uren tijdelijke werkloosheid volgens de volgende formules:

Indien u voltijdse of daarmee gelijkgestelde werknemer bent of deeltijdse werknemer met behoud van rechten zonder inkomensgarantie-uitkering

dan wordt het aantal uitkeringen per maand berekend volgens de formule:

(PX6) / Q

waarbij

P = aantal uren tijdelijke werkloosheid

Q = aantal arbeidsuren per week dat u verricht in uw onderneming

Indien u deeltijdse werknemer met behoud van rechten met inkomensgarantie-uitkering bent

dan is het aantal uitkeringen gelijk aan:

(PX6) / S

waarbij

P = aantal uren tijdelijke werkloosheid

S = aantal arbeidsuren per week verricht door een voltijds in dezelfde functie en in dezelfde onderneming tewerkgestelde werknemer.

Indien u vrijwillig deeltijds werknemer bent

dan heeft u recht op halve uitkeringen. Deze worden als volgt berekend:

het aantal halve uitkeringen =

(PX12) / S

waarbij

P = aantal uren tijdelijke werkloosheid

S = aantal arbeidsuren per week verricht door een voltijds in dezelfde functie en in dezelfde onderneming tewerkgestelde werknemer.

Wordt er bedrijfsvoorheffing ingehouden op de uitkeringen?

Op alle uitkeringen tijdelijke werkloosheid wordt 26,75 % bedrijfsvoorheffing ingehouden.