In welke gevallen kunt u een sanctie krijgen?(tijdelijke werkloosheid)

T80

Laatste update : 6.03.2023

U hebt een verplichte verklaring niet afgelegd, u hebt een laattijdige, onjuiste of onvolledige verklaring afgelegd?

Op het ogenblik van uw uitkeringsaanvraag dient u verschillende documenten in te vullen en te ondertekenen. Bovendien moet u gedurende uw werkloosheid iedere verandering van uw persoonlijke (...) toestand onmiddellijk melden aan uw uitbetalingsinstelling.

Indien u onrechtmatig uitkeringen hebt ontvangen of indien u onrechtmatig uitkeringen kon ontvangen omdat u hebt nagelaten een verplichte verklaring af te leggen of omdat uw verklaring laattijdig, onjuist of onvolledig was, kunt u een verwittiging krijgen of kunt u van het recht op uitkeringen uitgesloten worden gedurende ten minste 4 weken en ten hoogste 13 weken.

(...)

Bovendien zult u de onrechtmatig ontvangen uitkeringen moeten terugbetalen.

Wanneer in de loop van het kwartaal waarin het einde van uw arbeidsovereenkomst heeft plaatsgevonden, of in de loop van het voorgaande kwartaal of de volgende kwartalen, uw loon of het aantal uren van uw deeltijdse tewerkstelling een abnormale toename kenden en u hebt gehandeld met de bedoeling onrechtmatig uitkeringen te bekomen, kan u bovendien een verwittiging krijgen of kan u worden uitgesloten van het recht op uitkeringen gedurende minstens 4 weken en maximaal 13 weken. 

Bij herhaling is de sanctie zwaarder (zij mag niet minder bedragen dan het dubbele van de vorige sanctie).

U hebt gebruik gemaakt van een vals stempelmerk, u hebt opzettelijk van onjuiste stukken gebruik gemaakt?

Indien u gebruik gemaakt hebt van een vals stempelmerk,

Indien   u opzettelijk van onjuiste stukken gebruik gemaakt hebt, (bijvoorbeeld, een door de werkgever verkeerd ingevuld formulier C 4) om te kwader trouw uitkeringen te verkrijgen waarop u geen recht hebt,

Indien  u van onjuiste stukken gebruik gemaakt hebt ten einde te kwader trouw een onverschuldigd voordeel te bekomen met betrekking tot de toepassing van de werkloosheidsreglementering,

kunt u een verwittiging krijgen of kunt u van het recht op uitkeringen uitgesloten worden gedurende een periode van ten minste 27 weken en ten hoogste 52 weken.

Bovendien zult u de onrechtmatig ontvangen uitkeringen moeten terugbetalen.

Bij herhaling verliest u het recht op uitkeringen en moet u opnieuw uw toelaatbaarheid bewijzen door als loontrekkende een bepaald aantal dagen te werken.

U hebt zwart werk verricht, u hebt uw controleformulier niet ingevuld, u hebt uw controleformulier verkeerd ingevuld, u hebt uw controleformulier niet kunnen voorleggen?

Indien u, vóór het begin van een activiteit die niet verenigbaar is met het recht op uitkeringen, nagelaten hebt het overeenstemmende vakje van uw controleformulier zwart te maken,

Indien u uw controleformulier niet hebt ingevuld (met onuitwisbare inkt) overeenkomstig de richtlijnen vermeld op dit controleformulier,

Indien u, op het ogenblik waarop u een activiteit uitoefent die niet verenigbaar is met het recht op uitkeringen, uw controleformulier niet onmiddellijk kunt voorleggen aan de sociale inspecteur die erom vraagt,

en indien u daardoor onrechtmatig uitkeringen hebt of kunt ontvangen,

kunt u een verwittiging krijgen of kunt u van het recht op uitkeringen uitgesloten worden gedurende ten minste 4 weken en ten hoogste 26 weken.

Bovendien zult u de onrechtmatig ontvangen uitkeringen moeten terugbetalen.

Bij herhaling is de sanctie zwaarder (zij mag niet minder bedragen dan het dubbele van de vorige sanctie).

Overigens kunt u in de volgenden gevallen van het recht op uitkeringen uitgesloten worden gedurende een periode van ten minste 27 weken en ten hoogste 52 weken:

 • Als u een van de voormelde verplichtingen niet naleeft en bovendien:

  • u ofwel arbeid verricht voor een werkgever terwijl u weet of moet weten (inzonderheid omdat u van deze werkgever nooit sociale documenten heeft ontvangen) dat uw werkgever uw tewerkstelling niet of niet tijdig heeft meegedeeld aan de instelling die belast is met de inning van de socialezekerheidsbijdragen;
  • u ofwel arbeid verricht voor uzelf en uw arbeid een specifiek professioneel karakter heeft. Het specifiek professioneel karakter blijkt uit het voeren van reclame om cliënteel te winnen, uit het aanbieden van bijzonder voordelige prijsvoorwaarden, uit zijn omvang en zijn technische aard, uit zijn frequentie, uit het aanwenden van materialen of van werktuigen die doorgans niet gebruikt worden voor een activiteit die als hobby wordt verricht.
 • Als u een van de voormelde verplichtingen niet naleeft teneinde te kwader trouw uitkeringen te verkrijgen waarop u geen recht heeft en bovendien:
  • u ofwel arbeid verricht voor een werkgever terwijl de schorsing van de uitvoering van uw arbeidsovereenkomst is meegedeeld zoals voorzien door of krachtens de artikelen 49, 50 et 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
  • u ofwel arbeid verricht voor een werkgever als deeltijdse werknemer.

Bovendien zult u de onrechtmatig ontvangen uitkeringen moeten terugbetalen.

Bij herhaling verliest u het recht op uitkeringen (in dit laatste geval zult u opnieuw arbeidsdagen in loondienst moeten bewijzen om weer toegelaten te worden tot de werkloosheid).

Wat zijn de gevolgen van een verwittiging?

Een verwittiging wordt niet beschouwd als de vaststelling van een overtreding, een volgend feit wordt dus als een eerste feit beschouwd en er is geen herhaling. Na een (geheel of gedeeltelijk) uitstel wordt een volgend feit wel als een herhaling.

Wat gebeurt er als u ziek bent tijdens een sanctieperiode?

Indien u ziek bent tijdens een sanctieperiode, wordt de sanctieperiode verlengd.

Wat gebeurt er als u nogmaals dezelfde inbreuk pleegt?

Bij herhaling worden de sancties verzwaard en kunt u het recht op uitkeringen verliezen.

Wat moet u doen op het einde van een sanctieperiode?

Op het einde van een sanctieperiode moet u een nieuwe uitkeringsaanvraag indienen bij uw uitbetalingsinstelling en u moet zich opnieuw inschrijven als werkzoekende.

Kunnen er strafrechtelijke sancties opgelegd worden?

De correctionele rechtbanken leggen strafrechtelijke sancties op.

Wordt op basis van het sociaal strafwetboek bestraft met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en/of een strafrechtelijke geldboete van 600 tot 6.000 EUR of een administratieve geldboete van 300 tot 3.000 EUR (bedragen te vermenigvuldigen met 8), de werkloze die:

 • wetens en willens hetzij een onjuiste of onvolledige verklaring aflegt, hetzij nalaat of weigert een verplichte verklaring af te leggen of verplichte inlichtingen te verstrekken, om ten onrechte een onterecht sociaal voordeel te bekomen, te laten bekomen, te behouden of te laten behouden;

 • valsheid in geschrifte pleegt, ofwel door valse handtekeningen, ofwel door namaking of vervalsing van geschriften of handtekeningen, ofwel door overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen valselijk op te maken of in een akte in te voegen, ofwel door toevoeging of vervalsing van bedingen, verklaringen of feiten die die akte ten doel had op te nemen of vast te stellen;

 • gebruik heeft gemaakt van een valse akte of van een vals stuk;

 • vervalsing pleegt, door gegevens die bewaard, behandeld of overgedragen worden in een informaticasysteem in te voeren, te wijzigen of te wissen, of door het mogelijke gebruik van gegevens in een informaticasysteem te wijzigen met welke technologische middelen dan ook, waardoor de juridische draagwijdte van zulke gegevens wijzigen, en gebruik heeft gemaakt van de op die manier verkregen gegevens, wetende dat ze vals zijn;

 • wetens en willens een sociaal voordeel ontvangt waarop hij geen of slechts gedeeltelijk recht heeft, als gevolg van een onjuiste of onvolledige verklaring, van de nalating of weigering om een verplichte verklaring af te leggen of verplichte inlichtingen te verstrekken, van valsheid in geschrifte, van het gebruik van een valse akte of een vals stuk of van bedrog;

 • opzettelijk en vrijwillig een sociaal voordeel ontvangt waar hij geen of slechts gedeeltelijk recht op had, wegens vervalsing, door gegevens die bewaard, behandeld of overgedragen worden in een informaticasysteem in te voeren, te wijzigen of te wissen, of door het mogelijke gebruik van gegevens in een informaticasysteem te wijzigen met welke technologische middelen dan ook, waardoor de juridische draagwijdte van zulke gegevens wijzigen, en gebruik heeft gemaakt van de op die manier verkregen gegevens, wetende dat ze vals zijn.

Wordt op basis van het sociaal strafwetboek bestraft met een strafrechtelijke geldboete van 100 tot 1000 EUR of met een administratieve geldboete van 50 tot 500 EUR (bedragen te vermenigvuldigen met 8), de werkloze die bewust en opzettelijk nalaat te verklaren dat hij geen recht meer heeft op een sociaal voordeel, ook al is het slechts gedeeltelijk, om een onterecht sociaal voordeel te behouden.

Bij herhaling binnen het jaar worden de sancties verzwaard.