Als u in het onderwijs gewerkt hebt, hebt u dan recht op uitkeringen tijdens de vakantie?

T86

Laatste update : 06.07.2023

Als u in het onderwijs gewerkt hebt, hebt u dan recht op uitkeringen tijdens de vakanties?

Voor de leerkrachten gelden enkele specifieke vergoedbaarheidsregels tijdens de schoolvakanties.

De kleine verloven (Kerstmis, Pasen,...)

De vakantieverloven van Kerstmis, Pasen en de andere verloven die zich voordoen in de loop van het schooljaar, worden bezoldigd als arbeidsdagen wanneer ze in een periode van tewerkstelling vervat zijn. In dat geval heeft u dus geen recht op werkloosheidsuitkeringen, behalve wanneer u als deeltijdse werknemer een inkomensgarantie-uitkering geniet: in dat geval behoudt u verder deze uitkering tijdens de kleine vakanties.

Buiten de periodes van tewerkstelling ontvangt u tijdens de kleine vakanties geen bezoldiging. U bent dan vergoedbaar door de werkloosheidsverzekering onder de gewone voorwaarden indien u na de vakantie niet opnieuw tewerkgesteld wordt in het onderwijs.

De zomervakantie (grote vakantie)

De hervorming van de schoolvakanties in de Franse Gemeenschap heeft een impact op de vergoeding van de leerkrachten tijdens de zomervakantie. Hebt u vragen over die hervorming? (over welke types onderwijs het gaat, hoe het schooljaar en de vakanties worden georganiseerd, de berekening van de verloning ...) Neem dan contact op met de Franse Gemeenschap.

Voor de types onderwijs betroffen door de hervorming begint het schooljaar in principe op de laatste maandag van augustus en eindigt het op de eerste vrijdag van juli van het daaropvolgende jaar. In de werkloosheidsreglementering wordt dat nu de 'variabele schoolkalender' genoemd. De zomervakantie volgens die schoolkalender begint op de maandag die volgt op het einde van het schooljaar.

Voor de rest van het onderwijs begint het schooljaar nog altijd op 1 september en eindigt het nog altijd op 30 juni van het volgende jaar. Het gaat om de types onderwijs van de Franse Gemeenschap die niet betroffen zijn door de hervorming en het onderwijs dat wordt georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door de Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap. In de werkloosheidsreglementering wordt dat nu de 'vaste schoolkalender' genoemd. De zomervakantie volgens die kalender begint op 1 juli.

Als leerkracht kun je in de loop van eenzelfde schooljaar onderworpen zijn aan een variabele en een vaste schoolkalender. Dat noemen we dan een 'gemengd jaar' in de werkloosheidsreglementering.

De uitgestelde bezoldiging

Als tijdelijke leerkracht die voldoet aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden kunt u tijdens de zomervakantie uitkeringen ontvangen voor de periode die niet gedekt is door de uitgestelde bezoldiging.

U moet eerst de door de uitgestelde bezoldiging gedekte dagen uitputten vanaf de 1ste werkdag van de zomervakantie.

De uitgestelde bezoldiging is gelijk aan een bedrag dat in verhouding staat tot de omvang van de tijdens het schooljaar geleverde prestaties, en dat geacht wordt geheel of gedeeltelijk (wat de werkloosheidsverzekering betreft) de grote vakantie te dekken, waarin de leerkrachten in principe niet werken. (...) Hebt u vragen over uw recht op de uitgestelde bezoldiging of over het bedrag ervan? Neem dan contact op met uw werkgever.

  • U hebt een volledig schooljaar (...) voltijds gewerkt (volledige lesopdracht of eventuele samenvoeging van meerdere deeltijdse opdrachten): de uitgestelde bezoldiging wordt geacht de volledige vakantieperiode te dekken (...). U bent dus tijdens de zomervakantie niet vergoedbaar door de werkloosheidsverzekering en kunt ten vroegste een uitkeringsaanvraag indienen vanaf het begin van het volgende schooljaar. Als u weet dat u vanaf september opnieuw tewerkgesteld wordt in het onderwijs, is het overbodig dat u een uitkeringsaanvraag indient.
  • U hebt een onvolledig schooljaar (één of meerdere interims) gewerkt.

U hebt ofwel een deel van het schooljaar voltijds gewerkt (volledige lesopdracht of eventuele samenvoeging van meerdere deeltijdse opdrachten), ofwel deeltijds gewerkt (onvolledige lesopdracht), of voltijds en deeltijds gewerkt.

(...)

Als u geen volledig jaar gewerkt hebt, zal de RVA de periode gedekt door uw uitgestelde bezoldiging bepalen door zich te baseren op het aantal dagen waarmee de gemeenschap rekening houdt om die uitgestelde bezoldiging te bepalen. Tijdens die periode hebt u geen recht op werkloosheidsuitkeringen.

Als u toelaatbaar bent als vrijwillig deeltijdse werknemer of als u in de loop van eenzelfde schooljaar onderworpen bent geweest aan een variabele en een vaste schoolkalender (gemengd jaar), gelden voor u specifieke regels. Voor meer info gelieve contact op te nemen met uw uitbetalingsinstelling.

De vrijstelling onderwijs

Tijdens de maanden juli en augustus zijn leerkrachten vrijgesteld van de verplichting werkzoekende te zijn en als dusdanig ingeschreven te zijn en te blijven, van de verplichting beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt.

Deze vrijstelling geldt voor iedereen die betaalde arbeidsprestaties heeft verricht in een onderwijsinrichting die door de gemeenschap is opgericht, gesubsidieerd of erkend, in de loop van het schooljaar dat aan de grote vakantie voorafgaat.

Het volstaat dus werkelijk gewerkt te hebben in een onderwijsinrichting gedurende het schooljaar dat onmiddellijk aan de zomervakantie voorafgaat, ongeacht de duur van de arbeidsprestaties en de werktijdregeling, de aard van de arbeidsprestaties en de functie waarin ze werden uitgeoefend.

De regels rond die 'onderwijsvrijstelling' blijven onveranderd. Dat betekent dat ongeacht de schoolkalender die de bevoegde gemeenschap bepaalt, de vrijstelling altijd de maanden juli en augustus dekt.