Hoe wordt het bedrag van uw stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag berekend ?

T4

Laatste update : 01.05.2024

Hoe worden de werkloosheidsuitkeringen berekend?

Als werkloze met bedrijfstoeslag ontvangt u enerzijds werkloosheidsuitkeringen ten laste van de RVA, voor alle dagen van de week uitgezonderd de zondagen, en anderzijds een bedrijfstoeslag die ten laste is van uw werkgever of een fonds. Uw werkloosheid met bedrijfstoeslag is onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen en aan bedrijfsvoorheffing.

Het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen stemt overeen met 60% van uw laatste brutoloon.

Het percentage van 60% geldt ongeacht uw gezinstoestand en blijft ongewijzigd tijdens de duur van uw werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Het loon dat de RVA in aanmerking neemt, is het brutoloon dat u heeft ontvangen tijdens uw laatste tewerkstelling. Het loon is begrensd tot een bedrag van 108,5040 euro per dag of 2 821,10 euro per maand. Dat betekent dat de RVA geen rekening houdt met het loon dat deze bedragen overschrijdt.  

Als werkloze met bedrijfstoeslag heeft u geen recht op de anciënniteitstoeslag.

Hoe wordt de bedrijfstoeslag berekend?

Het wettelijk minimumbedrag van de bedrijfstoeslag stemt overeen met de helft van het verschil tussen het nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkering.

Het nettoreferteloon is gelijk aan het brutoloon van de refertemaand (in principe de laatste maand van tewerkstelling) verminderd met de persoonlijke socialezekerheidsbijdrage en de bedrijfsvoorheffing. Het bekomen resultaat wordt afgerond tot de hogere euro. Het brutoloon wordt begrensd. U kunt het huidige begrensde bedrag op de site van de Nationale Arbeidsraad terugvinden: http://www.cnt-nar.be >> Documenten >> cao-bedragen >> Tabellen >> Brugpensioen.

De bedrijfstoeslag wordt berekend en betaald door de werkgever, door een fonds opgericht bij een paritair comité of in voorkomend geval door het fonds voor sluiting van ondernemingen. Voor alle inlichtingen betreffende het bedrag van de bedrijfstoeslag wendt u zich tot de schuldenaar ervan.

Is er een inhouding voor de sociale zekerheid?

Het totale bedrag van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (werkloosheidsuitkering + aanvullende vergoeding) is onderworpen aan een inhouding van sociale zekerheid.

De schuldenaar van de bedrijfstoeslag houdt er 6,5% op in, berekend op het totale bedrag van het SWT. Hij stort het resultaat van de inhouding aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Deze inhouding mag niet tot gevolg hebben dat het totale bedrag van het SWT zakt onder een bepaald bedrag. Dit bedrag verschilt naargelang u werknemer met gezinslast , alleenwonende of samenwonende werknemer bent. Meer uitleg over deze bedragen vindt u op de portaalsite van de Sociale Zekerheid (www.socialezekerheid.be)

Is er bedrijfsvoorheffing?

De schuldenaar van de bedrijfstoeslag houdt de bedrijfsvoorheffing in op het bedrag van die vergoeding.

Voor alle inlichtingen betreffende de bedrijfsvoorheffing wendt u zich tot de Fiscale administratie.

Hoe wordt het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag geïndexeerd?

Het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen en van de bedrijfstoeslag is gebonden aan de index van de consumptieprijzen (wet van 02.08.1971).

Wanneer wordt het bedrag van de aanvullende vergoeding herzien?

Het bedrag van de aanvullende vergoeding kan jaarlijks op 1 januari door de Nationale Arbeidsraad worden herzien in het licht van de loonevolutie.