Welke verplichtingen heeft een werknemer in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)?

T125

Laatste update : 01.07.2023

Aangepaste beschikbaarheid?

Wat houdt aangepaste beschikbaarheid in?

Aangepaste beschikbaarheid houdt onder meer in dat u:

 • ingeschreven bent/blijft als werkzoekende;
 • passend werk of of een passende opleiding moet aanvaarden;
 • uw werk niet mag verlaten zonder wettige reden;
 • niet mag zijn ontslagen wegens uw foutieve houding;
 • zich moet aanbieden bij de gewestinstelling voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding of bij een werkgever, wanneer u door de gewestinstelling was opgeroepen;
 • moet meewerken aan een begeleidingsplan of inschakelingsparcours dat u door de gewestinstelling voor arbeidsbemiddeling is aangeboden.

Daarnaast zal de gewestinstelling voor arbeidsbemiddeling u begeleiden in het kader van een individueel actieplan. Die instelling zal u een actieplan voorstellen uiterlijk 9 maanden na de aanvang van uw werkloosheid.

De acties zijn aangepast aan uw individuele competenties en ervaring. Het zal regelmatig worden opgevolgd. Na één jaar volgt een globale evaluatie.

De SWT'er die zijn verplichtingen niet nakomt, kan tijdelijk of definitief worden uitgesloten van het recht op uitkeringen.

Elke SWT'er moet aangepast beschikbaar zijn tot de leeftijd van 65 jaar.

Daarop bestaan bepaalde uitzonderingen.

Kunt u nog vrijgesteld zijn van aangepaste beschikbaarheid?

Algemeen

U moet in principe aangepast beschikbaar zijn tot de leeftijd van 65 jaar.

Afhankelijk van het SWT-stelsel dat op u van toepassing is (zie het infoblad "Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)?", nr. T124), kunt u op basis van uw ontslagdatum, uw leeftijd of uw beroepsverleden worden vrijgesteld van de verplichting tot aangepaste beschikbaarheid.

Opgelet: de aanvraag om een vrijstelling kan fiscale gevolgen hebben. Informeer u bij uw uitbetalingsinstelling en bij de fiscale administratie vooraleer uw aanvraag in te dienen. Eens de vrijstelling is toegekend, is het niet meer mogelijk om deze met terugwerkende kracht te annuleren.

De SWT-regeling vanaf 62 jaar?

Bent u SWT'er geworden in het kader van deze regeling "62 jaar", dan kunt u worden vrijgesteld indien u 43 jaar beroepsverleden bewijst.

U moet deze vrijstelling aanvragen, ze wordt niet automatisch gegeven;

De SWT-regeling vanaf 60 jaar met 35 jaar beroepsverleden en een zwaar beroep?

Bent u SWT'er geworden in het kader van deze regeling "zwaar beroep", dan kunt u worden vrijgesteld:

 • indien u 62 jaar bent

of

 • indien u 42 jaar beroepsverleden bewijst

U moet deze vrijstelling aanvragen, ze wordt niet automatisch gegeven.

Opgelet: om nog vrijgesteld te kunnen worden, moet de Nationale Arbeidsraad vooreerst een cao sluiten die de vrijstelling principieel mogelijk maakt. De Nationale Arbeidsraad heeft zo een cao gesloten: de cao nr. 168 (geldig vanaf 01.07.2023 tot en met 31.12.2024).

Om in een sector nog een vrijstelling te kunnen vragen, moet er een sectorale cao worden gesloten waarin wordt verwezen naar die cao nr. 168. Is er zo geen sectorale cao, dan moet u beschikbaar blijven tot de leeftijd van 65 jaar.

De SWT-regeling vanaf 58 jaar met medische redenen?

Bent u SWT'er geworden in het kader van deze regeling "58 jaar – medische redenen", dan kunt u worden vrijgesteld, zonder aan bepaalde voorwaarden te moeten voldoen.

U moet deze vrijstelling aanvragen, ze wordt niet automatisch gegeven.

De SWT-regeling vanaf 60 jaar met 40 jaar beroepsverleden?

Bent u SWT'er geworden in het kader van deze regeling "met 40 jaar beroepsverleden", dan kunt u worden vrijgesteld:

 • indien u 62 jaar bent

of

 • indien u 42 jaar beroepsverleden bewijst

U moet deze vrijstelling aanvragen, ze wordt niet automatisch gegeven.

Opgelet: om nog vrijgesteld te kunnen worden, moet de Nationale Arbeidsraad vooreerst een cao sluiten die de vrijstelling principieel mogelijk maakt. De Nationale Arbeidsraad heeft zo een cao gesloten: de cao nr. 168 (geldig vanaf 01.07.2023 tot en met 31.12.2024).

Om in een sector nog een vrijstelling te kunnen vragen, moet er een sectorale cao worden gesloten waarin wordt verwezen naar die cao nr. 168. Is er zo geen sectorale cao, dan moet u beschikbaar blijven tot de leeftijd van 65 jaar.

De SWT-regeling vanaf 60 jaar met 33 jaar beroepsverleden?

Bent u SWT'er geworden in het kader van deze regeling "met 33 jaar beroepsverleden", dan kunt u worden vrijgesteld:

 • indien u ontslagen bent vóór 01.01.2015.

of

 • indien u 62 jaar bent

of

 • indien u 42 jaar beroepsverleden bewijst

U moet deze vrijstelling op basis van leeftijd/beroepsverleden aanvragen, ze wordt niet automatisch gegeven.

Opgelet: om nog vrijgesteld te kunnen worden, moet de Nationale Arbeidsraad vooreerst een cao sluiten die de vrijstelling principieel mogelijk maakt. De Nationale Arbeidsraad heeft zo een cao gesloten: de cao nr. 168 (geldig vanaf 01.07.2023 tot en met 31.12.2024).

Om in een sector nog een vrijstelling te kunnen vragen, moet er een sectorale cao worden gesloten waarin wordt verwezen naar die cao nr. 168. Is er zo geen sectorale cao, dan moet u beschikbaar blijven tot de leeftijd van 65 jaar.

De SWT-regeling in het kader van de erkenning van het bedrijf?

Bent u SWT'er geworden in het kader van deze regeling "erkend bedrijf", dan kunt u worden vrijgesteld:

 • wanneer de begindatum van de periode van erkenning gelegen is vóór09.10.2014: indien u op het einde van de periode van de theoretische (niet verlengde) opzegtermijn of op het einde van de periode gedekt door de opzegvergoeding
  • ofwel 58 jaar bent;
  • ofwel 38 jaar beroepsverleden bewijst
 • wanneer de begindatum van de periode van erkenning gelegen is na08.10.2014, indien u:
  • ofwel 62 jaar bent,
  • ofwel 42 jaar beroepsverleden bewijst

U moet deze vrijstelling aanvragen, ze wordt niet automatisch gegeven.

Opgelet: om nog vrijgesteld te kunnen worden, moet de Nationale Arbeidsraad vooreerst een cao sluiten die de vrijstelling principieel mogelijk maakt. De Nationale Arbeidsraad heeft zo een cao gesloten: de cao nr. 168 (geldig vanaf 01.07.2023 tot en met 31.12.2024).

Om in een sector nog een vrijstelling te kunnen vragen, moet er een sectorale cao worden gesloten waarin wordt verwezen naar die cao nr. 168. Is er zo geen sectorale cao, dan moet u beschikbaar blijven tot de leeftijd van 65 jaar.

De verplichting tot inschrijving in een tewerkstellingscel?

Wat houdt deze verplichting tot inschrijving in een tewerkstellingscel in?

Wanneer een werkgever een collectief ontslag aankondigt, moet hij meestal een tewerkstellingscel oprichten. In deze cel worden de werknemers die ontslagen zijn in het kader van het collectief ontslag, begeleid.

Werknemers moeten zich inschrijven in die cel en zich laten begeleiden.

Kunt u nog vrijgesteld zijn van inschrijving in een tewerkstellingscel?

U bent niet ontslagen op basis van een erkenning van uw bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering?

U moet u niet inschrijven indien u vrijgesteld bent van aangepaste beschikbaarheid (zie de rubriek "Kunt u nog vrijgesteld zijn van aangepaste beschikbaarheid?").

U bent wel ontslagen op basis van een erkenning van uw bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering?

U moet u steeds inschrijven. Uw leeftijd of beroepsverleden zijn zonder belang. Schrijft u u niet in, dan hebt u géén recht op SWT in het kader van de erkenning!

De verplichting tot outplacement?

Wat houdt deze verplichting tot outplacement in?

Wat volgt, betreft enkel de werknemers die:

 • geen aanspraak kunnen maken op een opzegtermijn of –vergoeding van minstens 30 weken
 • én minstens 45 jaar zijn op het ogenblik van hun ontslag
 • én minstens één jaar ononderbroken dienstanciënniteit hebben op het ogenblik van hun ontslag
 • én werken in een arbeidsovereenkomst met een minstens halftijds uurrooster.

Deze werknemers moeten, behalve uitzonderingen, outplacement vragen, aanvaarden en volgen.

Wanneer bent u vrijgesteld van outplacement?

U bent niet ontslagen op basis van een erkenning van uw bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering?

U moet geen outplacement vragen, aanvaarden of volgen indien u daarvan bent vrijgesteld op basis van het concrete SWT-stelsel, uw leeftijd of uw beroepsverleden.

SWT-stelsel?

U bent enkel vrijgesteld indien:

Algemeen stelsel
Vanaf 62 jaar (cao 17)

 • § u 62 jaar bent

of

 • § u 42 jaar beroepsverleden bewijst

Algemeen stelsel
Zeer lange carrière
Met 40 jaar beroepsverleden

 • § u 62 jaar bent

of

 • § u 40 jaar beroepsverleden bewijst

Specifiek stelsel
Zwaar beroep
Met 35 jaar beroepsverleden

 • § u 62 jaar bent

of

 • § u 40 jaar beroepsverleden bewijst

Specifiek stelsel
Zwaar beroep, 20 jaar nachtarbeid of medisch ongeschikt in de bouwsector
Met 33 jaar beroepsverleden

 • § u 62 jaar bent

of

 • § u 40 jaar beroepsverleden bewijst

Specifiek stelsel
Medische redenen
Met 35 jaar beroepsverleden

U bent automatisch vrijgesteld

Opgelet: u moet de leeftijd en/of het beroepsverleden niet bereiken op het einde van de arbeidsovereenkomst, maar wel:

 • voor de bediende: op het einde van de wettelijke (niet verlengde) opzegtermijn of op het einde van de periode gedekt door de wettelijke opzegvergoeding;
 • voor de arbeider: op het einde van de wettelijke (niet verlengde) opzegtermijn of op het einde van de periode gedekt door de wettelijke opzegvergoeding, berekend op basis van de ontslagregels die gelden vanaf 2014 (zelfs al is uw arbeidsovereenkomst aangevat vóór 2014). Concreet betekent dit dat de op die manier berekende periode langer is dan de periode gedekt door de opzegtermijn of -vergoeding die u effectief hebt ontvangen.

Bij het bepalen van die periodes wordt geen rekening gehouden met schorsingen van de opzegtermijn (bv. ingevolge ziekte of vakantie) en evenmin met gunstiger opzegregels in een cao of in een individuele overeenkomst.

U moet deze vrijstelling op basis van leeftijd/beroepsverleden aanvragen, ze wordt niet automatisch gegeven.

U bent wel ontslagen op basis van een erkenning van uw bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering?

Noot: wat hierna volgt, gaat over individueel outplacement buiten het kader van een tewerkstellingscel. Betreft het collectief outplacement in het kader van een tewerkstellingscel, lees dan de rubriek "De verplichting tot inschrijving in een tewerkstellingscel?".

U moet geen outplacement vragen, aanvaarden of volgen indien u:

 • 62 jaar bent

of

 • 40 jaar beroepsverleden bewijst.

Opgelet: u moet de leeftijd en/of het beroepsverleden niet bereiken op het einde van de arbeidsovereenkomst, maar wel:

 • voor de bediende: op het einde van de wettelijke (niet verlengde) opzegtermijn of op het einde van de periode gedekt door de wettelijke opzegvergoeding;
 • voor de arbeider: op het einde van de wettelijke (niet verlengde) opzegtermijn of op het einde van de periode gedekt door de wettelijke opzegvergoeding, berekend op basis van de ontslagregels die gelden vanaf 2014 (zelfs al is uw arbeidsovereenkomst aangevat vóór 2014). Concreet betekent dit dat de op die manier berekende periode langer is dan de periode gedekt door de opzegtermijn of -vergoeding die u effectief hebt ontvangen.

Bij het bepalen van die periodes wordt geen rekening gehouden met schorsingen van de opzegtermijn (bv. ingevolge ziekte of vakantie) en evenmin met gunstiger opzegregels in een cao of in een individuele overeenkomst.

Er wordt daarentegen wel rekening gehouden met de verkorting van de opzegperiode of de periode gedekt door de opzegvergoeding tot 26 weken (mogelijkheid die is voorzien in het kader van de erkenning).

U moet deze vrijstelling op basis van leeftijd/beroepsverleden aanvragen, ze wordt niet automatisch gegeven.

Op basis van een specifieke tewerkstelling

U moet evenmin outplacement vragen, aanvaarden of volgen, ongeacht uw leeftijd of beroepsverleden indien:

 • u als mindervalide of doelgroepwerknemer werkte in een sociale of beschermde werkplaats of in een maatwerkbedrijf;
 • u werkte voor De Lijn, MIVB of TEC;
 • u werkte in het kader van een doorstromingsprogramma.

De verplichting in het bezit te zijn van een controlekaart?

Een SWT'er moet niet in het bezit zijn van een controlekaart. U heeft de keuze:

 • ofwel in het bezit zijn van een controlekaart waarop hij de verplichte vermeldingen aanbrengt (bv. arbeid, betaalde vakantie, ...);
 • ofwel niet in het bezit zijn van een controlekaart, maar een specifiek formulier (C99) invullen wanneer zich een situatie van niet vergoedbaarheid voordoet.

De verplichting arbeidsgeschikt zijn?

Een SWT'er moet niet arbeidsgeschikt zijn U heeft bij arbeidsongeschiktheid de keuze:

 • ofwel vraagt u ziekte-uitkeringen aan zijn ziekenfonds;
 • ofwel blijft u verder SWT'er.

U kan beide regelingen niet cumuleren.

De verplichting in België te verblijven?

Wat houdt deze verplichting in?

De SWT'er moet zijn hoofdverblijfplaats in België hebben en er ook effectief verblijven.

Een SWT'er kan niet meer dan 4 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven.

Kunt u nog vrijgesteld zijn van de verplichting in België te verblijven?

U kunt vanaf de leeftijd van 60 jaar in het buitenland verblijven, gedurende een periode langer dan 4 weken per kalenderjaar, maar enkel:

 • wanneer u niet bent ontslagen in het kader van een erkenning van uw bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering:

indien u bent ontslagen vóór 01.01.2015;

 • wanneer u wel bent ontslagen in het kader van een erkenning van uw bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering:

indien de begindatum van de periode van erkenning is gelegen vóór 09.10.2014.

Het feit dat u vrijgesteld bent van aangepaste beschikbaarheid, betekent dus niet noodzakelijk dat u vrijgesteld bent van de verplichting in België te verblijven.

Blijft u verder vrijgesteld, dan moet u wel verder uw hoofdverblijfplaats in België behouden. Dat betekent dat u het grootste gedeelte van het jaar effectief in België verblijft. U kunt dus niet definitief naar het buitenland verhuizen.

Het aanvatten van een nevenactiviteit?

Wat houdt dit in?

Een SWT'er kan geen nevenactiviteit aanvatten tijdens zijn werkloosheid. Hij kan wel een nevenactiviteit tijdens zijn werkloosheid verderzetten indien hij deze reeds gedurende minstens 3 maanden combineerde met een hoofdactiviteit als loontrekkende.

Kunt u nog een nevenactiviteit aanvatten tijdens uw werkloosheid?

U kunt nog een nevenactiviteit aanvatten tijdens uw werkloosheid, maar enkel:

 • wanneer u niet bent ontslagen in het kader van een erkenning van uw bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering:

indien u bent ontslagen vóór 01.01.2015;

 • wanneer u bent ontslagen in het kader van een erkenning van uw bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering:

indien de begindatum van de periode van erkenning is gelegen vóór 09.10.2014.

 • wanneer u deze activiteit uitoefent in het kader van het voordeel “Springplank naar zelfstandige”.

Voor meer informatie over dit voordeel, lees het infoblad “Mag u tijdens uw werkloosheid een nevenactiviteit in het kader van het voordeel “Springplank naar zelfstandige” uitoefenen?” nr. T158. Dat infoblad kunt u krijgen bij uw uitbetalingsinstelling of bij het werkloosheidsbureau van de RVA of downloaden van de website  www.rva.be.

Het verrichten van activiteiten die betrekking hebben op uw eigen bezit?

Wat houdt dit in?

Een SWT'er kan geen activiteiten verrichten die betrekking hebben op zijn eigen bezit, wanneer die activiteiten de waarde van het bezit in een meer dan beperkte mate zouden laten toenemen.

Kunt u die activiteiten nog aanvatten tijdens uw werkloosheid?

U kunt nog verder activiteiten verrichten die betrekking hebben op uw eigen bezit, zelfs wanneer die activiteiten de waarde van het bezit zouden laten toenemen, maar enkel:

 • wanneer u niet bent ontslagen in het kader van een erkenning van uw bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering:

indien u bent ontslagen vóór 01.01.2015;

 • wanneer u wel bent ontslagen in het kader van een erkenning van uw bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering:

indien de begindatum van de periode van erkenning is gelegen vóór 09.10.2014.

U mag wel geen winstoogmerk hebben.