Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)?

T124

Laatste update : 01.07.2023

Algemene voorwaarden

U moet ontslagen worden

De werkgever bij wie u tewerkgesteld bent, moet u ontslaan. Dit houdt in dat de werkgever u een opzeggingstermijn betekent of de arbeidsovereenkomst verbreekt mits betaling van een opzeggingsvergoeding.

U kan dus geen aanspraak maken op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag indien u zelf ontslag neemt, indien een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur beëindigd wordt wegens het verstrijken van de termijn, of bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst wegens overmacht.

Indien u het SWT vraagt op basis van de erkenning van de onderneming als zijnde in moeilijkheden of herstructurering:

 • moet u worden ontslagen tijdens de periode dat de onderneming erkend is;
 • moet de periode gedekt door de opzegtermijn of -vergoeding eindigen binnen de periode tijdens de periode dat de onderneming erkend is.

Een collectieve arbeidsovereenkomst moet bestaan en op u van toepassing zijn

U moet recht hebben op een bedrijfstoeslag bij de werkloosheidsuitkeringen op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) gesloten op ondernemingsvlak, op het niveau van een paritair comité (bedrijfstak) of op het niveau van de Nationale Arbeidsraad.

U moet voldoen aan alle voorwaarden voorzien in deze cao, en meer bepaald de leeftijd bereikt hebben die de cao vereist.

U moet recht hebben op werkloosheidsuitkeringen

U moet voldoen aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden inzake het recht op werkloosheidsuitkeringen. Meer bepaald moet u 624 arbeidsdagen in loondienst bewijzen in de loop van de laatste 42 maanden.

De inschrijving in een tewerkstellingscel in geval van stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag na collectief ontslag

Indien u uw SWT aanvraagt op basis van de erkenning van uw werkgever als zijnde in herstructurering of in moeilijkheden die gepaard gaat met een collectief ontslag, moet u gedurende 6 maanden ingeschreven gebleven zijn in de tewerkstellingscel die uw werkgever heeft opgericht of in een tewerkstellingscel waaraan u werkgever deelneemt.

U vindt meer informatie over de tewerkstellingscel, de voordelen die u er geniet en de verplichtingen die u er hebt, in het infoblad "Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt", nr. T25.

Leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden

Naast de algemene voorwaarden moet u nog voldoen aan specifieke leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden.

U moet een bepaald beroepsverleden bewijzen (anciënniteitsvoorwaarde)

Het aantal jaren beroepsverleden dat u moet bewijzen, hangt af van de leeftijd waarop u met SWT gaat en van de cao die op u van toepassing is.

Voor de vervulling van de anciënniteitsvoorwaarde houdt men rekening met:

 • alle dagen van arbeid in loondienst;
 • gelijkgestelde dagen, zoals vergoede ziektedagen, dagen van tijdelijke werkloosheid,…;
 • andere gelijkgestelde periodes, zoals:
 • de periodes van militaire dienst;
 • de tewerkstellingsperiodes als ambtenaar (onder bepaalde voorwaarden);
 • de periodes van deeltijdse tewerkstelling (deze periodes worden gelijkgesteld voor een beperkte duur);
 • de periodes van volledige loopbaanonderbreking voor de opvoeding van een kind, het verzorgen van een zieke of het volgen van sommige opleidingen (deze periodes worden gelijkgesteld voor een beperkte duur);
 • de periodes van volledige werkloosheid (deze periodes worden gelijkgesteld voor een beperkte duur).

U kan "vooraf" een berekening van het beroepsverleden bekomen door het gepaste formulier C17-Beroepsverleden in te dienen bij een uitbetalingsinstelling van uw keuze (de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen of een uitbetalingsinstelling van een vakbond: ABVV, ACLVB of ACV). Wat de procedure en de indieningstermijnen betreft, kunt u zich wenden tot de uitbetalingsinstelling.

U moet de vereiste leeftijd bereikt hebben

Vanaf welke leeftijd is het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag mogelijk?

De leeftijd vanaf wanneer u met SWT kan gaan, hangt af van de cao die op u van toepassing is.

Hieronder vindt u een tabel met de mogelijke leeftijdsgrenzen en het aantal jaren beroepsverleden die u in elk van die gevallen moet aantonen.

 ALGEMEEN STELSEL

CAO

Leeftijd

Minimaal vereiste beroepsverleden

CAO 17

62 jaar

 • Mannen: 40 jaar
 • Vrouwen:

39 jaar in 2023

40 jaar vanaf 2024
(in 2022)

 

BIJZONDERE STELSELS

Sector- of ondernemings-cao

60 jaar

35 jaar met daarin werk in een zwaar beroep (1)

Cao nr. 165 (toepasselijk in alle ondernemingen van de private sector en van kracht vanaf 01.07.2023 tot 30.06.2025)

58 jaar

35 jaar voor de mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen

Cao nr.167 (toepasselijk in alle ondernemingen van de private sector en van kracht vanaf 01.07.2023 tot 30.06.2025)

60 jaar

40 jaar

Sector-cao

60 jaar

33 jaar waarvan 20 jaar nachtarbeid

Cao in de bouwsector

60 jaar

33 jaar en een attest van de arbeidsgeneesheer

Sector-cao

60 jaar

33 jaar met daarin werk in een zwaar beroep (1)

Cao in de onderneming in moeilijkheden of herstructurering

60 jaar

20 jaar, of 10 jaar in de sector

(1) 5 jaar in de laatste 10 jaar of 7 jaar in de laatste 15 jaar in een zwaar beroep.

Wanneer moet de vereiste leeftijd bereikt zijn?

U moet de vereiste leeftijd hebben bereikt:

 • indien u het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag aanvraagt op basis van de erkenning van uw werkgever als zijnde in herstructurering of in moeilijkheden en ten gevolge van een collectief ontslag, dan moet u de vereiste leeftijd bereikt hebben uiterlijk op de datum van de aankondiging van het collectief ontslag;
 • in de overige gevallen, uiterlijk op de laatste dag van uw arbeidsovereenkomst.