Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - januari 2021

De onderbrekingsuitkeringen nemen af met 4,4% op jaarbasis in januari 2021 (1)

In januari 2021 werden in totaal 237.927 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 10.824 minder dan in januari 2020 (-4,4%). Het gaat om 96.503 uitkeringen voor tijdskrediet (40,6%), 96.829 voor thematische verloven (40,7%) en 44.595 uitkeringen (18,7%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (89.178 eenheden, d.i. 63,2%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor ongeveer 4/5 het ouderschapsverlof (77.359 eenheden, d.i. 79,9%). Het thematisch verlof voor mantelzorgers, dat vanaf september 2020 in werking trad, betreft 7 eenheden.

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 58.046 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 31.132 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 38.457 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 13.463 | Totaal - Eindeloopbaan: 63,2% & Andere onderbrekingen: 36,8%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 77.359 79,9%, Medische bijstand 19.177 19,8% & Palliatief verlof 286 0,3%

 

Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 5.808 en 6.316 eenheden (d.i. -5,7% en -12,4%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 1,4% (+1.300 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +3.508 eenheden of +4,8% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk -2.184 en -31 eenheden, d.i. -10,2% en -9,8%.

 

 

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet -5.808, Thematische verloven +1.300, Loopbaanonderbreking -6.316 & Totaal -10.824	Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet -5,7%, Thematische verloven  +1,4%, Loopbaanonderbreking -12,4% & Totaal -4,4%

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 63,9% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 151.928 eenheden, d.i. 63,9%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 72.436 (75,1%) van de gevallen t.o.v. 55.619 (57,4%) bij de thematische verloven en 23.873 (53,5%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 15.712 of 6,6% van de gevallen (4.067 of 4,2% bij het tijdskrediet, 9.808 of 10,1% bij de thematische verloven en 1.837 of 4,1% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in januari 2021 af met 9,5% op jaarbasis (-1.657) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnemen met 5,3% (-8.488).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 10.635.


Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 72.436 75,1%, 1/2 20.000 20,7%, Voltijds 4.067 4,2% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 0 0,0%; Thematische verloven: 1/5 55.619 57,4%, 1/2 20.767 21,4%, Voltijds 9.808 10,1% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 10.635 11,0%; Loopbaan- onderbreking: 1/5 23.873 53,5%, 1/2 17.306 38,8%, Voltijds 1.837 4,1% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 1.579 3,5%

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In januari 2021 ging het om 153.468 vrouwelijke uitkeringstrekkers (64,5%) tegenover 84.459 mannelijke (35,5%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in januari 2021 gaat het om 166.594 uitkeringstrekkers (70,0%) tegenover 60.728 in het Waals en 10.605 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 25,5% en 4,5%).

 

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In januari 2021 gaat het om 14.402 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 8.028 in het kader van het tijdskrediet, 5.384 bij thematische verloven en 990 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in januari 2021 38.185 aanvragen ingediend, wat een daling is van 9,2% op jaarbasis. (2)

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet: JANUARI 2021 (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.