Tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het uitbreken van het CORONAVIRUS COVID-19 - Vereenvoudiging van de procedure

20-03-2020

Vereenvoudiging van de procedure - Gezien het grote aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de coronacrisis, zijn de procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.

UPDATE 11/06/2020

Gezien het grote aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de coronacrisis, zijn de procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.

Alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus, kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werkgever

  • De werkgever moet, voorlopig tot en met 31/08/2020, geen mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. Deze periode kan worden verlengd.
  • Indien de werkgever voor de periode vanaf 13/03/2020 in de ASR scenario 5 (elektronische aangifte sociaal risico waarin de werkgever het aantal dagen vermeldt waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld) de tijdelijke werkloosheid aangeeft als “overmacht” (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.4 en met als reden “coronavirus”), geldt dit als de vereiste mededeling. 

Deze werkwijze geldt ongeacht de werkgever voor de periode vanaf 13/03/2020 al een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht had verstuurd en geldt ook indien hij een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verstuurd.

De werkgever die aanvankelijk een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verstuurd, kan op die manier zonder verdere formaliteiten overstappen naar de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (reden “coronavirus”), ook indien er nog door bepaalde werknemers of op bepaalde dagen kan worden gewerkt.

  • Indien de werkgever in de ASR scenario 5 als reden van tijdelijke werkloosheid  “economische oorzaken” aangeeft (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.1), dan blijven de bestaande procedures behouden (mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, verplichte werkweek….).
  • De werkgever is verplicht om zo snel mogelijk een ASR scenario 5 af te leveren (aan de hand waarvan de RVA ook het bedrag van de uitkeringen van de tijdelijk werkloze kan vaststellen). De werkgever moet daarvoor niet wachten tot het einde van de maand, maar moet dit doen in de loop van de maand, van zodra alle gegevens tot het einde van de maand gekend zijn.
  • De werkgever moet van 01.03.2020 tot en met 31.08.2020 geen controlekaarten C3.2A  afleveren aan de werknemers die tijdelijk worden gesteld, ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid.
  • Voor meer informatie, zie het infoblad E1 Coronavirus – Werkgevers.

Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werknemers

  • De werknemer kan voor de indiening van zijn uitkeringsaanvraag bij zijn uitbetalingsinstelling gebruik maken van een vereenvoudigd formulier (formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA). 

Opgepast : indien het gaat om een aanvraag om uitkeringen in het kader van een afgeschaft evenement, wordt gebruik gemaakt van het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA-EVENEMENTEN.

  • De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Dit geldt, voor de periode van 01.02.2020 tot en met 31.08.2020, ook voor de werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische oorzaken.
  • De werknemer ontvangt van 01.02.2020 tot 31.08.2020 een uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA.

Er is op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. Voor de uitkeringen voor de maanden mei 2020 tot en met december 2020 werd deze inhouding verlaagd tot 15%.