Missie - Visie - Waarden - Strategie

Op welke domeinen is de RVA actief? Welke doelstellingen wil de RVA bereiken? Welke waarden vindt de RVA belangrijk? Hier vindt u waar de RVA voor staat en hoe de verschillende opdrachten gerealiseerd worden.

Onze missie : Wat zijn onze opdrachten?

De RVA past de stelsels van de werkloosheidsverzekering, loopbaanonderbreking en tijdskrediet toe. De RVA werkt op 6 domeinen:

 • preventie
 • vergoeding
 • (her)inschakeling
 • verzoening van het privéleven met het beroepsleven
 • informatie
 • controle

De RVA neemt deel aan de voorbereiding en de evaluatie van de reglementeringen ter zake. 

Onze visie : Waar wil de RVA naartoe tegen 2025?

"Samen voor een activerende sociale bescherming"

De RVA wil:

 • sociale bescherming bieden en transities op de arbeidsmarkt ondersteunen,
 • een referentiepunt zijn inzake goed beheer en klantgerichtheid.

Onze strategie 2022 – 2024 : Wat zijn onze strategische doelstellingen?

 • Een uniforme dienstverlening en informatie aanbieden aan de klant via het kanaal van zijn keuze, maar bij voorkeur digitaal
 • Samen fraude bestrijden met de meest performante methodes
 • Een nieuwe arbeidsorganisatie invoeren, om goed te kunnen functioneren in een omgeving in verandering
 • Processen optimaliseren en maximaal digitaliseren om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van morgen

Onze waarden : Wat vinden we belangrijk?

Respect

We handelen op een correcte en onbevooroordeelde wijze, met eerbiediging van de rechten en plichten van eenieder.

Vertrouwen

We gaan een open dialoog aan met klanten en belanghebbenden en leveren kwaliteitsdiensten op basis van individuele behoeften.

Professionalisme

We ontwikkelen voortdurend onze expertise en leveren kwaliteitsvolle, klantgerichte diensten en producten.

Algemeen belang

We zijn verantwoordelijk voor een regelmatige en ononderbroken dienstverlening ter uitvoering van de regelgeving en de democratische werking in het belang van de samenleving.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

We houden rekening met de sociale cohesie, de bescherming en het behoud van het leefmilieu en de economische ontwikkeling op een duurzame, gecoördineerde en ethische manier.