Organogrammen

 • Wat zijn de bevoegdheden van de RVA?
 • Met welke vragen kan ik terecht in het hoofdbestuur of in een RVA-kantoor?

In deze rubriek vindt u een overzicht van de structuur van de RVA.

Het hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van de RVA is gevestigd in Brussel. Het heeft een tweevoudige taak:

 • meehelpen aan de uitvoering van bepaalde RVA-opdrachten
 • zorgen voor administratieve, logistieke en reglementaire ondersteuning van de 30 RVA-kantoren.

Het hoofdbestuur zorgt concreet voor: reglementaire onderrichtingen, de organisatie van opleidingen, personeelszaken en -administratie, informaticaondersteuning, het structureren van interne en externe communicatie, beheer en onderhoud van gebouwen en materiaal …

 

Het schema vergroten

Administrateurs

Administrateur-generaal: Jean-Marc VANDENBERGH

Adjunct-administrateur-generaal: Axel DELVOIE 

 • Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk : adviseur Phillipe De Clercq attaché
 • Informatieveiligheid : adviseur DPO - Francis Devriendt
 • Interne Audit : adviseur-generaal Wim Van Den Neste
 • Algemene directie  

FSO

Fonds voor Sluiting van Ondernemingen : adviseur-generaal: Eric VAN THIENEN

Support

Directeur-generaal: Geert DEWAERSEGGER

 • Taaldienst
 • Werken en Materieel
 • Werkprocessen
 • ICT

Reglementeringen en Geschillen

Directeur-generaal: Geert  VANDENDRIESSCHE

 • Reglementaire communicatie
 • Werkloosheidsreglementering en Geschillen
 • Reglementering tijdskrediet 

Financiën - Statistieken en Studies

Directeur-generaal: Hugo BOONAERT

 • Financiële diensten
 • Statistieken, Begroting en Studies

Personeel - Organisatie - Communicatie

Directeur-generaal: Dominique ROBERT

 • HRM
 • Nationaal Opleidingscentrum
 • Organisatieontwikkeling
 • Communicatie, Frontoffice en Kennismanagement

Controle

Directeur generaal: Marc ROGIERS

 • Interne controle en procesbeheer
 • Centrale controledienst
 • Juridische dienst

De RVA-kantoren

De dossiers worden behandeld in en de beslissingen over het recht op uitkeringen worden genomen door de 16 RVA-kantoren (in vetjes op de kaart) waarvan de belangrijkste (backoffice-)activiteiten de volgende zijn:

 • het recht op werkloosheidsuitkeringen toekennen en het bedrag ervan bepalen;
 • de door de uitbetalingsinstellingen betaalde uitkeringen verifiëren;
 • het recht op loopbaanonderbreking/tijdskrediet toekennen en toestemming geven tot betaling van de uitkeringen;
 • de herinschakeling van de werkzoekenden ondersteunen in samenwerking met de andere bevoegde instellingen;
 • het werkloosheidsstelsel handhaven door preventief op te treden en door oneigenlijk gebruik, bedrog en al dan niet georganiseerde fraude te bestrijden;
 • de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de werkloosheidsverzekering toepassen (bij overtreding worden sancties toegepast);
 • werkloosheidsattesten afleveren.

De 14 andere kantoren (in het klein op de kaart) staan vooral in voor de frontofficeactiviteiten rond het onthaal en het informeren van de burger.

Elk kantoor, zowel de 16  backofficekantoren als de 14 frontofficekantoren beschikken over een contactpunt voor de burgers. Het onthaal van de bezoekers en de informatieverstrekking aan het publiek gebeuren dus in de 30 RVA-kantoren die verspreid zijn over het hele land. 

De RVA-kantoren

Samenstelling van de werkloosheidsbureaus
16 werkloosheidsbureaus (backoffice / frontoffice)14 andere kantoren (frontoffice)
Brussel 
BruggeOostende
KortrijkRoeselare, Ieper
GentOudenaarde, Aalst, Dendermonde, Sint-Niklaas
AntwerpenBoom, Mechelen
Turnhout 
LeuvenVilvoorde
HasseltTongeren
La Louvière 
Charleroi 
BergenDoornik, Moeskroen
Nijvel 
Namen 
Aarlen 
LuikHoei
Verviers 

Een organisatie die werkt met processen

De RVA heeft ervoor gekozen de verschillende activiteiten van zijn werkloosheidsbureaus te groeperen in 7 hoofdprocessen. De bedoeling daarvan is drieledig:

 • meer uniformiteit brengen in de werkmethodes van de verschillende entiteiten, wat de solidariteit onderling vergemakkelijkt en bevordert;
 • de behandeling van de dossiers nog efficiënter maken, o.a. doordat de medewerkers zich betrokken voelen bij de permanente verbetering van de processen;
 • en zorgen voor meer coherentie in de werking van de teams, door  activiteiten te groeperen waarvan de uiteindelijke doelstelling dezelfde is.

Organogram

 

Het schema vergroten

Directeur van het werkloosheidsbureau

Toelaatbaarheid

Verificatie

Loopbaanonderbreking en Tijdskrediet

Vergoedbaarheid

Controle

Support

Frontoffice (Onthaal - Info)