Organogrammen

 • Wat zijn de bevoegdheden van de RVA?
 • Met welke vragen kan ik terecht in het hoofdbestuur of in een RVA-kantoor?

In deze rubriek vindt u een overzicht van de structuur van de RVA.

Het hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van de RVA is gevestigd in Brussel. Het heeft een tweevoudige taak:

 • meehelpen aan de uitvoering van bepaalde RVA-opdrachten
 • zorgen voor administratieve, logistieke en reglementaire ondersteuning van de 30 RVA-kantoren.

Het hoofdbestuur zorgt concreet voor: reglementaire onderrichtingen, de organisatie van opleidingen, personeelszaken en -administratie, informaticaondersteuning, het structureren van interne en externe communicatie, beheer en onderhoud van gebouwen en materiaal …

Organigram van het Hooftbestuur van de RVA (zie tekstversie hieronder)

Het schema vergroten

Administrateurs

Administrateur-generaal: Jean-Marc VANDENBERGH

Adjunct-administrateur-generaal: Axel DELVOIE 

 • IDPB Veiligheids-en welzijnsdeskundige
 • Informatieveiligheid
 • Interne Audit
 • Algemene directie  - Secretariaat Algemene directie

FSO

Adviseur-generaal: Eric VAN THIENEN

Support

Directeur-generaal: Guy CLAESSENS

 • Taaldienst
 • Werken en Materieel
 • Werkprocessen
 • ICT

Reglementeringen en Geschillen

Directeur-generaal: Geert  VANDENDRIESSCHE

 • Werkloosheidsreglementering en Geschillen
 • Reglementering tijdskrediet 
 • Reglementaire communicatie

Financiën - Statistieken en Studies

Directeur-generaal: Hugo BOONAERT

 • Financiële diensten
 • Statistieken, Begroting en Studies

Personeel - Organisatie - Communicatie

Directeur-generaal: Dominique ROBERT

 • HRM
 • Organisatieontwikkeling
 • Communicatie, Frontoffice en Kennismanagement
 • Nationaal Opleidingscentrum

Controle

Directeur generaal: Marc ROGIERS

 • Interne controle en procesbeheer
 • Centrale controledienst
 • Juridische dienst

De RVA-kantoren

Het onthaal van de bezoekers en het informeren van het publiek gebeurt in de 30 RVA-kantoren die verspreid zijn over heel België (frontoffices).

Sinds 01.01.2016 zijn die 30 kantoren gegroepeerd in 16 entiteiten, die we ook werkloosheidsbureaus noemen (zie kaart). Zo zijn er 7 in Vlaanderen, 8 in Wallonië en is er 1 in Brussel.

Elk werkloosheidsbureau bestaat uit een hoofdkantoor met eventueel een of meerdere nevenkantoren.

In het hoofdkantoor van elke entiteit (16 hoofdkantoren in het groot op de kaart) worden de backofficeactiviteiten geleidelijk gecentraliseerd. Het gaat daarbij om:

 • het recht op werkloosheidsuitkeringen toekennen en het bedrag ervan bepalen;
 • de door de uitbetalingsinstelingen betaalde uitkeringen verifiëren;
 • het recht op loopbaanonderbreking/tijdskrediet toekennen en toestemming geven tot betaling van de uitkeringen;
 • optreden als technisch operator voor de betaling van sommige uitkeringen  in het kader van de herinschakeling van werkzoekenden in samenwerking met de bevoegde instellingen (bv. betalen van werkloosheidsuitkeringen bij hervatting van opleiding of studies, betalen van uitkeringen aan werklozen die tewerkgesteld zijn in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen…);
 • het werkloosheidsstelsel handhaven door preventief op te treden en door oneigenlijk gebruik, bedrog en al dan niet georganiseerde fraude te bestrijden;
 • de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de werkloosheidsverzekering toepassen (bij overtreding worden sancties toegepast);
 • werkloosheidsattesten afleveren.

De 14 andere kantoren (in het klein op de kaart) zullen op termijn enkel nog instaan voor de frontofficeactiviteiten rond het onthaal en het informeren van de burger.

De RVA-kantoren

Samenstelling van de werkloosheidsbureaus
16 werkloosheidsbureaus (backoffice / frontoffice)14 andere kantoren (frontoffice)
Brussel 
BruggeOostende
KortrijkRoeselare, Ieper
GentOudenaarde, Aalst, Dendermonde, Sint-Niklaas
AntwerpenBoom, Mechelen
Turnhout 
LeuvenVilvoorde
HasseltTongeren
La Louvière 
Charleroi 
BergenDoornik, Moeskroen
Nijvel 
Namen 
Aarlen 
LuikHoei
Verviers 

Een organisatie die werkt met processen

De RVA heeft ervoor gekozen de verschillende activiteiten van zijn werkloosheidsbureaus te groeperen in 7 hoofdprocessen. De bedoeling daarvan is drieledig:

 • meer uniformiteit brengen in de werkmethodes van de verschillende entiteiten, wat de solidariteit onderling vergemakkelijkt en bevordert;
 • de behandeling van de dossiers nog efficiënter maken, o.a. doordat de medewerkers zich betrokken voelen bij de permanente verbetering van de processen;
 • en zorgen voor meer coherentie in de werking van de teams, door  activiteiten te groeperen waarvan de uiteindelijke doelstelling dezelfde is.

Organogram

Organogram (zie tekstversie hieronder)

Het schema vergroten

Directeur van het werkloosheidsbureau

Toelaatbaarheid

Verificatie

Loopbaanonderbreking en Tijdskrediet

Vergoedbaarheid

Controle

Support

Frontoffice (Onthaal - Info)