Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - april 2022

De onderbrekingsuitkeringen nemen toe met 0,4% op jaarbasis in april 2022 (1)

In april 2022 werden in totaal 238.305 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 911 meer dan in april 2021 (+0,4%). Het gaat om 91.006 uitkeringen voor tijdskrediet (38,2%), 108.786 voor thematische verloven (45,6%) en 38.513 uitkeringen (16,2%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (81.512 eenheden, d.i. 62,9%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor ongeveer 4/5 het ouderschapsverlof (86.782 eenheden, d.i. 79,8%). Het thematisch verlof voor mantelzorgers, dat vanaf september 2020 in werking trad, betreft 265 eenheden.

Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 3.689 en 5.264 eenheden (d.i. -3,9% en -12,0%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 10,0% (+9.864 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +7.944 eenheden of +10,1% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk +1.721 en -7 eenheden, d.i. +8,7% en -2,1%.

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 61,8% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 147.220 eenheden, d.i. 61,8%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 68.681 (75,5%) van de gevallen t.o.v. 57.929 (53,3%) bij de thematische verloven en 20.610 (53,5%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 18.356 of 7,7% van de gevallen (3.939 of 4,3% bij het tijdskrediet, 12.332 of 11,3% bij de thematische verloven en 2.085 of 5,4% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in april 2022 toe met 15,1% op jaarbasis (+2.401) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnemen met 2,4% (-3.633).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 15.326.

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In april 2022 ging het om 150.070 vrouwelijke uitkeringstrekkers (63,0%) tegenover 88.235 mannelijke (37,0%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in april 2022 gaat het om 166.094 uitkeringstrekkers (69,7%) tegenover 61.691 in het Waals en 10.520 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 25,9% en 4,4%).

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In april 2022 gaat het om 12.576 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 6.126 in het kader van het tijdskrediet, 5.609 bij thematische verloven en 841 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in april 2022 41.168 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 9,7% op jaarbasis.(2)

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet: APRIL 2022 (PDF)

(1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.