Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - augustus 2019

In totaal 254.893 onderbrekingsuitkeringen in augustus 2019 (1)

In augustus 2019 werden in totaal 254.893 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 4.585 minder dan in augustus 2018 (-1,8%). Het gaat om 105.181 uitkeringen voor tijdskrediet (41,3%), 96.555 voor thematische verloven (37,9%) en 53.157 uitkeringen (20,9%) voor loopbaanonderbreking. 

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (98.331 eenheden, d.i. 62,1%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 4/5 het ouderschapsverlof (79.598 eenheden, d.i. 82,4%).Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 61.557 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 36.774 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 43.624 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 16.383 | Totaal - Eindeloopbaan: 62,1% & Andere onderbrekingen: 37,9%. Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 79.598 82,4%, Medische bijstand 16.649 17,2% & Palliatief verlof 308 0,3%


Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 4.008 en 5.228 eenheden (d.i. -3,7% en -9,0%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming. 

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 5,1% (+4.651 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +4.061 eenheden of +5,4% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk +586 en +4 eenheden, d.i. +3,7% en +1,3%.

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet -4.008, Thematische verloven +4.651, Loopbaanonderbreking -5.228 & Totaal -4.585. Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet -3,7%, Thematische verloven  +5,1%, Loopbaanonderbreking -9,0% & Totaal -1,8%


De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 62,4% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 159.079 eenheden, d.i. 62,4%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 78.414 (74,6%) van de gevallen t.o.v. 52.923 (54,8%) bij de thematische verloven en 27.742 (52,2%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 36.932 of 14,5% van de gevallen (4.365 of 4,1% bij het tijdskrediet, 30.316 of 31,4% bij de thematische verloven en 2.251 of 4,2% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in augustus 2019 echter toe met 5,4% op jaarbasis (+1.877) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnemen met 2,1% (-3.381).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10, het nieuwe stelsel binnen het ouderschapsverlof, bedraagt 558.

Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 78.414 74,6%, 1/2 22.402 21,3%, Voltijds 4.365 4,1% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 0 0,0%; Thematische verloven: 1/5 52.923 54,8%, 1/2 12.758 13,2%, Voltijds 30.316 31,4% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 558 0,6%; Loopbaan- onderbreking: 1/5 27.742 52,2%, 1/2 21.295 40,1%, Voltijds 2.251 4,2% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 1.869 3,5%

 

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In augustus 2019 ging het om 164.649 vrouwelijke uitkeringstrekkers (64,6%) tegenover 90.244 mannelijke (35,4%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in augustus 2019 gaat het om 181.463 uitkeringstrekkers (71,2%) tegenover 60.491 in het Waals en 12.939 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 23,7% en 5,1%).

Verdeling volgens geslacht en gewest: Tijdskrediet: Mannen 41.153 Vrouwen 64.028 Vlaams Gewest 78.332 Waals Gewest 22.692 Brussels H. Gewest 4.157; Thematische verloven: Mannen 33.571 Vrouwen 62.984 Vlaams Gewest 70.352 Waals Gewest 20.097 Brussels H. Gewest 6.106 & Loopbaanonderbreking: Mannen 15.520 Vrouwen 37.637 Vlaams Gewest 32.779 Waals Gewest 17.702 Brussels H. Gewest 2.676


Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA-ontvangt. In augustus 2019 gaat het om 17.522 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 9.815 in het kader van het tijdskrediet, 6.699 bij thematische verloven en 1.008 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in augustus 2019 36.560 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 11,6% op jaarbasis. (2)

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet: AUGUSTUS 2019  (PDF)

 


 

(1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. Een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen is momenteel in ontwikkeling.