Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - augustus 2020

In totaal 266.445 onderbrekingsuitkeringen in juli 2020 of 5,3% meer op jaarbasis, vooral ingevolge de invoering van ouderschapsverlof Corona (1)

In augustus 2020 werden in totaal 268.445 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 13.552 meer dan in augustus 2019 (+5,3%). Het gaat om 86.841 uitkeringen voor tijdskrediet (32,3%), 135.977 voor thematische verloven (50,7%) en 45.627 uitkeringen (17,0%) voor loopbaanonderbreking.

Meer dan 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (88.924 eenheden, d.i. 67,1%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor ongeveer 9/10 het ouderschapsverlof (121.153 eenheden, d.i. 89,1%).

 

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 56.490 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 32.434 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 30.351 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 13.193 | Totaal - Eindeloopbaan: 67,1% & Andere onderbrekingen: 32,9%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 121.153 89,1%, Medische bijstand 14.549 10,7% & Palliatief verlof 275 0,2%

 

Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 18.340 en 7.530 eenheden (d.i. -17,4% en -14,2%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming. 

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 40,8% (+39.422 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +41.555 eenheden of +52,2% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk -2.100 en -33 eenheden, d.i. -12,6% en -10,7%.

De stijging in het ouderschapsverlof is te verklaren door de invoering van het ouderschapsverlof Corona in mei 2020. Er zijn in mei 2020 36.678 betalingen, in juni 2020 68.992 betalingen en in juli 44.136 verricht. In augustus tellen we 59.211 betalingen binnen dit nieuwe stelsel, waarvan 15.308 voor halftijdse onderbrekingen, 43.247 voor 1/5e onderbrekingen en 656 voltijdse onderbrekingen. Deze cijfers zijn nog onvolledig omdat de betaalstatistieken van de onderbrekingsuitkeringen van de RVA afgesloten worden op 20/09/2020 en nog geen rekening houden met betalingen verricht na deze datum. De uitkering van het ouderschapsverlof Corona is 25% hoger dan deze van het gewoon ouderschapsverlof, en de maanden opgenomen binnen dit stelsel worden niet in rekening gebracht voor het bepalen van het resterend krediet. Om die reden zijn veel personen overgestapt van bestaande verlofstelsels naar het ouderschapsverlof Corona.

 

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet -18.340, Thematische verloven +39.422, Loopbaanonderbreking -7.530 & Totaal +13.552	Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet -17,4%, Thematische verloven  +40,8%, Loopbaanonderbreking -14,2% & Totaal  +5,3%

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 63,1% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 167.263 eenheden, d.i. 62,3%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 63.946 (73,6%) van de gevallen t.o.v. 79.437 (58,4%) bij de thematische verloven en 23.880 (52,3%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 30.922 of 11,5% van de gevallen (4.234 of 4,9% bij het tijdskrediet, 24.678 of 18,1% bij de thematische verloven en 2.010 of 4,4% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 6.361.

Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 63.946 73,6%, 1/2 18.661 21,5%, Voltijds 4.234 4,9% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 0 0,0%; Thematische verloven: 1/5 79.437 58,4%, 1/2 25.501 18,8%, Voltijds 24.678 18,1% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 6.361 4,7%; Loopbaan- onderbreking: 1/5 23.880 52,3%, 1/2 18.141 39,8%, Voltijds 2.010 4,4% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 1.596 3,5%

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In augustus 2020 ging het om 172.234 vrouwelijke uitkeringstrekkers (64,2%) tegenover 96.211 mannelijke (35,8%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in augustus 2020 gaat het om 188.640 uitkeringstrekkers (70,3%) tegenover 66.456 in het Waals en 13.349 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 24,8% en 5,0%).

 

Verdeling volgens geslacht en gewest: Tijdskrediet: Mannen 37.578 Vrouwen 49.263 Vlaams Gewest 65.066 Waals Gewest 18.440 Brussels H. Gewest 3.335; Thematische verloven: Mannen 45.167 Vrouwen 90.810 Vlaams Gewest 97.115 Waals Gewest 31.324 Brussels H. Gewest 7.538 & Loopbaanonderbreking: Mannen 13.466 Vrouwen 32.161 Vlaams Gewest 26.459 Waals Gewest 16.692 Brussels H. Gewest 2.476Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In augustus 2020 gaat het om 14.919 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 8.185 in het kader van het tijdskrediet, 5.760 bij thematische verloven en 974 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in augustus 2020 65.332 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 78,7% op jaarbasis. (2)

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet: AUGUSTUS 2020 (PDF)

______________

 (1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.