Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - augustus 2021

De onderbrekingsuitkeringen nemen af met 15,3% op jaarbasis in augustus 2021 (1)

In augustus 2021 werden in totaal 227.417 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 41.028 minder dan in augustus 2020 (-15,3%). Het gaat om 87.332 uitkeringen voor tijdskrediet (38,4%), 99.747 voor thematische verloven (43,9%) en 40.338 uitkeringen (17,7%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (78.580 eenheden, d.i. 61,5%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 4/5 het ouderschapsverlof (83.969 eenheden, d.i. 84,2%). Het thematisch verlof voor mantelzorgers, dat vanaf september 2020 in werking trad, betreft 74 eenheden.

Dalingen bij de thematische verloven en de loopbaanonderbreking, stijging bij het tijdskrediet

Voor de thematische verloven en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 36.230 en 5.289 eenheden (d.i. -26,6% en -11,6%). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met -37.184 eenheden of -30,7% op jaarbasis. Deze daling is te wijten aan de afschaffing van het tijdelijke ouderschapsverlof Corona vanaf oktober 2020. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk +861 en +19 eenheden, d.i. +5,9% en +6,9%. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor het tijdskrediet neemt daarentegen toe met 0,6% (+491 eenheden). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017.

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 61,0% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 138.648 eenheden, d.i. 61,0%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 66.004 (75,6%) van de gevallen t.o.v. 51.206 (51,3%) bij de thematische verloven en 21.438 (53,1%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 33.419 of 14,7% van de gevallen (3.960 of 4,5% bij het tijdskrediet, 27.530 of 27,6% bij de thematische verloven en 1.929 of 4,8% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in augustus 2021 toe met 8,1% op jaarbasis (+2.497) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnemen met 17,1% (-28.615).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 10.519.

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In augustus 2021 ging het om 143.263 vrouwelijke uitkeringstrekkers (63,0%) tegenover 84.154 mannelijke (37,0%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in augustus 2021 gaat het om 158.792 uitkeringstrekkers (69,8%) tegenover 57.476 in het Waals en 11.149 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 25,3% en 4,9%).

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In augustus 2021 gaat het om 13.686 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 7.549 in het kader van het tijdskrediet, 5.219 bij thematische verloven en 918 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in augustus 2021 38.160 aanvragen ingediend, wat een daling is van 41,6% op jaarbasis. (2)

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet: AUGUSTUS 2021

(1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.