Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - augustus 2022

De onderbrekingsuitkeringen nemen toe met 1,0% op jaarbasis in juli 2022 (1)

In augustus 2022 werden in totaal 236.107 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 8.690 meer dan in augustus 2021 (+3,8%). Het gaat om 87.266 uitkeringen voor tijdskrediet (37,0%), 111.625 voor thematische verloven (47,3%) en 37.216 uitkeringen (15,8%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (77.203 eenheden, d.i. 62,0%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 4/5 het ouderschapsverlof (94.357 eenheden, d.i. 84,5%). Het thematisch verlof voor mantelzorgers, dat vanaf september 2020 in werking trad, betreft 250 eenheden.

Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Het geheel van onderbrekingsuitkeringen stijgt voor de 5e maand op rij. Met uitzondering van de periode waarin het corona-ouderschapsverlof van toepassing was, tekenen we hiermee de eerste stijgende tendens op sinds de hervormingen van 2015. De stijging valt echter uitsluitend te situeren bij de thematische verloven.

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 66 en 3.122 eenheden (d.i. -0,1% en -7,7%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 11,9% (+11.878 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +10.388 eenheden of +12,4% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk +1.341 en -27 eenheden, d.i. +8,7% en -9,2%.

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 59,0% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 139.301 eenheden, d.i. 59,0%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 66.151 (75,8%) van de gevallen t.o.v. 53.833 (48,2%) bij de thematische verloven en 19.317 (51,9%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 39.302 of 16,6% van de gevallen (4.032 of 4,6% bij het tijdskrediet, 32.884 of 29,5% bij de thematische verloven en 2.386 of 6,4% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in augustus 2022 toe met 17,6% op jaarbasis (+5.883) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd toenemen met 0,5% (+653).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 13.118.

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In augustus 2022 ging het om 144.851 vrouwelijke uitkeringstrekkers (61,3%) tegenover 91.256 mannelijke (38,7%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in augustus 2022 gaat het om 162.672 uitkeringstrekkers (68,9%) tegenover 61.683 in het Waals en 11.752 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 26,1% en 5,0%).

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In augustus 2022 gaat het om 12.124 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 5.594 in het kader van het tijdskrediet, 5.687 bij thematische verloven en 843 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in augustus 2022 43.518 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 14,0% op jaarbasis. (2)

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet: AUGUSTUS 2022 (PDF)

(1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.