Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - december 2020

De onderbrekingsuitkeringen nemen af met 3,6% op jaarbasis in november 2020 (1)

Voor het eerst meer gewone thematische verloven dan tijdskrediet 

In december 2020 werden in totaal 232.191 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 8.688 minder dan in december 2019 (-3,6%). Het gaat om 95.693 uitkeringen voor tijdskrediet (41,2%), 91.712 voor thematische verloven (39,5%) en 44.786 uitkeringen (19,3%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (87.684 eenheden, d.i. 62,5%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 3/4 het ouderschapsverlof (75.640 eenheden, d.i. 78,9%). Het thematisch verlof voor mantelzorgers, dat vanaf september 2020 in werking trad, betreft 2 eenheden.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (89.004 eenheden, d.i. 63,4%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor ongeveer 4/5 het ouderschapsverlof (72.913 eenheden, d.i. 79,5%). Het thematisch verlof voor mantelzorgers, dat vanaf september 2020 in werking trad, betreft 8 eenheden.

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 57.815 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 31.189 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 37.878 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 13.597 | Totaal - Eindeloopbaan: 63,4% & Andere onderbrekingen: 36,6%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 72.913 79,5%, Medische bijstand 18.519 20,2% & Palliatief verlof 272 0,3%

 

Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 6.344 en 6.664 eenheden (d.i. -6,2% en -13,0%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 4,9% (+4.320 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +5.248 eenheden of +7,8% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk -910 en - 26 eenheden, d.i. -4,7% en -8,7%.

 

 

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet -6.344, Thematische verloven +4.320, Loopbaanonderbreking -6.664 & Totaal -8.688	Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet -6,2%, Thematische verloven  +4,9%, Loopbaanonderbreking -13,0% & Totaal -3,6%

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 64,0% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 148.594 eenheden, d.i. 64,0%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 71.847 (75,1%) van de gevallen t.o.v. 52.800 (57,6%) bij de thematische verloven en 23.947 (53,5%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 15.008 of 6,5% van de gevallen (3.998 of 4,2% bij het tijdskrediet, 9.176 of 10,0% bij de thematische verloven en 1.834 of 4,1% bij de loopbaanonderbreking). Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in december 2020 af met 6,5% op jaarbasis (-1.036) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnemen met 5,1% (-7.963).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 9.700.


Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 71.847 75,1%, 1/2 19.848 20,7%, Voltijds 3.998 4,2% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 0 0,0%; Thematische verloven: 1/5 52.800 57,6%, 1/2 20.036 21,8%, Voltijds 9.176 10,0% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 9.700 10,6%; Loopbaan- onderbreking: 1/5 23.947 53,5%, 1/2 17.413 38,9%, Voltijds 1.834 4,1% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 1.592 3,6%

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In december 2020 ging het om 149.451 vrouwelijke uitkeringstrekkers (64,4%) tegenover 82.740 mannelijke (35,6%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in december 2020 gaat het om 162.575 uitkeringstrekkers (70,0%) tegenover 59.393 in het Waals en 10.223 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 25,6% en 4,4%).

 

Aanvullende informatie

Wij dienen er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In december 2020 gaat het om 14.265 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 7.992 in het kader van het tijdskrediet, 5.279 bij thematische verloven en 994 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in december 2020 42.515 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 2,8% op jaarbasis. (2)

Tot slot

Met de onderbrekingsgegevens voor de maand december, zijn ten slotte ook de jaarcijfers voor 2020 vanaf nu beschikbaar. In 2020 telden we gemiddeld 252.046 uitkeringsgerechtigden in een onderbrekingsstelsel per maand. Dit is een verhoging van 2.679 eenheden of 1,1% t.o.v. 2019. Dalingen doen zich voor bij zowel het tijdskrediet (- 11,5%) als de loopbaanonderbreking (-11,9%), de thematische verloven laten een toename van 24,3% noteren. Een deel van deze stijging is te verklaren door het Coronaouderschapsverlof.

Een uitgebreide presentatie en analyse van de jaargegevens voor 2020 worden opgenomen in het RVA-jaarverslag, dat wordt gepubliceerd in maart 2021.

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet: DECEMBER 2020 (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.