Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - februari 2020

In totaal 249.137 onderbrekingsuitkeringen in februari 2020 (1)

In februari 2020 werden in totaal 249.137 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 3.420 minder dan in februari 2019 (-1,4%). Het gaat om 102.112 uitkeringen voor tijdskrediet (41,0%), 96.353 voor thematische verloven (38,7%) en 50.672 uitkeringen (20,3%) voor loopbaanonderbreking.

 Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (95.767 eenheden, d.i. 62,7%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 3/4 het ouderschapsverlof (74.414 eenheden, d.i. 77,2%).

Totaal

Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 9.872 en 4.878 eenheden (d.i. -8,8% en -8,8%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 13,3% (+11.330 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +9.463 eenheden of +14,6% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk +1.895 en -28 eenheden, d.i. +9,6% en -7,1%.

Totall

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 64,7% van de onderbrekingsuitkeringen

 De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 161.188 eenheden, d.i. 64,7%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 76.293 (74,7%) van de gevallen t.o.v. 58.152 (60,4%) bij de thematische verloven en 26.743 (52,8%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 16.521 of 6,6% van de gevallen (3.988 of 3,9% bij het tijdskrediet, 10.416 of 10,8% bij de thematische verloven en 2.117 of 4,2% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in februari 2020 echter toe met 0,8% op jaarbasis (+125) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnemen met 4,1% (-6.919).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10, het nieuwe stelsel binnen het ouderschapsverlof, bedraagt 6.787. 

Totaal

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In februari 2020 ging het om 162.369 vrouwelijke uitkeringstrekkers (65,2%) tegenover 86.768 mannelijke (34,8%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in februari 2020 gaat het om 174.943 uitkeringstrekkers (70,2%) tegenover 62.667 in het Waals en 11.527 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 25,2% en 4,6%). 

TotaalTot slot

 Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In februari 2020 gaat het om 15.991 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 9.090 in het kader van het tijdskrediet, 5.913 bij thematische verloven en 988 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in februari 2020 39.955 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 16,5% op jaarbasis. (2)

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet:  FEBRUARI (PDF)

______________

 (1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.