Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - februari 2021

De onderbrekingsuitkeringen nemen af met 4,5% op jaarbasis in februari 2021 (1)

In februari 2021 werden in totaal 237.886 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 11.251 minder dan in februari 2020 (-4,5%). Het gaat om 96.067 uitkeringen voor tijdskrediet (40,4%), 97.514 voor thematische verloven (41,0%) en 44.305 uitkeringen (18,6%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (88.469 eenheden, d.i. 63,0%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor ongeveer 4/5 het ouderschapsverlof (77.802 eenheden, d.i. 79,8%). Het thematisch verlof voor mantelzorgers, dat vanaf september 2020 in werking trad, betreft 18 eenheden.

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 57.589 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 30.880 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 38.478 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 13.425 | Totaal - Eindeloopbaan: 63,0% & Andere onderbrekingen: 37,0%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 77.802 79,8%, Medische bijstand 19.354 19,8% & Palliatief verlof 340 0,3%

 

Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 6.045 en 6.367 eenheden (d.i. -5,9% en -12,6%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 1,2% (+1.161 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +3.388 eenheden of +4,6% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk -2.216 en -29 eenheden, d.i. -10,3% en -7,9%.

 

 

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet -6.045, Thematische verloven +1.161, Loopbaanonderbreking -6.367 & Totaal -11.251	Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet -5,9%, Thematische verloven  +1,2%, Loopbaanonderbreking -12,6% & Totaal -4,5%

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 64,0% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 152.176 eenheden, d.i. 64,0%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 72.180 (75,1%) van de gevallen t.o.v. 56.237 (57,7%) bij de thematische verloven en 23.759 (53,6%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 15.080 of 6,3% van de gevallen (3.992 of 4,2% bij het tijdskrediet, 9.244 of 9,5% bij de thematische verloven en 1.844 of 4,2% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in februari 2021 af met 8,7% op jaarbasis (-1.441) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnemen met 5,6% (-9.012).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 11.126.


Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 72.180 75,1%, 1/2 19.895 20,7%, Voltijds 3.992 4,2% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 0 0,0%; Thematische verloven: 1/5 56.237 57,7%, 1/2 20.907 21,4%, Voltijds 9.244 9,5% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 11.126 11,4%; Loopbaan- onderbreking: 1/5 23.759 53,6%, 1/2 17.129 38,7%, Voltijds 1.844 4,2% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 1.573 3,6%

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In februari 2021 ging het om 153.163 vrouwelijke uitkeringstrekkers (64,4%) tegenover 84.723 mannelijke (35,6%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in februari 2021 gaat het om 166.712 uitkeringstrekkers (70,1%) tegenover 60.699 in het Waals en 10.475 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 25,5% en 4,4%).

 

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In februari 2021 gaat het om 14.265 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 7.941 in het kader van het tijdskrediet, 5.346 bij thematische verloven en 978 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in februari 2021 36.703 aanvragen ingediend, wat een daling is van 8,1% op jaarbasis. (2)

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet: FEBRUARI 2021 (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.