Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - januari 2020

In totaal 248.751 onderbrekingsuitkeringen in januari 2020 (1)

In januari 2020 werden in totaal 248.751 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 3.774 minder dan in januari 2019 (-1,5%). Het gaat om 102.311 uitkeringen voor tijdskrediet (41,1%), 95.529 voor thematische verloven (38,4%) en 50.911 uitkeringen (20,5%) voor loopbaanonderbreking. 

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (96.085 eenheden, d.i. 62,7%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 3/4 het ouderschapsverlof (73.851 eenheden, d.i. 77,3%).

 

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 60.863 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 35.222 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 41.448 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 15.689 | Totaal - Eindeloopbaan: 62,7% & Andere onderbrekingen: 37,3%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 73.851 77,3%, Medische bijstand 21.361 22,4% & Palliatief verlof 317 0,3%

 

Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 10.309 en 4.842 eenheden (d.i. -9,2% en -8,7%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming. 

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 13,5% (+11.377 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +9.112 eenheden of +14,1% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk +2.292 en -27 eenheden, d.i. +12,0% en -7,9%.

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet -10.309, Thematische verloven +11.377, Loopbaanonderbreking -4.842 & Totaal -3.774	Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet -9,2%, Thematische verloven  +13,5%, Loopbaanonderbreking -8,7% & Totaal -1,5%

 

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 64,5% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 160.416 eenheden, d.i. 64,5%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 76.304 (74,6%) van de gevallen t.o.v. 57.273 (60,0%) bij de thematische verloven en 26.839 (52,7%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 17.369 of 7,0% van de gevallen (4.024 of 3,9% bij het tijdskrediet, 11.216 of 11,7% bij de thematische verloven en 2.129 of 4,2% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in januari 2020 echter toe met 2,2% op jaarbasis (+370) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnemen met 4,2% (-6.989).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10, het nieuwe stelsel binnen het ouderschapsverlof, bedraagt 6.033.

 

Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 76.304 74,6%, 1/2 21.983 21,5%, Voltijds 4.024 3,9% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 0 0,0%; Thematische verloven: 1/5 57.273 60,0%, 1/2 21.007 22,0%, Voltijds 11.216 11,7% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 6.033 6,3%; Loopbaan- onderbreking: 1/5 26.839 52,7%, 1/2 20.120 39,5%, Voltijds 2.129 4,2% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 1.823 3,6%

 

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In januari 2020 ging het om 162.535 vrouwelijke uitkeringstrekkers (65,3%) tegenover 86.216 mannelijke (34,7%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in januari 2020 gaat het om 174.875 uitkeringstrekkers (70,3%) tegenover 62.230 in het Waals en 11.646 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 25,0% en 4,7%).

Verdeling volgens geslacht en gewest: Tijdskrediet: Mannen 40.890 Vrouwen 61.421 Vlaams Gewest 76.298 Waals Gewest 21.976 Brussels H. Gewest 4.037; Thematische verloven: Mannen 30.591 Vrouwen 64.938 Vlaams Gewest 68.571 Waals Gewest 22.062 Brussels H. Gewest 4.896 & Loopbaanonderbreking: Mannen 14.735 Vrouwen 36.176 Vlaams Gewest 30.006 Waals Gewest 18.192 Brussels H. Gewest 2.713

 

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In januari 2020 gaat het om 16.146 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 9.268 in het kader van het tijdskrediet, 5.816 bij thematische verloven en 1.062 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in januari 2020 42.077 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 13,1% op jaarbasis. (2)

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet:  JANUARI 2020 (PDF)

______________

 (1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.