Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - januari 2022

De onderbrekingsuitkeringen nemen af met 2,0% op jaarbasis in januari 2022 (1)

In januari 2022 werden in totaal 233.159 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 4.826 minder dan in januari 2021 (-2,0%). Het gaat om 89.668 uitkeringen voor tijdskrediet (38,5%), 104.605 voor thematische verloven (44,9%) en 38.886 uitkeringen (16,7%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (79.953 eenheden, d.i. 62,2%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor ongeveer 4/5 het ouderschapsverlof (83.346 eenheden, d.i. 79,7%). Het thematisch verlof voor mantelzorgers, dat vanaf september 2020 in werking trad, betreft 221 eenheden.

Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 6.835 en 5.709 eenheden (d.i. -7,1% en -12,8%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 8,0% (+7.718 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +5.987 eenheden of +7,7% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk +1.520 en +55 eenheden, d.i. +7,9% en +19,2%.

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 61,7% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 143.745 eenheden, d.i. 61,7%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 67.726 (75,5%) van de gevallen t.o.v. 55.340 (52,9%) bij de thematische verloven en 20.679 (53,2%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 17.490 of 7,5% van de gevallen (3.915 of 4,4% bij het tijdskrediet, 11.562 of 11,1% bij de thematische verloven en 2.013 of 5,2% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in januari 2022 toe met 11,3% op jaarbasis (+1.771) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnemen met 5,4% (-8.216).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 14.401.

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In januari 2022 ging het om 148.913 vrouwelijke uitkeringstrekkers (63,9%) tegenover 84.246 mannelijke (36,1%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in januari 2022 gaat het om 162.211 uitkeringstrekkers (69,6%) tegenover 60.602 in het Waals en 10.346 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 26,0% en 4,4%).

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In januari 2022 gaat het om 12.504 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 6.763 in het kader van het tijdskrediet, 4.851 bij thematische verloven en 890 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in januari 2022 41.429 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 8,5% op jaarbasis. (2)

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet: JANUARI 2022 (PDF)

(1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.