Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - juli 2019

In totaal 252.282 onderbrekingsuitkeringen in juli 2019 (1)

In juli 2019 werden in totaal 252.282 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 3.493 minder dan in juli 2018 (-1,4%). Het gaat om 105.659 uitkeringen voor tijdskrediet (41,8%), 93.523 voor thematische verloven (37,0%) en 53.355 uitkeringen (21,1%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (99.099 eenheden, d.i. 62,3%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 4/5 het ouderschapsverlof (76.997 eenheden, d.i. 82,3%).

Totaal

Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 3.744 en 5.368 eenheden (d.i. -3,4% en -9,1%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 6,4% (+5.619 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +5.574 eenheden of +7,8% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk +57 en -12 eenheden, d.i. +0,4% en -3,5%.

Totaal

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 63,5% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 160.459 eenheden, d.i. 63,5%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 78.797 (74,6%) van de gevallen t.o.v. 53.773 (57,5%) bij de thematische verloven en 27.889 (52,3%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 32.900 of 13,0% van de gevallen (4.273 of 4,0% bij het tijdskrediet, 26.440 of 28,3% bij de thematische verloven en 2.187 of 4,1% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in juli 2019 echter toe met 11,4% op jaarbasis (+3.365) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnemen met 2,0% (-3.257).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10, het nieuwe stelsel binnen het ouderschapsverlof, bedraagt 255. Bij de start van het komende schooljaar, valt een stijging van dit stelsel te voorzien: ca. de helft van de tot nog toe binnengekomen aanvragen voor een ouderschapsverlof met 1/10 betreft een onderbreking die ingaat vanaf de maand september.

 Totaal

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In juli 2019 ging het om 162.964 vrouwelijke uitkeringstrekkers (64,6%) tegenover 89.318 mannelijke (35,4%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in juli 2019 gaat het om 179.046 uitkeringstrekkers (71,0%) tegenover 60.721 in het Waals en 12.515 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 24,1% en 5,0%).

Totaal

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA-ontvangt. In juli 2019 gaat het om 17.227 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 9.860 in het kader van het tijdskrediet, 6.348 bij thematische verloven en 1.019 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in juli 2019 43.033 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 19,2% op jaarbasis. (2)

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet - JULI 2019 (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.