Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - juli 2020

In totaal 259.328 onderbrekingsuitkeringen in juli 2020 of 2,8% meer op jaarbasis, vooral ingevolge de invoering van ouderschapsverlof Corona (1)

In juli 2020 werden in totaal 259.328 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 7.046 meer dan in juli 2019 (+2,8%). Het gaat om 89.696 uitkeringen voor tijdskrediet (34,6%), 123.369 voor thematische verloven (47,6%) en 46.263 uitkeringen (17,8%) voor loopbaanonderbreking. 

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (89.377 eenheden, d.i. 65,7%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 4/5 het ouderschapsverlof (108.375 eenheden, d.i. 87,8%).

 

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 56.736 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 32.641 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 32.960 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 13.622 | Totaal - Eindeloopbaan: 65,7% & Andere onderbrekingen: 34,3%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 108.375 87,8%, Medische bijstand 14.740 11,9% & Palliatief verlof 254 0,2%

 

Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 15.963 en 7.092 eenheden (d.i. -15,1% en -13,3%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming. 

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 32,3% (+30.101 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +31.378 eenheden of +40,8% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk -1.197 en -80 eenheden, d.i. -7,5% en -24,0%.

De stijging in het ouderschapsverlof is te verklaren door de invoering van het ouderschapsverlof Corona in mei 2020. Er zijn in mei 2020 36.678 betalingen en in juni 2020 68.992 betalingen verricht. In juli tellen we 44.136 betalingen binnen dit nieuwe stelsel, waarvan 11.398 voor halftijdse onderbrekingen, 32.514 voor 1/5e onderbrekingen en 224 voltijdse onderbrekingen. Deze cijfers zijn nog onvolledig omdat de betaalstatistieken van de onderbrekingsuitkeringen van de RVA afgesloten worden op 20/08/2020 en nog geen rekening houden met betalingen verricht na deze datum. De uitkering van het ouderschapsverlof Corona is 25% hoger dan deze van het gewoon ouderschapsverlof, en de maanden opgenomen binnen dit stelsel worden niet in rekening gebracht voor het bepalen van het resterend krediet. Om die reden zijn veel personen overgestapt van bestaande verlofstelsels naar het ouderschapsverlof Corona.

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet -15.963, Thematische verloven +30.101, Loopbaanonderbreking -7.092 & Totaal +7.046	Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet -15,1%, Thematische verloven  +32,3%, Loopbaanonderbreking -13,3% & Totaal  +2,8%

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 63,1% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 163.614 eenheden, d.i. 63,1%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 66.143 (73,7%) van de gevallen t.o.v. 73.228 (59,4%) bij de thematische verloven en 24.243 (52,4%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 27.198 of 10,5% van de gevallen (4.343 of 4,8% bij het tijdskrediet, 20.836 of 16,9% bij de thematische verloven en 2.019 of 4,4% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in juli 2020 echter af met 17,3% op jaarbasis (-5.702) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd toenemen met 2,0% (+3.155).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 6.833.

Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 66.143 73,7%, 1/2 19.210 21,4%, Voltijds 4.343 4,8% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 0 0,0%; Thematische verloven: 1/5 73.228 59,4%, 1/2 22.472 18,2%, Voltijds 20.836 16,9% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 6.833 5,5%; Loopbaan- onderbreking: 1/5 24.243 52,4%, 1/2 18.365 39,7%, Voltijds 2.019 4,4% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 1.636 3,5%

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In juli 2020 ging het om 165.890 vrouwelijke uitkeringstrekkers (64,0%) tegenover 93.438 mannelijke (36,0%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in juli 2020 gaat het om 181.999 uitkeringstrekkers (70,2%) tegenover 65.038 in het Waals en 12.291 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 25,1% en 4,7%).

 

Verdeling volgens geslacht en gewest: Tijdskrediet: Mannen 37.965 Vrouwen 51.731 Vlaams Gewest 67.224 Waals Gewest 19.005 Brussels H. Gewest 3.467; Thematische verloven: Mannen 41.900 Vrouwen 81.469 Vlaams Gewest 87.978 Waals Gewest 29.060 Brussels H. Gewest 6.331 & Loopbaanonderbreking: Mannen 13.573 Vrouwen 32.690 Vlaams Gewest 26.797 Waals Gewest 16.973 Brussels H. Gewest 2.493Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In juli 2020 gaat het om 14.786 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 8.351 in het kader van het tijdskrediet, 5.463 bij thematische verloven en 972 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in juli 2020 93.913 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 118,2% op jaarbasis. (2)

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet: JULI 2020 (PDF)

______________

 (1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.