Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - juli 2022

De onderbrekingsuitkeringen nemen toe met 1,0% op jaarbasis in juli 2022 (1)

In juli 2022 werden in totaal 230.237 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 2.288 meer dan in juli 2021 (+1,0%). Het gaat om 87.299 uitkeringen voor tijdskrediet (37,9%), 106.663 voor thematische verloven (46,3%) en 36.275 uitkeringen (15,8%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (77.114 eenheden, d.i. 62,4%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 4/5 het ouderschapsverlof (89.351 eenheden, d.i. 83,8%). Het thematisch verlof voor mantelzorgers, dat vanaf september 2020 in werking trad, betreft 254 eenheden.

Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Het geheel van onderbrekingsuitkeringen stijgt voor de 4e maand op rij. Met uitzondering van de periode waarin het corona-ouderschapsverlof van toepassing was, tekenen we hiermee de eerste stijgende tendens op sinds de hervormingen van 2015. De stijging valt echter uitsluitend te situeren bij de thematische verloven.

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 1.044 en 4.699 eenheden (d.i. -1,2% en -11,5%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 8,1% (+8.031 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +6.628 eenheden of +8,0% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk +1.254 en -19 eenheden, d.i. +8,1% en -6,1%.

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 60,7% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 139.836 eenheden, d.i. 60,7%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 66.122 (75,7%) van de gevallen t.o.v. 54.298 (50,9%) bij de thematische verloven en 19.416 (53,5%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 33.694 of 14,6% van de gevallen (4.018 of 4,6% bij het tijdskrediet, 27.509 of 25,8% bij de thematische verloven en 2.167 of 6,0% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in juli 2022 toe met 14,9% op jaarbasis (+4.376) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnemen met 1,3% (-1.768).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 13.357.

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In juli 2022 ging het om 140.945 vrouwelijke uitkeringstrekkers (61,2%) tegenover 89.292 mannelijke (38,8%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in juli 2022 gaat het om 159.474 uitkeringstrekkers (69,3%) tegenover 59.600 in het Waals en 11.163 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 25,9% en 4,8%).

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In juli 2022 gaat het om 11.759 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 5.618 in het kader van het tijdskrediet, 5.318 bij thematische verloven en 823 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in juli 2022 40.142 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 6,9% op jaarbasis.(2)

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet: JULI 2022 (PDF)

(1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.