Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - juni 2019

In totaal 246.212 onderbrekingsuitkeringen in juni 2019 (1)

In juni 2019 werden in totaal 246.212 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 7.536 minder dan in juni 2018 (-3,0%). Het gaat om 107.689 uitkeringen voor tijdskrediet (43,7%), 84.524 voor thematische verloven (34,3%) en 54.051 uitkeringen (21,9%) voor loopbaanonderbreking. 

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (100.124 eenheden, d.i. 61,9%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 3/4 het ouderschapsverlof (64.518 eenheden, d.i. 76,3%).  

Totaal

Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 3.481 en 5.377 eenheden (d.i. -3,1% en -9,1%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming. 

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 1,6% (+1.322 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +1.057 eenheden of +1,7% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk +286 en -21 eenheden, d.i. +1,5% en -5,7%.

Totaal

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 67,4% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 165.875 eenheden, d.i. 67,4%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 80.289 (74,6%) van de gevallen t.o.v. 57.271 (67,8%) bij de thematische verloven en 28.315 (52,4%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 17.261 of 7,0% van de gevallen (4.355 of 4,0% bij het tijdskrediet, 10.731 of 12,7% bij de thematische verloven en 2.175 of 4,0% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in juni 2019 echter af met 2,3% op jaarbasis (-400) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnemen met 2,1% (-3.606).

 Totaal

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In juni 2019 ging het om 160.558 vrouwelijke uitkeringstrekkers (65,2%) tegenover 85.654 mannelijke (34,8%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in juni 2019 gaat het om 174.338 uitkeringstrekkers (70,8%) tegenover 60.581 in het Waals en 11.293 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 24,6% en 4,6%).

Totaal

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist.

In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA-ontvangt. In juni 2019 gaat het om 16.966 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 9.985 in het kader van het tijdskrediet, 5.956 bij thematische verloven en 1.025 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in juni 2019 43.625 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 0,8% op jaarbasis. (2)

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet - juni (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.