Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - juni 2020

In totaal 276.561 onderbrekingsuitkeringen in juni 2020 of 12,3% meer op jaarbasis (1)

In juni 2020 werden in totaal 276.561 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 30.349 meer dan in juni 2019 (+12,3%). Het gaat om 89.993 uitkeringen voor tijdskrediet (32,5%), 139.679 voor thematische verloven (50,5%) en 46.889 uitkeringen (17,0%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (90.225 eenheden, d.i. 65,9%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 4/5 het ouderschapsverlof (121.414 eenheden, d.i. 86,9%).

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 57.293 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 32.932 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 32.700 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 13.957 | Totaal - Eindeloopbaan: 65,9% & Andere onderbrekingen: 34,1%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 121.414 86,9%, Medische bijstand 18.021 12,9% & Palliatief verlof 244 0,2%

 

Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 17.696 en 7.162 eenheden (d.i. -16,4% en -13,3%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 65,4% (+55.207 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +56.896 eenheden of +88,2% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk -1.587 en -102 eenheden, d.i. -8,1% en -29,5%.

De stijging in het ouderschapsverlof is te verklaren door de invoering van het ouderschapsverlof Corona in mei 2020: in juni tellen we 68.992 betalingen binnen dit nieuwe stelsel, waarvan 21.835 voor halftijdse onderbrekingen en 47.157 voor 1/5e onderbrekingen. Deze cijfers zijn nog onvolledig omdat de betaalstatistieken van de onderbrekingsuitkeringen van de RVA afgesloten worden op 22/07/2020 en nog geen rekening houden met betalingen verricht na deze datum. De uitkering van het ouderschapsverlof Corona is 25% hoger dan deze van het gewoon ouderschapsverlof, en de maanden opgenomen binnen dit stelsel worden niet in rekening gebracht voor het bepalen van het resterend krediet. Om die reden zijn veel personen overgestapt van bestaande verlofstelsels naar het ouderschapsverlof Corona.

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet -17.696, Thematische verloven +55.207, Loopbaanonderbreking -7.162 & Totaal +30.349	Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet -16,4%, Thematische verloven  +65,4%, Loopbaanonderbreking -13,3% & Totaal  +12,3%

 De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 64,1% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 177.324 eenheden, d.i. 64,1%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 66.270 (73,6%) van de gevallen t.o.v. 86.463 (61,9%) bij de thematische verloven en 24.591 (52,4%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 16.940 of 6,1% van de gevallen (4.276 of 4,8% bij het tijdskrediet, 10.640 of 7,6% bij de thematische verloven en 2.024 of 4,3% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in juni 2020 echter af met 1,9% op jaarbasis (-321) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd toenemen met 6,9% (+11.449).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 7.300.

Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 66.270 73,6%, 1/2 19.447 21,6%, Voltijds 4.276 4,8% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 0 0,0%; Thematische verloven: 1/5 86.463 61,9%, 1/2 35.276 25,3%, Voltijds 10.640 7,6% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 7.300 5,2%; Loopbaan- onderbreking: 1/5 24.591 52,4%, 1/2 18.606 39,7%, Voltijds 2.024 4,3% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 1.668 3,6%

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In juni 2020 ging het om 177.006 vrouwelijke uitkeringstrekkers (64,0%) tegenover 99.555 mannelijke (36,0%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in juni 2020 gaat het om 194.180 uitkeringstrekkers (70,2%) tegenover 69.149 in het Waals en 13.232 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 25,0% en 4,8%).

 

Verdeling volgens geslacht en gewest: Tijdskrediet: Mannen 38.227 Vrouwen 51.766 Vlaams Gewest 67.342 Waals Gewest 19.031 Brussels H. Gewest 3.620; Thematische verloven: Mannen 47.563 Vrouwen 92.116 Vlaams Gewest 99.703 Waals Gewest 32.966 Brussels H. Gewest 7.010 & Loopbaanonderbreking: Mannen 13.765 Vrouwen 33.124 Vlaams Gewest 27.135 Waals Gewest 17.152 Brussels H. Gewest 2.602Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In juni 2020 gaat het om 14.675 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 8.314 in het kader van het tijdskrediet, 5.394 bij thematische verloven en 967 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in juni 2020 92.683 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 112,5% op jaarbasis. (2)

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet: JUNI 2020 (PDF)

______________

 (1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.