Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - juni 2022

De onderbrekingsuitkeringen nemen toe met 1,0% op jaarbasis in juni 2022 (1)

In juni 2022 werden in totaal 230.623 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 2.263 meer dan in juni 2021 (+1,0%). Het gaat om 88.235 uitkeringen voor tijdskrediet (38,3%), 105.505 voor thematische verloven (45,7%) en 36.883 uitkeringen (16,0%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (77.192 eenheden, d.i. 61,7%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor ongeveer 4/5 het ouderschapsverlof (83.879 eenheden, d.i. 79,5%). Het thematisch verlof voor mantelzorgers, dat vanaf september 2020 in werking trad, betreft 281 eenheden.

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 51.951 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 25.241 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 36.284 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 11.642 | Totaal - Eindeloopbaan: 61,7% & Andere onderbrekingen: 38,3%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 83.879 79,5%, Medische bijstand 20.993 19,9% & Palliatief verlof 352 0,3%

Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 2.216 en 4.953 eenheden (d.i. -2,5% en -11,8%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 9,8% (+9.432 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +7.843 eenheden of +10,3% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk +1.399 en +6 eenheden, d.i. +7,1% en +1,7%.

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 62,4% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 143.923 eenheden, d.i. 62,4%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 66.894 (75,8%) van de gevallen t.o.v. 57.343 (54,4%) bij de thematische verloven en 19.686 (53,4%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 17.878 of 7,8% van de gevallen (4.003 of 4,5% bij het tijdskrediet, 11.704 of 11,1% bij de thematische verloven en 2.171 of 5,9% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in juni 2022 toe met 10,5% op jaarbasis (+1.696) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnemen met 1,6% (-2.363).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 15.410.

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In juni 2022 ging het om 143.857 vrouwelijke uitkeringstrekkers (62,4%) tegenover 86.766 mannelijke (37,6%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in juni 2022 gaat het om 160.467 uitkeringstrekkers (69,6%) tegenover 59.915 in het Waals en 10.241 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 26,0% en 4,4%).

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In juni 2022 gaat het om 11.753 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 5.809 in het kader van het tijdskrediet, 5.122 bij thematische verloven en 822 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in juni 2022 57.991 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 12,6% op jaarbasis. (2)

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet: JUNI 2022 (PDF)

(1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.