Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - maart 2020

In totaal 249.798 onderbrekingsuitkeringen in maart 2020 (1)

In maart 2020 werden in totaal 249.798 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 2.611 minder dan in maart 2019 (-1,0%). Het gaat om 101.614 uitkeringen voor tijdskrediet (40,7%), 98.133 voor thematische verloven (39,3%) en 50.051 uitkeringen (20,0%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (95.207 eenheden, d.i. 62,8%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 3/4 het ouderschapsverlof (76.072 eenheden, d.i. 77,5%).

Totaal

Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 9.702 en 5.274 eenheden (d.i. -8,7% en -9,5%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet- gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet   voor   ambtenaren    van    de    Vlaamse    openbare    sector    vanaf   2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 14,4% (+12.365 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +10.252 eenheden of +15,6% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk +2.070 en +43 eenheden, d.i. +10,6% en +12,8%.

Totaal

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 64,4% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 160.867 eenheden, d.i. 64,4%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 75.770 (74,6%) van de gevallen t.o.v. 58.696 (59,8%) bij de thematische verloven en 26.401 (52,7%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 17.296 of 6,9% van de gevallen (4.040 of 4,0% bij het tijdskrediet, 11.143 of 11,4% bij de thematische verloven en 2.113 of 4,2% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in maart 2020 echter toe met 3,9% op jaarbasis (+652) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnemen met 4,5% (-7.496).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10, het nieuwe stelsel binnen het ouderschapsverlof, bedraagt 7.504.

Totaal

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In maart 2020 ging het om 162.363 vrouwelijke uitkeringstrekkers (65,0%) tegenover 87.435 mannelijke (35,0%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in maart 2020 gaat het om 175.509 uitkeringstrekkers (70,3%) tegenover 62.697 in het Waals en 11.592 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 25,1% en 4,6%).

TotaalTot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In maart 2020 gaat het om 16.122 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 8.947 in het kader van het tijdskrediet, 6.187 bij thematische verloven en 988 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in maart 2020 41.598 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 8,3% op jaarbasis. [2]

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet:  MAART (PDF)

______________

 (1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.