Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - maart 2021

De onderbrekingsuitkeringen nemen af met 5,2% op jaarbasis in maart 2021 (1)

In maart 2021 werden in totaal 236.814 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 12.984 minder dan in maart 2020 (-5,2%). Het gaat om 95.806 uitkeringen voor tijdskrediet (40,5%), 96.945 voor thematische verloven (40,9%) en 44.063 uitkeringen (18,6%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (87.682 eenheden, d.i. 62,7%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor ongeveer 4/5 het ouderschapsverlof (76.983 eenheden, d.i. 79,4%). Het thematisch verlof voor mantelzorgers, dat vanaf september 2020 in werking trad, betreft 65 eenheden.

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 56.953 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 30.729 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 38.853 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 13.334 | Totaal - Eindeloopbaan: 62,7% & Andere onderbrekingen: 37,3%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 76.983 79,4%, Medische bijstand 19.547 20,2% & Palliatief verlof 350 0,4%

 

Dalingen bij alle stelsels

Voor het tijdskrediet, de thematische verloven en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 5.808, 1.188 en 5.988 eenheden. (d.i. -5,7%, -1,2% en -12,0%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +911 eenheden of +1,2% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk -2.136 en -28 eenheden, d.i. -9,9% en -7,4%. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

 

 

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet -5.808, Thematische verloven -1.188, Loopbaanonderbreking -5.988 & Totaal -12.984	Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet -5,7%, Thematische verloven -1,2%, Loopbaanonderbreking -12,0% & Totaal -5,2%

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 63,90% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 151.250 eenheden, d.i. 63,9%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 71.876 (75,0%) van de gevallen t.o.v. 55.719 (57,5%) bij de thematische verloven en 23.655 (53,7%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 15.068 of 6,4% van de gevallen (4.059 of 4,2% bij het tijdskrediet, 9.189 of 9,5% bij de thematische verloven en 1.820 of 4,1% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in maart 2021 af met 12,9% op jaarbasis (-2.228) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnemen met 6,0% (-9.617).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 11.515.

Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 71.876 75,0%, 1/2 19.871 20,7%, Voltijds 4.059 4,2% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 0 0,0%; Thematische verloven: 1/5 55.719 57,5%, 1/2 20.522 21,2%, Voltijds 9.189 9,5% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 11.515 11,9%; Loopbaan- onderbreking: 1/5 23.655 53,7%, 1/2 17.035 38,7%, Voltijds 1.820 4,1% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 1.553 3,5%

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In maart 2021 ging het om 152.147 vrouwelijke uitkeringstrekkers (64,2%) tegenover 84.667 mannelijke (35,8%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in maart 2021 gaat het om 165.696 uitkeringstrekkers (70,0%) tegenover 60.653 in het Waals en 10.465 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 25,6% en 4,4%).

 

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In maart 2021 gaat het om 14.135 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 7.859 in het kader van het tijdskrediet, 5.305 bij thematische verloven en 971 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in maart 2021 42.840 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 3,0% op jaarbasis. (2)

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet: MAART 2021 (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.