Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - maart 2022

De onderbrekingsuitkeringen nemen af met 0,8% op jaarbasis in maart 2022 (1)

In maart 2022 werden in totaal 234.986 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 1.828 minder dan in maart 2021 (-0,8%). Het gaat om 90.836 uitkeringen voor tijdskrediet (38,7%), 105.627 voor thematische verloven (45,0%) en 38.523 uitkeringen (16,4%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (80.972 eenheden, d.i. 62,6%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor ongeveer 4/5 het ouderschapsverlof (84.254 eenheden, d.i. 79,8%). Het thematisch verlof voor mantelzorgers, dat vanaf september 2020 in werking trad, betreft 251 eenheden.

Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 4.970 en 5.540 eenheden (d.i. -5,2% en -12,6%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 9,0% (+8.682 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +7.271 eenheden of +9,4% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk +1.242 en -17 eenheden, d.i. +6,4% en -4,9%.

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 62,2% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 146.058 eenheden, d.i. 62,2%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 68.656 (75,6%) van de gevallen t.o.v. 56.841 (53,8%) bij de thematische verloven en 20.561 (53,4%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 16.853 of 7,2% van de gevallen (3.876 of 4,3% bij het tijdskrediet, 10.911 of 10,3% bij de thematische verloven en 2.066 of 5,4% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in maart 2022 toe met 11,9% op jaarbasis (+1.785) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnemen met 3,4% (-5.192).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 15.088.

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In maart 2022 ging het om 148.636 vrouwelijke uitkeringstrekkers (63,3%) tegenover 86.350 mannelijke (36,7%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in maart 2022 gaat het om 163.383 uitkeringstrekkers (69,5%) tegenover 61.240 in het Waals en 10.363 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 26,1% en 4,4%).

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In maart 2022 gaat het om 12.280 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 6.344 in het kader van het tijdskrediet, 5.079 bij thematische verloven en 857 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in maart 2022 51.350 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 19,9% op jaarbasis.(2)

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet: MAART 2022 (PDF)

(1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.