Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - mei 2019

In totaal 247.295 onderbrekingsuitkeringen in mei 2019 (1)

In mei 2019 werden in totaal 247.295 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 6.777 minder dan in mei 2018 (-2,7%). Het gaat om 108.469 uitkeringen voor tijdskrediet (43,9%), 84.599 voor thematische verloven (34,2%) en 54.227 uitkeringen (21,9%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (101.171 eenheden, d.i. 62,2%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 3/4 het ouderschapsverlof (64.543 eenheden, d.i. 76,3%).Totaal


Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 3.145 en 5.544 eenheden (d.i. -2,8% en -9,3%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zogenaamde zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 1 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 2,3% (+1.912 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +1.509 eenheden of +2,4% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk +420 en -17 eenheden, d.i. +2,2% en -4,8%.

Variaties


De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 67,6% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 167.206 eenheden, d.i. 67,6%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 80.926 (74,6%) van de gevallen t.o.v. 57.783 (68,3%) bij de thematische verloven en 28.497 (52,6%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 16.270 of 6,6% van de gevallen (4.280 of 3,9% bij het tijdskrediet, 9.867 of 11,7% bij de thematische verloven en 2.123 of 3,9% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in mei 2019 echter af met 0,1% op jaarbasis (-18) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnemen met 1,9% (-3.286).

Werkregimes

 

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In mei 2019 ging het om 161.696 vrouwelijke uitkeringstrekkers (65,4%) tegenover 85.599 mannelijke (34,6%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in mei 2019 gaat het om 175.076 uitkeringstrekkers (70,8%) tegenover 60.831 in het Waals en 11.388 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 24,6% en 4,6%).

Verdeling volgens geslacht


Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA-ontvangt. In mei 2019 gaat het om 17.088 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 9.992 in het kader van het tijdskrediet, 6.075 bij thematische verloven en 1.021 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in mei 2019 40.371 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 10,1% op jaarbasis.(2)

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet (EXCEL)

 


 

(1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. Een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen is momenteel in ontwikkeling.