Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - mei 2020

In totaal 257.422 onderbrekingsuitkeringen in mei 2020 of 4,1% meer op jaarbasis (1)

In mei 2020 werden in totaal 257.422 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 10.127 meer dan in mei 2019 (+4,1%). Het gaat om 94.369 uitkeringen voor tijdskrediet (36,7%), 115.315 voor thematische verloven (44,8%) en 47.738 uitkeringen (18,5%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (91.143 eenheden, d.i. 64,1%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 4/5 het ouderschapsverlof (96.037 eenheden, d.i. 83,3%).

Totaal

 

Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 14.100 en 6.489 eenheden (d.i. -13,0% en -12,0%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het  zorgkrediet  voor  ambtenaren  van  de  Vlaamse openbare sector  vanaf  2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 36,3% (+30.716 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +31.494 eenheden of +48,8% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk -657 en - 121 eenheden, d.i. -3,3% en -35,8%.

De stijging in het ouderschapsverlof is te verklaren door de invoering van het ouderschapsverlof Corona in mei 2020: in mei tellen we 36.898 betalingen binnen dit nieuwe stelsel, waarvan 9.906 voor halftijdse onderbrekingen en 26.992 voor 1/5e onderbrekingen. De uitkering van het ouderschapsverlof Corona is 25% hoger dan deze van het gewoon ouderschapsverlof, en de maanden opgenomen binnen dit stelsel worden niet in rekening gebracht voor het bepalen van het resterend krediet. Om die reden zijn veel personen overgestapt van bestaande verlofstelsels naar het ouderschapsverlof Corona: 51% van de betalingen betreft personen die uit een ander stelsel komen.

Totaal

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 64,9% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 167.110 eenheden, d.i. 64,9%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 69.982 (74,2%) van de gevallen t.o.v. 71.952 (62,4%) bij de thematische verloven en 25.176 (52,7%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 16.124 of 6,3% van de gevallen (4.084 of 4,3% bij het tijdskrediet, 10.027 of 8,7% bij de thematische verloven en 2.013 of 4,2% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in mei 2020 echter af met 0,9% op jaarbasis (-146) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnemen met 0,1% (-96).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 7.597.

Totaal

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In mei 2020 ging het om 165.057 vrouwelijke uitkeringstrekkers (64,1%) tegenover 92.365 mannelijke (35,9%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in mei 2020 gaat het om 180.878 uitkeringstrekkers (70,3%) tegenover 64.656 in het Waals en 11.888 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 25,1% en 4,6%).

 

TotaalTot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In mei 2020 gaat het om 14.893 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 8.502 in het kader van het tijdskrediet, 5.449 bij thematische verloven en 942 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in mei 2020 58.432 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 44,7% op jaarbasis. (2)

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet:  MEI (PDF)

______________

 (1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.