Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - mei 2021

De onderbrekingsuitkeringen nemen af met 10,5% op jaarbasis in mei 2021 (1)

In mei 2021 werden in totaal 230.287 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 27.135 minder dan in mei 2020 (-10,5%). Het gaat om 91.438 uitkeringen voor tijdskrediet (39,7%), 96.658 voor thematische verloven (42,0%) en 42.191 uitkeringen (18,3%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (81.950 eenheden, d.i. 61,3%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor ongeveer 4/5 het ouderschapsverlof (76.462 eenheden, d.i. 79,1%). Het thematisch verlof voor mantelzorgers, dat vanaf september 2020 in werking trad, betreft 69 eenheden.

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 52.978 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 28.972 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 38.460 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 13.219 | Totaal - Eindeloopbaan: 61,3% & Andere onderbrekingen: 38,7%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 76.462 79,1%, Medische bijstand 19.799 20,5% & Palliatief verlof 328 0,3%

 

Dalingen bij alle stelsels

Voor het tijdskrediet, de thematische verloven en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 2.931, 18.657 en 5.547 eenheden. (d.i. -3,1%, -16,2% en -11,6%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met -19.575 eenheden of -20,4% op jaarbasis. In mei 2020 leidde de invoering van het tijdelijke ouderschapsverlof Corona tot een verhoogd niveau, wat de grote afname van het ouderschapsverlof verklaart in mei 2021. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evenwel stijgende evoluties van respectievelijk +738 en +111 eenheden, d.i. +3,9% en +51,2%. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet -2.931, Thematische verloven -18.657, Loopbaanonderbreking -5.547 & Totaal -27.135	Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet -3,1%, Thematische verloven -16,2%, Loopbaanonderbreking -11,6% & Totaal -10,5%

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 64,2% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 147.889 eenheden, d.i. 64,2%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 68.880 (75,3%) van de gevallen t.o.v. 56.386 (58,3%) bij de thematische verloven en 22.623 (53,6%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 15.312 of 6,6% van de gevallen (4.020 of 4,4% bij het tijdskrediet, 9.429 of 9,8% bij de thematische verloven en 1.863 of 4,4% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in mei 2021 af met 5,0% op jaarbasis (-812); en de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd nemen af met 11,5% (-19.221).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 12.078.

Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 68.880 75,3%, 1/2 18.538 20,3%, Voltijds 4.020 4,4% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 0 0,0%; Thematische verloven: 1/5 56.386 58,3%, 1/2 18.765 19,4%, Voltijds 9.429 9,8% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 12.078 12,5%; Loopbaan- onderbreking: 1/5 22.623 53,6%, 1/2 16.247 38,5%, Voltijds 1.863 4,4% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 1.458 3,5%

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In mei 2021 ging het om 147.059 vrouwelijke uitkeringstrekkers (63,9%) tegenover 83.228 mannelijke (36,1%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in mei 2021 gaat het om 160.968 uitkeringstrekkers (69,9%) tegenover 59.130 in het Waals en 10.189 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 25,7% en 4,4%).

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In mei 2021 gaat het om 13.623 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 7.784 in het kader van het tijdskrediet, 4.882 bij thematische verloven en 957 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. In mei 2021 werden 38.915 aanvragen ingediend, wat eveneens een daling is op jaarbasis (-33,4%). (2)

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet: MEI 2021 (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.