Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - november 2019

In totaal 248.211 onderbrekingsuitkeringen in november 2019 (1)

In november 2019 werden in totaal 248.211 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 1.563 minder dan in november 2018 (-.0,6%). Het gaat om 104.340 uitkeringen voor tijdskrediet (42,0%), 91.736 voor thematische verloven (37,0%) en 52.135 uitkeringen (21,0%) voor loopbaanonderbreking. 

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (96.517 eenheden, d.i. 61,7%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 3/4 het ouderschapsverlof (69.931 eenheden, d.i. 76,2%). 

 

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 60.681 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 35.836 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 43.659 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 16.299 | Totaal - Eindeloopbaan: 61,7% & Andere onderbrekingen: 38,3%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 69.931 76,2%, Medische bijstand 21.415 23,3% & Palliatief verlof .390 0,4%

 

Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven 

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 5.606 en 4.907 eenheden (d.i. -5,1% en -8,6%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming. 

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 10,8% (+8.950 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +6.754 eenheden of +10,7% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk +2.108 en +.88 eenheden, d.i. +10,9% en +29,1%.

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet -5.606, Thematische verloven +8.950, Loopbaanonderbreking -4.907 & Totaal -1.563 / Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet -5,1%, Thematische verloven  +10,8%, Loopbaanonderbreking -8,6% & Totaal -0,6%

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 65,1% van de onderbrekingsuitkeringen 

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 161.683 eenheden, d.i. 65,1%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 78.077 (74,8%) van de gevallen t.o.v. 56.109 (61,2%) bij de thematische verloven en 27.497 (52,7%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 15.839 of 6,4% van de gevallen (4.067 of 3,9% bij het tijdskrediet, 9.558 of 10,4% bij de thematische verloven en 2.214 of 4,2% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in november 2019 echter toe met 1,6% op jaarbasis (+.244) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnemen met 2,4% (-3.913).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10, het nieuwe stelsel binnen het ouderschapsverlof, bedraagt 4.348. 

Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 78.077 74,8%, 1/2 22.196 21,3%, Voltijds 4.067 3,9% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) .0 0,0%; Thematische verloven: 1/5 56.109 61,2%, 1/2 21.721 23,7%, Voltijds 9.558 10,4% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 4.348 4,7%; Loopbaan- onderbreking: 1/5 27.497 52,7%, 1/2 20.553 39,4%, Voltijds 2.214 4,2% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 1.871 3,6%

Verdeling volgens geslacht en gewest 

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In november 2019 ging het om 162.246 vrouwelijke uitkeringstrekkers (65,4%) tegenover 85.965 mannelijke (34,6%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in november 2019 gaat het om 174.949 uitkeringstrekkers (70,5%) tegenover 61.845 in het Waals en 11.417 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 24,9% en 4,6%).

 

Verdeling volgens geslacht en gewest: Tijdskrediet: Mannen 41.024 Vrouwen 63.316 Vlaams Gewest 77.659 Waals Gewest 22.556 Brussels H. Gewest 4.125; Thematische verloven: Mannen 29.753 Vrouwen 61.983 Vlaams Gewest 66.162 Waals Gewest 21.046 Brussels H. Gewest 4.528 & Loopbaanonderbreking: Mannen 15.188 Vrouwen 36.947 Vlaams Gewest 31.128 Waals Gewest 18.243 Brussels H. Gewest 2.764

Tot slot 

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA-ontvangt. In november 2019 gaat het om 15.518 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 9.421 in het kader van het tijdskrediet, 5.089 bij thematische verloven en 1.008 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in november 2019 36.500 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 10,6% op jaarbasis. (1)

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet: NOVEMBER (PDF)

______________

 (1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.