Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - november 2020

De onderbrekingsuitkeringen nemen af met 4,9% op jaarbasis in november 2020 (1)

Voor het eerst meer gewone thematische verloven dan tijdskrediet 

In november 2020 werden in totaal 236.029 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 12.182 minder dan in november 2019 (-4,9%). Het gaat om 95.039 uitkeringen voor tijdskrediet (40,3%), 95.819 voor thematische verloven (40,6%) en 45.171 uitkeringen (19,1%) voor loopbaanonderbreking. 

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (87.684 eenheden, d.i. 62,5%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 3/4 het ouderschapsverlof (75.640 eenheden, d.i. 78,9%). Het thematisch verlof voor mantelzorgers, dat vanaf september 2020 in werking trad, betreft 2 eenheden.

Dit brengt het totaal voor gewone thematische verloven op 95.391 eenheden. Het aantal thematische verloven bereikt daarmee een hoger peil dan het tijdskrediet en dit voor het eerst sinds de oprichting van het tijdskrediet in 2002.

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 56.328 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 31.356 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 38.711 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 13.815 | Totaal - Eindeloopbaan: 62,5% & Andere onderbrekingen: 37,5%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 75.640 78,9%, Medische bijstand 19.846 20,7% & Palliatief verlof 331 0,3%

 

Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 9.301 en 6.964 eenheden (d.i. -8,9% en -13,4%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming. 

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 4,5% (+4.083 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +5.709 eenheden of +8,2% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk -1.569 en - 59 eenheden, d.i. -7,3% en -15,1%.

 

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet -9.301, Thematische verloven +4.083, Loopbaanonderbreking -6.964 & Totaal -12.182	Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet -8,9%, Thematische verloven  +4,5%, Loopbaanonderbreking -13,4% & Totaal -4,9%

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 64,0% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 150.953 eenheden, d.i. 64,0%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 71.230 (74,9%) van de gevallen t.o.v. 55.598 (58,0%) bij de thematische verloven en 24.125 (53,4%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 14.612 of 6,2% van de gevallen (4.109 of 4,3% bij het tijdskrediet, 8.626 of 9,0% bij de thematische verloven en 1.877 of 4,2% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in november 2020  af met 7,8% op jaarbasis (-1.227) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnemen met 6,6% (-10.730).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 9.912.


Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 71.230 74,9%, 1/2 19.700 20,7%, Voltijds 4.109 4,3% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 0 0,0%; Thematische verloven: 1/5 55.598 58,0%, 1/2 21.683 22,6%, Voltijds 8.626 9,0% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 9.912 10,3%; Loopbaan- onderbreking: 1/5 24.125 53,4%, 1/2 17.537 38,8%, Voltijds 1.877 4,2% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 1.632 3,6%

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In november 2020 ging het om 152.405 vrouwelijke uitkeringstrekkers (64,6%) tegenover 83.624 mannelijke (35,4%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in november 2020 gaat het om 164.958 uitkeringstrekkers (69,9%) tegenover 60.445 in het Waals en 10.626 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 25,6% en 4,5%).

 

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In november 2020 gaat het om 13.859 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 8.053 in het kader van het tijdskrediet, 4.797 bij thematische verloven en 1.009 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in november 2020 42.440 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 16,3% op jaarbasis. (2)

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet: NOVEMBER 2020 (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.