Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - november 2021

De onderbrekingsuitkeringen nemen af met 3,2% op jaarbasis in november 2021 (1)

In november 2021 werden in totaal 228.403 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 7.626 minder dan in november 2020 (-3,2%). Het gaat om 87.956 uitkeringen voor tijdskrediet (38,5%), 101.173 voor thematische verloven (44,3%) en 39.274 uitkeringen (17,2%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (78.078 eenheden, d.i. 61,4%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 3/4 het ouderschapsverlof (79.568 eenheden, d.i. 78,6%). Het thematisch verlof voor mantelzorgers, dat vanaf september 2020 in werking trad, betreft 149 eenheden.

Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 7.083 en 5.897 eenheden (d.i. -7,5% en -13,1%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 5,6% (+5.354 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +3.928 eenheden of +5,2% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk +1.245 en +34 eenheden, d.i. +6,3% en +10,3%.

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 62,1% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 141.875 eenheden, d.i. 62,1%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 66.709 (75,8%) van de gevallen t.o.v. 54.383 (53,8%) bij de thematische verloven en 20.783 (52,9%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 15.276 of 6,7% van de gevallen (3.887 of 4,4% bij het tijdskrediet, 9.386 of 9,3% bij de thematische verloven en 2.003 of 5,1% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in november 2021 toe met 4,5% op jaarbasis (+664) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnemen met 6,0% (-9.078).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 13.731.

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In november 2021 ging het om 146.054 vrouwelijke uitkeringstrekkers (63,9%) tegenover 82.349 mannelijke (36,1%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in november 2021 gaat het om 158.728 uitkeringstrekkers (69,5%) tegenover 59.590 in het Waals en 10.085 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 26,1% en 4,4%).

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In november 2021 gaat het om 12.953 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 7.271 in het kader van het tijdskrediet, 4.765 bij thematische verloven en 917 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in november 2021 37.508 aanvragen ingediend, wat een daling is van 11,6% op jaarbasis. (2)

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet: NOVEMBER 2021

(1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.