Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - november 2022

De onderbrekingsuitkeringen nemen toe met 2,8% op jaarbasis in november 2022 (1)

In november 2022 werden in totaal 234.812 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 6.409 meer dan in november 2021 (+2,8%). Het gaat om 88.560 uitkeringen voor tijdskrediet (37,7%), 110.247 voor thematische verloven (47,0%) en 36.005 uitkeringen (15,3%) voor loopbaanonderbreking. 

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (77.585 eenheden, d.i. 62,3%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 3/4 het ouderschapsverlof (87.006 eenheden, d.i. 78,9%).

cijfers

Daling bij de loopbaanonderbreking, stijgingen bij het tijdskrediet en de thematische verloven

Voor de loopbaanonderbreking noteren we een daling van 3.269 eenheden (d.i. -8,3%). De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming. 

Het aantal uitkeringen voor het tijdskrediet en de thematische verloven neemt daarentegen toe met 0,7% en 9,0% (respectievelijk +604 en +9.074 eenheden). Voor het tijdskrediet situeert de stijging zich uitsluitend bij de mannelijke onderbrekers en de eindeloopbaanstelsels. De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +7.438 eenheden of +9,4% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk +1.454 en +3 eenheden, d.i. +6,9% en +0,8%.

Cijfers

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 61,0% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 143.172 eenheden, d.i. 61,0%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 67.340 (76,0%) van de gevallen t.o.v. 56.599 (51,3%) bij de thematische verloven en 19.233 (53,4%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 16.169 of 6,9% van de gevallen (3.818 of 4,3% bij het tijdskrediet, 10.143 of 9,2% bij de thematische verloven en 2.208 of 6,1% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in november 2022  toe met 5,9% op jaarbasis (+893) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd toenemen met 0,9% (+1.297).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 16.628.

Cijfers

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In november 2022 ging het om 146.281 vrouwelijke uitkeringstrekkers (62,3%) tegenover 88.531 mannelijke (37,7%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in november 2022 gaat het om 162.859 uitkeringstrekkers (69,4%) tegenover 61.806 in het Waals en 10.147 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 26,3% en 4,3%).

Cijfers

 

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In november 2022 gaat het om 11.288 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 5.465 in het kader van het tijdskrediet, 4.982 bij thematische verloven en 841 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in november 2022 41.216 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 9,9% op jaarbasis. (2)

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet:  NOVEMBER 2022 (PDF) 

(1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.

Pers

Bent u journalist?

Contacteer de cel Communicatie.

Keizerslaan 7
1000 Brussel

Tel. +32 2 515 42 81
E-mail dircom@rva.be