Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - oktober 2020

De onderbrekingsuitkeringen nemen toe met 5,0% op jaarbasis in oktober 2020 (1)

Het ouderschapsverlof Corona is niet meer mogelijk vanaf 1 oktober

In oktober 2020 werden in totaal 236.332 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 12.331 minder dan in oktober 2019 (-5,0%). Het gaat om 94.689 uitkeringen voor tijdskrediet (40,1%), 96.141 voor thematische verloven (40,7%) en 45.502 uitkeringen (19,3%) voor loopbaanonderbreking. 

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (88.016 eenheden, d.i. 62,8%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 3/4 het ouderschapsverlof (75.669 eenheden, d.i. 78,7%). Het thematisch verlof voor mantelzorgers, dat vanaf september 2020 in werking trad, betreft 5 eenheden.

 

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 56.436 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 31.580 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 38.253 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 13.922 | Totaal - Eindeloopbaan: 62,8% & Andere onderbrekingen: 37,2%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 75.669 78,7%, Medische bijstand 20.092 20,9% & Palliatief verlof 375 0,4%

 

Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 9.860 en 6.687 eenheden (d.i. -9,4% en -12,8%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming. 

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 4,6% (+4.216 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +5.619 eenheden of +8,0% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk -1.390 en -18 eenheden, d.i. -6,5% en -4,6%.

Het specifieke ouderschapsverlof Corona dat dit jaar werd ingevoerd, kon worden opgenomen tijdens de periode van 1 mei tot 30 september.

 

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet -9.860, Thematische verloven +4.216, Loopbaanonderbreking -6.687 & Totaal -12.331	Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet -9,4%, Thematische verloven  +4,6%, Loopbaanonderbreking -12,8% & Totaal -5,0%

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 63,7% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 150.441 eenheden, d.i. 63,7%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 70.800 (74,8%) van de gevallen t.o.v. 55.416 (57,6%) bij de thematische verloven en 24.225 (53,2%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 14.980 of 6,3% van de gevallen (4.174 of 4,4% bij het tijdskrediet, 8.899 of 9,3% bij de thematische verloven en 1.907 of 4,2% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in oktober 2020  af met 7,9% op jaarbasis (-1.278) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnemen met 7,3% (-11.914).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 9.767.

Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 70.800 74,8%, 1/2 19.715 20,8%, Voltijds 4.174 4,4% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 0 0,0%; Thematische verloven: 1/5 55.416 57,6%, 1/2 22.059 22,9%, Voltijds 8.899 9,3% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 9.767 10,2%; Loopbaan- onderbreking: 1/5 24.225 53,2%, 1/2 17.725 39,0%, Voltijds 1.907 4,2% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 1.645 3,6%

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In oktober 2020 ging het om 152.271 vrouwelijke uitkeringstrekkers (64,4%) tegenover 84.061 mannelijke (35,6%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in oktober 2020 gaat het om 165.431 uitkeringstrekkers (70,0%) tegenover 60.217 in het Waals en 10.684 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 25,5% en 4,5%).

 

Verdeling volgens geslacht en gewest: Tijdskrediet: Mannen 38.833 Vrouwen 55.856 Vlaams Gewest 70.685 Waals Gewest 20.426 Brussels H. Gewest 3.578; Thematische verloven: Mannen 31.968 Vrouwen 64.168 Vlaams Gewest 69.392 Waals Gewest 22.191 Brussels H. Gewest 4.553 & Loopbaanonderbreking: Mannen 13.260 Vrouwen 32.242 Vlaams Gewest 25.349 Waals Gewest 17.600 Brussels H. Gewest 2.553Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In oktober 2020 gaat het om 14.319 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 8.237 in het kader van het tijdskrediet, 5.102 bij thematische verloven en 980 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in oktober 2020 53.620 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 15,2% op jaarbasis. (2)

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet: OKTOBER 2020 (PDF)

______________

 (1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.