Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - oktober 2019

Tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking in oktober 2019 (1)

In oktober 2019 werden in totaal 248.663 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 1.870 minder dan in oktober 2018 (-0,8%). Het gaat om 104.549 uitkeringen voor tijdskrediet (42,0%), 91.925 voor thematische verloven (37,0%) en 52.189 uitkeringen (21,0%) voor loopbaanonderbreking. 

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (96.935 eenheden, d.i. 61,8%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 3/4 het ouderschapsverlof (70.050 eenheden, d.i. 76,2%).

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 60.970 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 35.965 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 43.579 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 16.224 | Totaal - Eindeloopbaan: 61,8% & Andere onderbrekingen: 38,2%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 70.050 76,2%, Medische bijstand 21.482 23,4% & Palliatief verlof 393 0,4%

Dalingen bij het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 5.001 en 5.248 eenheden (d.i. -4,6% en -9,1%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming. 

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 10,0% (+8.379 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +6.202 eenheden of +9,7% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk +2.124 en +53 eenheden, d.i. +11,0% en +15,6%.

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet -5.001, Thematische verloven +8.379, Loopbaanonderbreking -5.248 & Totaal -1.870	Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet -4,6%, Thematische verloven  +10,0%, Loopbaanonderbreking -9,1% & Totaal -0,8%

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 65,3% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 162.355 eenheden, d.i. 65,3%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 78.300 (74,9%) van de gevallen t.o.v. 56.484 (61,4%) bij de thematische verloven en 27.571 (52,8%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 16.258 of 6,5% van de gevallen (4.050 of 3,9% bij het tijdskrediet, 10.022 of 10,9% bij de thematische verloven en 2.186 of 4,2% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in oktober 2019 echter toe met 1,7% op jaarbasis (+273) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnemen met 2,2% (-3.602).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10, het nieuwe stelsel binnen het ouderschapsverlof, bedraagt 3.681.

Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 78.300 74,9%, 1/2 22.199 21,2%, Voltijds 4.050 3,9% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 0 0,0%; Thematische verloven: 1/5 56.484 61,4%, 1/2 21.738 23,6%, Voltijds 10.022 10,9% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 3.681 4,0%; Loopbaan- onderbreking: 1/5 27.571 52,8%, 1/2 20.603 39,5%, Voltijds 2.186 4,2% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 1.829 3,5%

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In oktober 2019 ging het om 162.423 vrouwelijke uitkeringstrekkers (65,3%) tegenover 86.240 mannelijke (34,7%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in oktober 2019 gaat het om 175.930 uitkeringstrekkers (70,8%) tegenover 61.473 in het Waals en 11.260 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 24,7% en 4,5%).

Verdeling volgens geslacht en gewest: Tijdskrediet: Mannen 41.040 Vrouwen 63.509 Vlaams Gewest 77.785 Waals Gewest 22.653 Brussels H. Gewest 4.111; Thematische verloven: Mannen 29.952 Vrouwen 61.973 Vlaams Gewest 66.824 Waals Gewest 20.663 Brussels H. Gewest 4.438 & Loopbaanonderbreking: Mannen 15.248 Vrouwen 36.941 Vlaams Gewest 31.321 Waals Gewest 18.157 Brussels H. Gewest 2.711

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA-ontvangt. In oktober 2019 gaat het om 15.767 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 9.477 in het kader van het tijdskrediet, 5.334 bij thematische verloven en 956 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in oktober 2019 46.535 aanvragen ingediend, wat een stijging is van 16,3% op jaarbasis. (2)

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet: OKTOBER 2019  (PDF)

______________

 (1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.