Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - oktober 2021

De onderbrekingsuitkeringen nemen af met 3,7% op jaarbasis in oktober 2021 (1)

In oktober 2021 werden in totaal 227.488 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 8.844 minder dan in oktober 2020 (-3,7%). Het gaat om 87.477 uitkeringen voor tijdskrediet (38,5%), 100.672 voor thematische verloven (44,3%) en 39.339 uitkeringen (17,3%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (78.012 eenheden, d.i. 61,5%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 3/4 het ouderschapsverlof (79.137 eenheden, d.i. 78,6%). Het thematisch verlof voor mantelzorgers, dat vanaf september 2020 in werking trad, betreft 142 eenheden.

Dalingen bij de tijdskrediet en loopbaanonderbreking, stijging bij de thematische verloven

Voor het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 7.212 en 6.163 eenheden (d.i. -7,6% en -13,5%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor de thematische verloven neemt daarentegen toe met 4,7% (+4.531 eenheden). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met +3.468 eenheden of +4,6% op jaarbasis. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk +907 en +19 eenheden, d.i. +4,5% en +5,1%.

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 62,2 van de onderbrekingsuiteringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 141.555 eenheden, d.i. 62,2%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 66.337 (75,8%) van de gevallen t.o.v. 54.427 (54,1%) bij de thematische verloven en 20.791 (52,9%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 15.155 of 6,7% van de gevallen (3.763 of 4,3% bij het tijdskrediet, 9.398 of 9,3% bij de thematische verloven en 1.994 of 5,1% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in oktober 2021 toe met 1,2% op jaarbasis (+175) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnemen met 5,9% (-8.886).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 13.554.

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In oktober 2021 ging het om 145.542 vrouwelijke uitkeringstrekkers (64,0%) tegenover 81.946 mannelijke (36,0%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in oktober 2021 gaat het om 158.405 uitkeringstrekkers (69,6%) tegenover 59.123 in het Waals en 9.960 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 26,0% en 4,4%).

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In oktober 2021 gaat het om 12.933 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 7.428 in het kader van het tijdskrediet, 4.635 bij thematische verloven en 870 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in oktober 2021 42.728 aanvragen ingediend, wat een daling is van 20,3% op jaarbasis.(2)

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet: OKTOBER 2021

(1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.